Wypadek na budowie

Pracownik, czyli kto?

Każdy pracownik zatrudniony na terenie Polski ma zagwarantowane warunki do bezpiecznej pracy- wynika to z zapisów, które znajdują się w Konstytucji RP. Bardziej szczegółowe zapisy dotyczące konkretnych zawodów zawarte są w Kodeksie Pracy. Wskazane są w nim również podmioty, które bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo. Szczególnym rodzajem wypadków, do których dochodzi w pracy, są te, które mają miejsce na budowie. Znajomość przepisów może w znacznym stopniu mieć wpływ na to, do kogo zwrócimy się o należne nam odszkodowanie. Pełną odpowiedzialność za spowodowany wypadek przy pracy (zobacz https://www.helpfind.pl/wypadek-przy-pracy) nie zawsze ponosi pracodawca. Zależy to od formy, w jakiej pracownik zostaje zatrudniony. Na budowie zazwyczaj jest to umowa o pracę, o dzieło lub na akord.

Obowiązkiem inwestora jest zorganizowanie całego placu budowy na podstawie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które zagwarantują pracującym bezpieczne warunki do pracy i nie narażą na niebezpieczeństwo ich życia. Osoby pracujące na budowie najczęściej narażone są na wypadki związane z:

  • upadkiem z wysokości
  • porażeniem prądem
  • użyciem wadliwych narzędzi i sprzętu
  • użyciem niebezpiecznych materiałów
  • użyciem elektronarzędzi
  • ingerencją innych osób

Obowiązki pracodawcy względem poszkodowanego

Gdy dojdzie do powyższych wypadków, osoba poszkodowana może ubiegać się o należne jej odszkodowanie. Inwestor ma obowiązek utworzenia planu bezpieczeństwa w przypadku gdy pracochłonność osób na budowie przekracza 500 osób. W zależności od formy zatrudnienia odpowiedzialność za wypadek ponosi inwestor. Gdy pracownik był zatrudniony na umowę o pracę, inwestor jest zobowiązany zgłosić wypadek do ubezpieczyciela oraz odprowadzać w tym okresie składki do ZUS-u. Pracownikowi przysługuje w tym okresie świadczenie z tytułu wypadku przy pracy.

Poszkodowany pracownik może domagać się odszkodowania na podstawie umowy cywilnoprawnej. Odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego z tytułu czynu niedozwolonego. Do odpowiedzialności może zostać pociągnięty zarówno inwestor, jak i kierownik budowy lub inny członek budowy. Osoba poszkodowana powinna dowieść, że szkoda, która miała miejsce wynikła nie z jego winy. Poszkodowany może powołać się na Kodeks Cywilny, który reguluje kwestie niedopilnowania obowiązków przez inwestora. Jednak w tym przypadku nie może on dochodzić rekompensaty od kierownika budowy, ponieważ w tym przypadku to inwestor ponosi odpowiedzialność. Również pracodawca (zobacz więcej https://www.helpfind.pl/wypadek-przy-pracy-obowiazki-pracodawcy), który w tym czasie nie odprowadzi składek, ponosi odpowiedzialność karną.

źródło: https://www.helpfind.pl/

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej