Wypowiedzenie umowy o pracę – różne możliwości

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę

Umowa o pracę może być rozwiązania zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Dopuszczalne jest także ustanie stosunku pracy za porozumieniem stron, czyli po obustronnym dogadaniu się. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, Kodeks pracy jest w tej kwestii bardzo stanowczy. Niedopuszczalne jest, aby powód wypowiedzenia umowy pracownikowi był błahy lub też nie było żadnego powodu. Prawo pracy chroni pracownika przed nieodpowiednim zachowaniem ze strony pracodawcy.

Co w takim razie może być powodem wypowiedzenie umowy z inicjatywy pracodawcy? Z pewnością będą to wszelkie zaniedbania ze strony pracownika. Brak wywiązywania się ze swoich obowiązków, zaniedbywanie ich czy przedłużająca się nieobecność, która wpływa negatywnie na funkcjonowanie całego zakładu pracy. Z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracownika będzie to także złamania zasad współżycia w firmie czy zakazu konkurencji. Niemniej jednak są również sytuacje, kiedy to wypowiedzenie umowy o pracę czy umowy o pracę tymczasową będzie z winy pracownika. Przykładem może być redukcja etatów, likwidacja stanowiska czy ogłoszenie upadłości zakładu pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę może również wyniknąć ze strony pracownika. W tym jednak przypadku nie jest konieczne podanie przyczyny, dla które pracownik chce zakończyć stosunek pracy. Wystarczy w odpowiednim momencie przedłożyć pisemne wypowiedzenie u pracodawcy czy osoby do tego upoważnionej w zakładzie pracy. Umowa o pracę na czas określony/nieokreślony czy umowa o pracę tymczasową jest regulowana ściśle przez Kodeks pracy. Informacje na temat tego, od ilu lat można pracować, również można tam znaleźć.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony

Czas wypowiedzenie umowy o pracę jest ważny zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. To moment, kiedy odchodzący pracownik może spokojnie szukać nowej pracy, a w dalszym ciągu mieć zabezpieczenie finansowe dzięki obecnej pracy. Z drugiej strony pracodawca również może poświęcić ten czas na znalezienie nowego pracownika czy podszkolenie jego zastępcy. Tak więc często korzysta się z okresu wypowiedzenia, którego zasady reguluje Kodeks pracy.

Czas trwania okresu wypowiedzenia zależny jest wyłącznie od długości stażu pracownika w danym zakładzie pracy. Im dłużej pracuje w jednym miejscu, tym dłuższy przysługuje mu okres wypowiedzenia. W najlepszej sytuacji są pracownicy ze stażem pracy powyżej 3 lat, ponieważ ich okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. W przypadku pracy, krótszej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia będzie trwał wyłącznie 2 tygodnie.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym

Tryb natychmiastowy – co oznacza?

W powyższym rozdziale zostały przedstawione możliwości rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Są jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy to umowa o pracę rozwiązywana jest w trybie natychmiastowym. Oznacza to, że nie obowiązuje wtedy okres wypowiedzenia ustalony przez Kodeks pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym musi być poparte odpowiednim uzasadnieniem. Nie może być złożone wypowiedzenie bez podania przyczyny, tak jak jest to w przypadku rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę może być rozwiązana w trybie natychmiastowym wyłącznie z dwóch przyczyn. Jedną z nich jest przedłożenie orzeczenia lekarskiego o szkodliwości pracy dla zdrowia pracownika. Drugą przyczyną są ciężkie naruszenia obowiązków pracodawcy. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Orzeczenie lekarskie jako jedna z przyczyn rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym

Orzeczenie lekarskie nie uprawnia jednoznacznie do wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym. Zaświadczenie lekarskie nakazuje pracodawcy zmianę stanowiska pracownikowi, które będzie odpowiednie na jego stan zdrowia. Jeśli pracodawca nie spełni tego zalecenia, to pracownik ma pełne prawo wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

Jeśli pracodawca jednak zdecyduje się na zmianę stanowiska, to może się ono wiązać z niższym wynagrodzeniem dla pracownika z uwagi przykładowo na inne obowiązki na tym stanowisku. Dodatkowym obowiązkiem pracodawcy jest zachować przedłożone przez pracownika orzeczenie lekarskie, które świadczy o koniecznej zmianie stanowiska pracy. W praktyce jednak ciężko jest zawsze dostosować nowe stanowisko pracy do zaleceń lekarskich, więc orzeczenie medyczne jest jednym z częstych powodów rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym.

Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę a rozwiązanie umowy

Kolejnym powodem rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym z inicjatywy pracownika jest rażące zaniedbanie swoich obowiązków przez pracodawcę. Przede wszystkim jego obowiązkiem jest zapewnić bezpieczne warunki pracy. Po drugie pracodawca powinien przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji wśród pracowników czy także w swoich relacjach z nimi.

Obowiązkiem pracodawcy są terminowe wypłaty wynagrodzeń. Naruszenie tego przepisu może być częstym powodem do wypowiedzenia umowy o pracę w trybie natychmiastowym. W sprawach kadrowych zaniechaniem obowiązków będzie brak dokumentacji spraw pracowników czy też brak zachowania poufności w kwestii danych osobowych.

Najczęstszymi powodami wypowiedzenia umowy o pracę w trybie natychmiastowym przez pracownika jest ośmieszanie, molestowanie seksualne czy poniżania ze strony pracodawcy. Jak już wcześniej zostało wspomniane, kolejnym najczęstszym powodem są rażące opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia czy jego nieusprawiedliwione obniżanie. Według statystyk również często pracownik wypowiada umowę o pracę w trybie natychmiastowym z powodu bezpodstawnego oskarżenia o popełnienie przestępstwa. Warto wiedzieć, kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę podobnie jak to, czym jest umowa o pracę tymczasową lub od ilu lat można pracować według Kodeksu pracy.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 85,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny