Wypowiedzenie za porozumieniem stron – na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron?

Według artykułu 30 Kodeksu Pracy, rozwiązanie umowy o prace może przebiegać na kilka sposobów. Jest to:

 • Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron,
 • Rozwiązanie umowy poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • Rozwiązanie umowy poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest zakończeniem stosunku pracy w ustalonym, zaakceptowanym przez obydwie strony (pracownika i pracodawcę) terminie. Wniosek wypowiedzenia może być sporządzony zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Warunkiem jest jednak zgoda obu stron oraz wspólne ustalenie warunków rozwiązania stosunku pracy.

Warto także podkreślić, że wymówienie za porozumieniem stron może być zastosowane w dowolnym czasie trwania umowy. Wniosek musi zostać podpisany przed pracownika oraz pracodawcę. Istnieje możliwość wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, o ile wymówienie zostanie zaakceptowane przez obie strony. Nie istnieje odgórnie narzucony wzór dokumentu. Każda strona może wygenerować formularz zawierający najważniejsze informacje o rozwiązaniu stosunku pracy. Zerwanie umowy za porozumieniem stron należy napisać z uwzględnieniem wszystkich warunków porozumienia. Umowa zawarta z pracodawcą na ogół wskazuje konkretny termin wypowiedzenia. Wypowiedzenie za porozumieniem stron może wprowadzać inny termin, umożliwiać rozwiązanie stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia lub nawet wydłużyć czas wypowiedzenia pracownika. Są to kwestie warunkowane indywidualnymi ustaleniami na linii pracodawca pracownik. W większości przypadków stosuje się rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia, co umożliwia natychmiastowe zwolnienie się ze stanowiska pracy. Z tego rozwiązania może skorzystać zarówno pracownik, jak i pracodawca, za porozumieniem z drugą stroną.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem terminu wypowiedzenia

Wypowiedzenie za porozumieniem stron (wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron) nie zawsze jest możliwe, ze względu na konieczność uzyskania kompromisu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Dlatego warto zaznajomić się z terminami wypowiedzenia, zawartymi w Kodeksie Pracy.

Rozwiązanie umowy zawartej na okres próbny jest regulowane przez Artykuł 34 Kodeksu Pracy. Okres wypowiedzenia wynosi tutaj:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Pracodawca może także zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony. W tej sytuacji zastosowanie znajduje artykuł 36 Kodeksu pracy. Termin wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej od 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony minimum 3 lata.

Sprawdź także ten artykuł na temat wypowiedzenia umowy o pracę krok po kroku.

Jakie dane powinien zawierać wzór wypowiedzenia za porozumieniem stron?

Przypomnijmy, że formularz wypowiedzenia za porozumieniem stron może być wykonany zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Istnieją tu trzy formy, które umożliwiają zerwanie stosunku pracy.

 • Wypowiedzenie jest wspólnym dokumentem, podpisanym przez pracownika i pracodawcę,
 • Formularz wniosku jest sporządzony przez pracownika i zaakceptowany przez pracodawcę (prośba pracownika),
 • Formularz wniosku jest sporządzony przez pracodawcę i zaakceptowany przez pracownika (prośba pracodawcy).

Wniosek może posiadać różne formy, jednak zawsze powinien zawierać najważniejsze dane o przedmiocie wypowiedzenia. We wniosku istotne będzie podanie takich informacji jak:

 • Miejscowość wraz z datą,
 • Dane personalne osoby, która składa wniosek (imię, nazwisko, adres),
 • Dane pracodawcy,
 • Prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
 • Wskazanie proponowanego terminu wypowiedzenia, po którym nastąpi zerwanie stosunku pracy,
 • Czytelny podpis.

Zerwanie umowy przez porozumienie stron nie wymaga stosowania okresów wypowiedzenia ustalonych na mocy Kodeksu Pracy. Co więcej, wniosek sporządzony przez pracodawcę nie musi posiadać pouczenia o prawie do odwołania w sądzie pracy. Z kolei pracownik składający wniosek za porozumieniem stron nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia (może ją napisać, jednak nie jest to obowiązkowy wymóg). Rozwiązanie umowy jest tu dobrowolną decyzją obu stron.

Na mocy artykułu 362 Kodeksu pracy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy aż do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownik posiada prawo do wynagrodzenia.

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym

Zwolnienie pracownika może nastąpić także w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Co istotne, zerwanie stosunku pracy może nastąpić z winy pracownika, ale także z przyczyn niezawinionych. Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym może być rozwiązaniem ze strony pracownika lub pracodawcę. Artykuł 52. § 1 Kodeksu Pracy umożliwia pracodawcy zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracownik może rozwiązać umowę z winy pracownika nie później niż na miesiąc po zapoznaniu się z okolicznościami uzasadniającymi przyczynę wypowiedzenia umowy. Pracodawca może podjąć decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Konieczne jest podanie uzasadnienia przyczyny rozwiązania umowy. Podanie przyczyny nie powinno budzić żadnych zastrzeżeń zakładowej organizacji związkowej. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do zasadności zwolnienia, zakładowa organizacja związkowa wyraża opinie w terminie nie dłuższym niż trzy dni.

Zerwanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym może nastąpić także z inicjatywy pracownika i odbywa się na mocy artykułu 55. § 1 Kodeksu Pracy. Według zapisów prawnych umowa może być rozwiązana przez pracodawcę bez wypowiedzenia, jeśli:

 • Zostało wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. Dotyczy to wyłącznie sytuacji w których pomimo istnienia orzeczenia, pracodawca nie przeniósł pracownika do innej pracy w terminie wskazanym w orzeczeniu. Inna praca musi być odpowiednia ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe pracownika.
 • Pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W tym przypadku zwolnienie może wiązać się także z uprawnieniem do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za cały czas trwania okresu wypowiedzenia.

Zwolnienie się pracownika bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Niezbędne jest podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jeśli rozwiązanie umowy o pracę powstało z wymienionych powyżej przyczyn, będzie skutkowała takimi samymi prawami jak rozwiązanie umowy przez pracodawcę.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron a odprawa emerytalna

Rozwiązując umowę o pracę za porozumieniem stron można uzyskać odprawę emertytalną. Jej wysokość powinna być równa jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Warto tutaj zauważyć, że odprawa emerytalna liczy się jak urlop.

Niekiedy odprawa emertytalna będzie posiadała zwiększoną wartość. Sytuacja dotyczy głównie niektórych grup zawodowych (na przykład pracowników policji, nauczycieli). Wyższe odprawy stosuje się także w niektórych firmach prywatnych.

Odprawa jest wypłacana przez pracodawcę i należy się pracownikom, których stosunek pracy ustaje ze względu na emeryturę. Wypowiedzenie za porozumieniem stron jest tu często stosowaną formą rozwiązania stosunku pracy. Odprawa emerytalna nie należy się pracownikowi w przypadku zerwania umowy bez wypowiedzenia i z winy pracownika.

Tak zwana dyscyplinarka skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy przed przejściem pracownika na emeryturę. W związku z tym nie istnieje związek pomiędzy zwolnieniem, a nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego. W związku z tym prawo do odprawy nie obowiązuje (stanowisko Sądu Najwyższego w postanowienia z dnia 2 grudnia 2011 roku, sygnatura akt III PK 48/11).

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny