Jak znaleźć działkę budowlaną?

Wyszukiwarka działek budowlanych

Wyszukiwarka działek budowlanych jest najlepszym sposobem na uzyskanie numeru ewidencyjnego. Najlepszym przykładem będzie tu Geoportal, za pomocą którego uzyskamy szereg najważniejszych informacji dotyczących danych nieruchomości.

Najważniejszym krokiem jest poznanie lokalizacji lub adresu administracyjnego danego gruntu. Jest to podstawa do przeszukiwania map z danego regionu. Wyszukiwarka działek budowlanych umożliwi przeszukiwanie map. Wystarczy wpisać nazwę wybranej miejscowości, a następnie wyszukać na mapie interesującą nas działkę budowlaną.

Jak znaleźć działkę budowlaną i uzyskać najważniejsze informacje? Wystarczy odnaleźć ją na mapie, ustawić na nią kursor, a następnie kliknąć lewy przycisk myszy. W ten sposób uzyskamy opcje zmierzenia powierzchni, wyznaczenia odległości oraz uzyskania informacji o danej parceli. W panelu informacyjnym serwisu Geoportal uzyskamy między innymi ewidencyjny numer działki, który staje się podstawą do uzyskania dalszych informacji.

Wyszukiwarka działek budowlanych umożliwi nam zdobycie ważnych informacji natury formalnej. Chcąc zapoznać się z praktycznymi poradami dotyczącymi działek budowlanych, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat działek budowlanych.

Co mówi nam ewidencyjny numer działki?

Wiemy już jak znaleźć działkę za pomocą serwisu Geoportal. Wyszukiwarka działek budowlanych wskazała nam ewidencyjny numer działki. Warto wiedzieć, że już sam numer stanowi pierwsze źródło informacji. Zawarte w nim numeracje przedstawiają charakter danej parceli.

Identyfikator może przybierać trzy postacie

  • WWPPGG_R.XXXX.GNr – literka G oznacza jednostki rejestrowe gruntów.
  • WWPPGG_R.XXXX.BNr – literka B oznacza jednostkę rejestrowe budynków.
  • WWPPGG_R.XXXX.LNr – literka L oznacza jednostki rejestrowe lokali.

Ważne oznaczenie znajduje się także w powyższym symbolu literki R. W rzeczywistości w owym miejscu znajduje się oznaczenie cyfrowe. Każda cyfra oznacza inny typ gminy, i tak:

1 – to gmina miejska.

2 – oznacza gminę wiejską.

3 – oznacza gminę miejsko – wiejską.

4 – to miasto w gminie miejsko – wiejskiej.

5 – oznacza obszar wiejski w gminie miejsko – wiejskiej.

8 – dzielnice Warszawy.

9 – delegatury i dzielnice innych gmin miejskich.

Wyszukiwarka działek budowlanych przedstawi nam też identyfikator działki, określający jej położenie w układzie terytorialnego podziału kraju. Na końcu identyfikatora znajduje się numer działki.

W niektórych przypadkach wyszukiwarka wskazuje jedynie sam identyfikator, nie podając numeru ewidencyjnego. W tej sytuacji możemy skopiować identyfikator, a za jego pomocą wyszukać numer ewidencyjny działki w innym programie. Posłuży do tego Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju. Program jest obsługiwany i prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.

Jak wyszukać działkę w Państwowej Ewidencji Gruntów?

Inwestor może wyszukać numer ewidencyjny działki w sposób bardziej tradycyjny. W tym celu należy udać się do siedziby PEG.

Warto wiedzieć, że Państwowa Ewidencja Gruntów znajduje się w Starostwie Powiatowym, właściwym dla lokalizacji interesującej nas działki budowlanej. W PEG możemy uzyskać informacje dotyczące numeru ewidencyjnego działki, a także jej dokładnego adresu.

Wyszukiwanie działek budowlanych nie jest trudne. Jej numer to kod, który informuje o położeniu. W intenrnetowych wyszukiwarkach można znaleźć także informację o ewentualnych zadłużeniach na działce.
Wyszukiwarka działek budowlanych - jak sprawdzić działkę i jej numer?

PEG wyda osobie zainteresowanej numer ewidencyjny działki. Jednak nie może przekazywać danych personalnych właściciela ani numeru księgi wieczystej. Uzyskanie informacji o numerze księgi wieczystej wymaga pisemnej prośby oraz wykazania interesu prawnego. Konieczność wykazania interesu prawnego wynika wprost z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. W Artykule 24.5 przeczytamy:

„Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

  1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1920 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1529 i 1566);

  1. innych podmiotów niż wymienione w pkt. 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie”.

Potencjalny kupiec działki budowlanej zalicza się do trzeciej grupy podmiotów. W tej sytuacji, jako interes prawny należy wykazać chęć do nabycia danej nieruchomości.

Jak sprawdzić działkę?

Gdzie sprawdzić księgi wieczyste?

Dotarcie do ksiąg wieczystych otwiera inwestorowi drogę do analizy najważniejszych dokumentów dotyczących danej działki budowlanej. Niegdyś księgi wieczyste można było sprawdzić jedynie w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Dziś procedura jest już bardzo uproszczona, a wszelkie informacje odnajdziemy na internetowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dane znajdujące się w księgach wieczystych są dokumentacją jawną. Dlatego warto zapoznać się z nią przed podpisaniem umowy przedwstępnej i zakupem działki. Jak sprawdzić działkę? Wystarczy przeanalizować odpowiednie działy ksiąg.

Dział 1 księgi wieczystej

Pierwszy dział księgi wieczystej dzieli się na dwie zasadnicze części. W pierwszej odnajdziemy oznaczenie nieruchomości, a w drugiej spis spraw z nią związanych.

Pierwsza część oznaczona symbolem I – 0 będzie dla inwestora dość interesująca. Znajdzie w niej informacje adresowe i powierzchnia nieruchomości. W przypadku ksiąg prowadzonych dla budynków odnajdziemy także informacje o powierzchni użytkowej, kondygnacjach budynku czy liczbie pomieszczeń.

Druga część zawiera spis informacji dotyczących praw przysługujących właścicielowi. Będzie to chociażby możliwość poruszania się po sąsiedniej działce (np. wjazdowej) czy udział w części wspólnej (w przypadku lokali mieszkalnych).

Dział 2 księgi wieczystej

To jeden z ważniejszych punktów księgi wieczystej. Potencjalny nabywca działki budowlanej sprawdzi tu dane wszystkich właścicieli nieruchomości oraz o ich udziały. W dziale drugim znajduje się także spis osób posiadających spółdzielcze, własnościowe prawo do danej nieruchomości.

Przeglądając drugi dział księgi wieczystej, sprawdzimy także, na jakiej zasadzie właściciel otrzymał prawa do danego gruntu. Będzie to na przykład droga spadkowa, darowizna lub kupno.

Dział 3 księgi wieczystej

Trzeci dział to kolejna porcja wartościowych informacji, które mogą zainteresować potencjalnego nabywcę. Znajdziemy tu wiedzę dotyczącą praw i roszczeń dotyczących danej działki budowlanej.

W dziale trzecim odnajdziemy informacje dotyczące prawa pierwokupu, służebności gruntowej, służebności przesyłu, ewentualnych roszczeń wynikających z podpisania umowy przedwstępnej, prawa dożywotniego mieszkania, a także dane dotyczące wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Dział trzeci powinien zostać dokładnie sprawdzony przed podpisaniem wstępnej umowy zakupu działki budowlanej.

Rzeczoznawca budowlany - znajdź w Twoim mieście
Wybierz z ponad 6 000 polecanych rzeczoznawców z serwisu Fixly:

Dział 4 księgi wieczystej

Zawiera wszelkie informacje dotyczące obciążenia działki hipoteką. Nabywca znajdzie tu informacje o ewentualnym przedmiocie zabezpieczenia, wysokości hipoteki, a także dane o wierzycielu hipotecznym.

Dokładna analiza księgi wieczystej może uchronić nabywcę od wielu problemów. Przeglądając dokumentację, należy zwrócić uwagę na dodatkowe zapisy. Mowa tu o rubryce dotyczącej zmian w księdze wieczystej. Jeśli w danym dziale odnajdziemy zapis o zmianach, oznacza to, że znajduje się wniosek oczekujący na dodanie. Jego treść można sprawdzić w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny