Zasiłki rodzinne – krótka charakterystyka

Zasiłek rodzinny – dla kogo?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest dla osób, którym potrzebna jest pomoc finansowa w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka/dzieci. Zasiłki rodzinne przyznawane są według ogólnie przyjętych kryteriów. Po pierwsze trzeba spełnić podstawowe kryterium, czyli mieć prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego na dziecko. Kto może otrzymać pomoc finansową?

Przede wszystkim uprawnionymi do uzyskania zasiłku rodzinnego i dodatków do niego są rodzice, jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka. W następnej kolejności według ustalonych zasad są opiekunowie faktyczni, ale tylko w przypadku, kiedy to sąd wydał postanowienie o przysposobieniu dziecka i opiece nad nim. Ostatnią możliwością jest uzyskanie zasiłku rodzinnego czy dodatków do niego przez osobę uczącą się. Ważnym kryterium w tym przypadku jest niepozostawanie na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci czy wyrokiem sądowym.

Oprócz wyżej podanych kryteriów ważne jest także, do jakiego wieku dziecka można pobierać zasiłek rodzinny. Po pierwsze będzie to bez żadnej wątpliwości dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Jeśli kontynuuje ono naukę w szkole, to kryterium wieku przesunięte jest na „ukończenie 21 roku życia”. W przypadku dzieci uczących się z orzeczeniem o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności górna granica będzie „ukończenie 24 roku życia”. Jeśli mowa o osobie uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z podanych powyżej względów, to będzie ona mogła pobierać zasiłek rodzinny do czasu ukończenia 24 roku życia (pod warunkiem kontynuowania nauki do tego czasu).

Inne kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego

Aby móc otrzymywać zasiłek rodzinny, należy spełniać również inne kryteria. Dziecko, na które otrzymuje się zasiłek i dodatek do zasiłku, nie może być w związku małżeńskim. Podobnie sprawa ma się z osobą uczącą się, której zasiłek został przyznany. Poza związkiem małżeńskim wykluczenie z zasiłku czy dodatków będzie w sytuacji, kiedy dziecko lub osoba ucząca się jest umieszczona w instytucji, która zapewnia utrzymanie i opiekę przez całą dobę.

Otrzymując zasiłek rodzinny czy dodatek do niego nie może być sytuacji, że dziecko czy osoba ucząca się ma własne dziecko. Wtedy zasiłek rodzinny nie obowiązuje. Kryteria otrzymania zasiłku rodzinnego są obszerne, ale dzięki temu dofinansowanie wspiera jedynie rodzinę, która tego faktycznie potrzebuje.

Kryterium dochodowe przyznania zasiłku rodzinnego

Oprócz kryteriów dotyczących wieku czy stanu cywilnego dziecka/osoby uczącej się najważniejszym szczegółem jest tzw. kryterium dochodowe. W dużej mierze to właśnie comiesięczny dochód na rodzinę wpływa na przyznanie zasiłku rodzinnego i jego dodatków. Jeśli są spełnione kryteria powyżej wymienione, a dochód jest za wysoki, to wniosek o zasiłek rodzinny będzie rozpatrzony negatywnie.

Przy przyznawaniu zasiłku rodzinnego i jego dodatków bierze się pod uwagę wysokość dochodu miesięcznego w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Po przedłożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów obliczona zostanie wysokość dochodu i kwota przypadająca na jedną osobę. W przypadku posiadania przez członka rodziny (dziecko) orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym wysokość dochodu uprawniająca do uzyskania zasiłku rodzinnego jest wyższa. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Maksymalny dochód na osobę uprawniający do otrzymania zasiłku rodzinnego

674,00 zł

Brak orzeczenia o niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny)

764,00 zł

Jeden z członków rodziny (dziecko) posiada orzeczenie o niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny)

Wysokość zasiłku rodzinnego w praktyce

Jeśli pozostaną spełnione kryteria otrzymania zasiłku rodzinnego, co miesiąc następuje wypłata określonej sumy pieniężnej. Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka/osoby uczącej się. Im starsze dziecko/osoba ucząca się, tym wysokość zasiłku będzie wyższa. Podane poniżej kwoty są ustalane odgórnie, dlatego nie ma znaczenia ostateczny dochód na rodzinę w przeliczeniu na osobę.

Wysokość przyznawanego zasiłku rodzinnego

Wysokość przyznawanego zasiłku rodzinnego

Wiek dziecka

Przyznana kwota zasiłku rodzinnego

mniej niż ukończony 5 rok życia

95,00 zł

Ukończone 5 – 18 roku życia

124,00 zł

Powyżej 18 roku życia

135,00 zł

Zasiłki rodzinne – procedura przyznawania krok po kroku

Sposób składania wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego

Zarówno zasiłek rodzinny, jak i renta po mężu to sprawy, które należy załatwić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Zasiłek rodzinny otrzymuje się na wskazany odgórnie okres zasiłkowy. Najnowsze okres zasiłkowy zacznie się od 1 listopada 2021 roku i będzie trwać równy rok do 31 października 2022 roku.

Rodziny/osoby uczące się, które obecnie otrzymują zasiłek rodzinny od 1 lipca, mogą już składać wnioski w formie elektronicznej. Jeśli ktoś wybierze sposób bezpośredni złożenia wniosku w urzędzie, to może to zrobić od 1 sierpnia. Oczywiście, by wnioskować o zasiłek rodzinny, muszą być spełnione wszelkie potrzebne do tego kryteria.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego – porady praktyczne

Po pierwsze najważniejszym etapem jest wypełnienie wniosku o zasiłek rodzinny czy o dodatki do niego. Do formularza należy dołączyć potrzebne dokumenty, które potwierdzają zawarte we wniosku informacje. Podstawowym załącznikiem powinien być skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i oświadczenia (zaświadczenia) o dochodach. Renta po mężu to świadczenie, które również musi być poparte odpowiednim wnioskiem.

Jeśli dziecko/osoba ucząca ukończyła 18 lat, to konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia ze szkoły czy uczelni. Jest to potrzebne do tego, by móc pobierać zasiłek rodzinny na pełnoletnie dziecko. Natomiast jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej, to również powinno być to potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku innych niecodziennych sytuacji związanych z udzieleniem zasiłku rodzinnego potrzebne będą dodatkowe dokumenty (np. w sytuacji samotnego wychowywania dziecka przez jednego rodzica).

Zasiłek rodzinny – porady praktyczne

O czym warto pamiętać?

Sprawne wypełnienie wniosku i złożenie go w podanym powyżej terminie pozwala szybciej otrzymać zasiłek rodzinny. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia, to na wypłatę zasiłku można liczyć już w listopadzie. Jeśli wniosek dotrze po 1 września, a przed 31 października, to termin wypłaty zasiłku szacowany jest na grudzień. W przypadku opóźnień z wypełnieniem wniosku na dany okres zasiłkowy należy liczyć się z wypłatą zasiłku rodzinnego w styczniu/lutym. Wypłata będzie wtedy razem z wyrównaniem za poprzednie miesiące z tego samego okresu zasiłkowego. Jeśli wniosek zostanie złożony przykładowo w maju, to prawo do zasiłku będzie zapewnione od miesiąca złożenia wniosku do końca danego okresu zasiłkowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego powinien być wypełniony starannie. Wszelkie błędy w formularzu spowodują odrzucenie wniosku i wezwanie do poprawienia błędów. Czas na ponowne uzupełnienie formularza to 14 dni od otrzymania wcześniej wspomnianego wezwania. Jeśli jednak w trakcie pobierania zasiłku dojdzie do znaczących zmian takich jak przekroczenie kwoty maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie czy zmiana stanu cywilnego, to należy o tym niezwłocznie poinformować instytucję odpowiedzialną za wypłatę zasiłku rodzinnego. Podobnie jest w przypadku, kiedy

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Pobierając zasiłek rodzinny, można wnioskować również o dodatki do niego. Są one jednorazowe w zależności od okoliczności. Jednym z najpopularniejszych jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego czy z tytułu urodzenia dziecka. Dodatki wypłacane są jednorazowa, a nie co miesiąc jak zasiłek rodzinny.

Innym powodem do wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego jest rehabilitacja dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności czy samotne wychowanie dziecka. Można również starać się o dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem podczas trwania urlopu wychowawczego. Jak widać, jest kilka sposobów na to, by móc zwiększyć kwotę zasiłku rodzinnego choćby na jeden miesiąc.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny