Nowe definicje w prawie budowlanym

Nowela rozporządzenia uściśliła i dodała niektóre definicje. Wśród nich znalazło się między innymi określenie działki budowlanej, parkingu, kondygnacji podziemnej oraz aneksu kuchennego.

Działka budowlana

Do tej pory działki budowlane nie posiadały jednobrzmiącej definicji. Od 1 stycznia 2018 roku należy traktować je jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.” §3, pkt. 1a.

W związku z powyższą definicją, działki niebudowlane mogą po spełnieniu wymagań ustawowych stać się działkami budowlanymi (o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje całkowitego zakazu budowy).

Parking i kondygnacja podziemna

Pojęcie parkingu jest całkowitą nowością i do tej pory nie znajdowało brzmienia w zapisach ustawowych. Nowelizacja rozporządzenia uściśliła, co należy rozumieć pod tym pojęciem.

„…należy przez to rozumieć wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju I parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.” §3, pkt. 25.

Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziła także definicję kondygnacji podziemnej. Należy przez to rozumieć.

kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację”. §3, pkt. 17.

Prawo budowlane symbolizowane przez stos dokumentów spętych spinaczami pod żółtym kaskiem budowlanym na szarym tle
Zmiany w prawie budowlanym 2018 - nowe przepisy, które warto znać

W jakich sytuacjach nie obowiązują zmiany w przepisach?

Zapisy nowelizacji rozporządzenia nie obowiązują budynków w trzech przypadkach. Chodzi o sytuacje, w której przed 1 stycznia 2018 roku:

  • Zostało złożone zgłoszenie budowy lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
  • Zostało złożone pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zatwierdzenie zmienionego projektu budowlanego bądź wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.
  • Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę bądź odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Usytuowanie budynków na działce

Minimalne odległości od granic działki

Nowela rozporządzenia uściśliła wymagania dotyczące lokalizacji nowych obiektów budowlanych. Od tej pory lokalizacja budynku na granicy działki, lub w odległości do 1,5 metra od granicy posesji będzie możliwa wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką możliwość. Dzięki temu inwestor nie musi uzyskiwać zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych. Ma to znaczenie zwłaszcza dla budowy domu na wąskiej działce.

Czy wiesz, że...

Ceny usług firm budowlanych mogą się różnić nawet dwukrotnie. Dlatego przed podpisaniem umowy dobrze jest porównać oferty z różnych źródeł.

Najłatwiej zrobić to z wykorzystaniem usługi Szukaj Wykonawcy na KB.pl. Wypełniasz prosty formularz i na jego podstawie otrzymujesz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Formularz jest dostępny tu.

Sprawdź!

Sytuacja zmienia się w przypadku, gdy inwestor planuje zwrócić okna lub drzwi w stronę sąsiedniej działki budowlanej. W tej sytuacji budowa na granicy bądź w odległości do 1,5 metra od granicy posesji będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.

Rozporządzenie zmieniło także minimalne odległości budynku od granicy lasu. Do tej pory sąsiedztwo z lasem obligowało inwestora do lokalizacji budynku w odległości nie mniejszej niż 12 metrów od granicy. Nowelizacja zmniejszyła ową odległość do:

  • 4 metrów od granicy lasu – w przypadku, gdy granica znajduje się na działce sąsiedniej.
  • Bezpośrednio przy granicy lasu – w przypadku, gdy granica lasu znajduje się na naszej działce budowlanej.

Zmiana w pomiarze odległości

Do tej pory minimalne odległości dotyczyły granic z sąsiednią działką, a jej przeznaczenie nie miało żadnego znaczenia. Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła nowy sposób pomiarów.

Od 1 stycznia 2018 roku pomiar odległości liczy się od granicy działki, na której realizowana będzie inwestycja. Zatem nie ma tu znaczenia rodzaj działki sąsiedniej. Wyjątkiem będą grunty przeznaczone pod budowę drogi.

Stanowiska parkingowe

Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła minimalne odległości stanowisk postojowych dla pojazdów innych niż osobowe. Chodzi tu o minimalne odległości parkingów od granicy działki, okien budynków przeznaczonych do pobytu ludzi, a także minimalne wymiary stanowisk parkingowych.

Zmiany w prawie budowlanym w zakresie projektów, rozkładu budynków, usytuaowania na działce i projektów parkingów
Zmiany w prawie budowlanym 2018 - nowe przepisy, które warto znać

Minimalne odległości od okien i granic działki

Do tej pory odległość miejsc postojowych od okien wynosiła 7 metrów. Co prawda nowelizacja rozporządzenia nie zmieniła tej liczby, jednak zwiększyła dopuszczalną liczbę stanowisk parkingowych z czterech do dziesięciu.

Podobna sytuacja dotyczy odległości parkingu od granicy działki. Do tej pory wynosiła ona 3 metry dla parkingu z maksymalnie czterema stanowiskami. Od 1 stycznia liczba dopuszczalnych miejsc parkingowych została zwiększona do dziesięciu.

Minimalna szerokość stanowiska postojowego wzrosła z 2,3 do 2,5 metra.

Niezadaszone parkingi bez zachowania minimalnych odległości

W nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury dopuszczono możliwość budowy niezadaszonego parkingu bez zachowania minimalnych odległości od granic posesji lub okien. Mowa tu o parkingach posadowionych przy zabudowie jednorodzinnej. W określonych przypadkach istnieje możliwość stworzenia niezadaszonego parkingu (do dwóch stanowisk), bez zachowania minimalnych odległości.

Zwolnienie z zachowania minimalnych odległości objęło także stanowiska postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia prorodzinne

W rozporządzeniu znajdziemy zapisy dotyczące zapewnienia pomieszczeń do karmienia oraz przewijania dzieci. Od stycznia 2018 roku owe pomieszczenia muszą znaleźć się w każdym nowo wybudowanym budynku gastronomicznym, budynku handlowym, budynku usługowym, a także na każdej stacji paliw.

Zwiększona powierzchnia minimalna mieszkania

Ile wynosi minimalna powierzchnia nowych mieszkań?

Pojęcie minimalnej powierzchni mieszkania nie jest żadną nowością. Rozporządzenie zwiększyło ją do 25 m2. Jednocześnie zrezygnowano z narzucania minimalnych powierzchni dla określonych pomieszczeń. Ma być to pewien sposób na zwiększenie swobody w zakresie projektowania, a także późniejszej aranżacji wnętrz mieszkalnych.

Drobne ułatwienia przy budowie nowych mieszkań

Nowelizacja rozporządzenia usunęła kilka wymogów dotyczących elementów wyposażenia kuchni i łazienki. W tym momencie nie jest konieczne pozostawienie miejsca w na pralkę w łazience. Nie obowiązują także przepisy dotyczące wymaganego wyposażenia kuchni.

Od stycznia 2018 roku istnieje także możliwość zaprojektowania aneksu kuchennego połączonego z pokojem w mieszkaniu jednopokojowym.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 93,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny