Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Śmierć bliskiej osoby może być traumatycznym przeżyciem. Po śmierci następuje otwarcie spadku. Właśnie w tym momencie może pojawić się akt poświadczenia dziedziczenia. Co to jest? Opisując najprościej, akt poświadczenia dziedziczenia to notarialny dowód na to, że osoba w nim wskazana jest uprawniona do spadku (np. dziedziczenia z ustawy bądź testamentu).

Akt poświadczenia dziedziczenia spadku może być sporządzony u notariusza. Warto pamiętać, że tego typu dokumenty wymagają zgodnej woli wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi na mocy testamentu bądź ustawy. Brak pełnej zgody wszystkich dziedziczących uniemożliwia sporządzenie dokumentu. W tym przypadku sprawa o przyznanie spadku na ogół odbywa się w sądzie, co generuje dodatkowe koszty.

Sporządzony u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia wymaga udziału wszystkich osób zainteresowanych (uprawnionych do spadku). Notariusz spisuje protokół dziedziczenia i przyjmuje oświadczenie spadkowe (jeśli nie były złożone wcześniej). Dokumenty spisane u notariusza stanowią prawomocne poświadczenie dziedziczenia. Warto zauważyć, że potwierdzenie nabycia spadku może odbywać się poprzez dwie procedury. Pierwszą jest notarialne poświadczenie dziedziczenia (sporządzone u notariusza), drugim postępowanie sądowe o nabycie spadku. Akt notarialny przynosi dokładnie taki sam skutek prawny, jak postanowione przez sąd stwierdzenie nabycia spadku. Jednocześnie postępowanie w sądzie może generować znacznie wyższe koszty. Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest tańszą i szybszą formą potwierdzenia prawa do nabycia spadku.

Dokumenty w formie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia mogą dotyczyć testamentu pisemnego, testamentu sporządzonego przed właściwym organem państwowym lub testamentu w formie aktu notarialnego. Akt notarialny nie może obejmować testamentów szczególnych. W tym przypadku poświadczenie prawa do nabycia spadku odbywa się na mocy postanowienia w sądzie.

Jakie dokumenty należy złożyć u notariusza? Jakie dane zawiera wzór aktu poświadczenia dziedziczenia

Wiemy już, co to jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia i jakie skutki przynosi. W następnym kroku warto poznać uniwersalny wzór pisma. Dokumenty sporządzone u notariusza wymagają podania szczegółowych danych wszystkich stron. Są to imiona i nazwisko, imię ojca i imię matki, PESEL i dokładny adres zamieszkania. Wzór aktu notarialnego zawiera także informacje o stanie cywilnym, obywatelstwie i rodzaju dowodu tożsamości wszystkich stron. Ważnym punktem jest również adres do doręczeń korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia wymaga przedłożenia podstawowych dokumentów. Należą do nich:

  • Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
  • Odpis aktu zgonu spadkodawcy.
  • Testament spadkodawcy – o ile został sporządzony.
  • Numery ksiąg wieczystych – jeśli przedmiotem dziedziczenia mają być nieruchomości.
  • Zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy – można je uzyskać w Urzędzie Miasta, właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.
  • Odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców – będzie to skrócony odpis aktu urodzenia i skrócony odpis akt małżeństwa. Dokumenty są wymagane od każdego spadkobiercy. Akt małżeństwa będzie niezbędny w przypadku małżonka spadkodawcy, a także w przypadku dzieci, które zmieniły nazwisko z powodu zawarcia związku małżeńskiego.

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, a stwierdzone w sądzie nabycie spadku. Podstawowe różnice

Omówiliśmy, co to jest akt poświadczenia dziedziczenia i sądowne stwierdzenie nabycia spadku. Warto także podkreślić podstawowe różnice. Poświadczenie dziedziczenia sporządzone u notariusza może być przeprowadzone jedynie przy pełnej zgodzie wszystkich uczestniczących w spadku. Wspólna wola może znacząco ułatwić procedurę prawną. Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza sporządza się w przeciągu jednego dnia. Wystarczy spełnić warunki, przedłożyć dokumenty i stawić się u notariusza wraz z pozostałymi stronami.

Stwierdzenia nabycia spadku w sądzie może potrwać kilka miesięcy lub nawet kilka lat. Bez wątpienia wpływa to na koszt całej procedury. Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd na ogół odbywa się w przypadku braku zgody pomiędzy spadkobiercami. Taka forma nabycia spadku może być przeprowadzona także w przypadku testamentu szczególnego, który nie może być objęty przez notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Zarówno jedna, jak i druga forma poświadczenia dziedziczenia przynosi takie same skutki prawne. Mniejsze koszty i krótsza droga formalna sprawiają, że wiele osób wybiera akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza. W praktyce jest to najłatwiejsza i najtańsza droga potwierdzenia prawa do spadku. Cena dokumentu może być wielokrotnie niższa niż koszty kilkuletniego postępowania w sądzie. A może zainteresuje Cię również, co to jest emerytura po mężu lub pozwolenie na broń do celów pamiątkowych? Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Jaka jest cena za notarialny akt poświadczenia dziedziczenia?

Każdy notariusz może ustalić własną stawkę za sporządzenie aktów notarialnych. Ich maksymalna cena została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna taksa notarialna za sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia na podstawie testamentu wynosi:

  • Akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł.
  • Protokół dziedziczenia – 100 zł.
  • Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł.
  • Akt notarialny obejmujący oświadczenie spadkowe, jeśli nie zostało złożone wcześniej – 50 zł.

Powyższe kwoty są wartościami netto i należy doliczyć do nich wysokość podatku VAT. Ostateczna cena załatwienia sprawy może być powiększona o koszt dodatkowych wpisów aktu notarialnego lub koszty uzyskania niezbędnej dokumentacji (np. uzyskiwane w Urzędach Miast akty małżeństwa spadkobierców).

Wiesz już, co to jest akt poświadczenia dziedziczenia i jak wygląda procedura formalna u notariusza. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych wskazówek, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. W osobnym artykule podpowiadamy, jak uzyskać pozwolenie na broń do celów pamiątkowych, kolekcjonerskich lub sportowych. A może zainteresuje cię również, co to jest emerytura po mężu i jakie są warunki do jej przyznania?

ikona podziel się Przekaż dalej