Odliczanie darowizny od podatku – komu przysługuje ulga podatkowa?

Ulga podatkowa z tytułu darowizny przysługuje podatnikom, którzy przekazali darowiznę na określone cele. Darowizna musi być przekazana w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie podatkowe PIT. Odliczanie darowizny od podatku może obejmować następujące cele:

  • Cele krwiodawstwa,
  • Działalności charytatywne i opiekuńcze kościoła,
  • Działalność pożytku publicznego (darowizna OPP),
  • Cele kultu religijnego,
  • Szkoły i edukację zawodową,
  • Walki z pandemią COVID-19.
  • Darowizna na komputery przenośne,
  • Darowizna na odbudowę zabytków,
  • Darowizna wynikająca z innych ustaw.

Ulga podatkowa na cele charytatywne i wszystkie inne, opisane powyżej przysługuje podatnikom, którzy uzyskują dochody według skali podatkowej. Odliczenie darowizny od podatku przysługuje również podatnikom, którzy rozliczają się na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencyjnych.

Podatnik nie może odliczyć darowizny uiszczonej na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów przemysłu piwowarskiego, elektronicznego, paliwowego, winiarskiego lub piwnego. Ulga podatkowa nie może być też zastosowana w przypadku darowizny na rzecz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na produkcji alkoholu powyżej 1,5%.

Odliczenie podatku w PIT (np. PIT 37) przysługuje wyłącznie w przypadku darowizny, która nie została zwrócona. W związku z tym nie można odliczyć od podatku darowizny, która została zwrócona w jakiejkolwiek formie. Ulga podatkowa na cele charytatywne, cele kultu religijnego itp. Nie przysługuje również w przypadku darowizny na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej.

Ulga podatkowa od darowizny – ile można odliczyć od podatku w rozliczeniu PIT?

Wiemy już, na czym polega odliczanie darowizny od podatku i kto może odliczyć ulgę na różne cele (np. na cele charytatywne). Warto także wiedzieć, ile można odliczyć od podatku rozliczanego w PIT (np. PIT 37).

Wysokość odliczenia od darowizny będzie uzależniona od dochodu podatnika. Ulga podatkowa od darowizny może wynieść maksymalnie 6% dochodu podatnika za rozliczany w PIT rok podatkowy. Dla przykładu podatnik, który uzyskał dochód 20 000 zł i przekazał darowiznę na cele charytatywne w wysokości 5 000, będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości 1 200 zł.

Wyjątek stanowi odliczenie podatkowe na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła katolickiego. W przypadku takiej darowizny nie stosuje się procentowego limitu od uzyskanego dochodu. Ile można odliczyć od w zeznaniu PIT 37? W związku z powyższym, odliczenie darowizny od podatku przekazanej na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła katolickiego może być wykorzystane w pełnej wysokości darowizny. Nie wiesz, jak odliczyć ulgę podatkową i w jaki sposób złożyć PIT 37? W osobnym artykule podpowiadamy, jak rozliczyć PIT przez internet. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Ulga podatkowa od darowizny – jak ją odpowiednio udokumentować?

Odliczanie darowizny od podatku wymaga odpowiedniego udokumentowania. Fakt przekazania darowizny na dowolne cele musi być odpowiednio potwierdzony. Za wystarczające potwierdzenie przekazania darowizny uważa się dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego. Potwierdzeniem wpłacenia darowizny może być również dowód wskazujący dane identyfikacyjne darczyńcy i obdarowanego.

Ważne, aby w dokumencie określono wartość przekazanej darowizny. Dotyczy to głównie darowizn niepieniężnych (na przykład za honorowe oddawanie krwi). W tym przypadku dokument zostaje wystawiony w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W potwierdzeniu przekazania darowizny znajduje się rozliczenie ilości oddane krwi i osocza wraz z ceną. Koszt krwi i osocza spisany w dokumencie wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określania wysokości opłat za krew i jej składniki. Jeśli podatnik przekazał dowolną darowiznę na objęte ulgą cele i posiada dokumentacje, może rozliczyć PIT (np. PIT 37) i uwzględnić w nim wartość odliczenia od podatku.

Zwrot podatku dla emeryta. Czy emeryt może wykorzystać odliczenie darowizny od podatku w PIT?

Kto może wykorzystać zwrot podatku dla emeryta? Co do zasady, ze zwrotu części podatku mogą skorzystać emeryci, którzy rozliczają PIT i ponieśli wydatki, które można objąć ulgami podatkowymi (na przykład odliczanie darowizny od podatku).

Warto pamiętać, iż zwrot podatku dla emeryta (np. dorabiającego do emerytury z ZUS) podlega takim samym zasadom, jak w przypadku innych podatników. Emeryt może odliczyć darowiznę na cele charytatywne, działalność kulturową czy na odbudowę zabytków. Emeryt, który otrzymał PIT-11 A i nie uzyskał żadnych dodatkowych dochodów, nie musi składać zeznania podatkowego. Sytuacja zmienia się w przypadku chęci skorzystania z ulgi podatkowej (np. odliczanie darowizny od podatku). Aby uzyskać zwrot podatku dla emeryta, należy złożyć zeznanie podatkowe PIT37 lub PIT 36. Drugie rozliczenie dotyczy emerytów, którzy uzyskali dodatkowy dochód za granicą bądź prowadzą działalność rejestrową, działy produkcji rolnej, działalność gospodarczą bądź uzyskują przychody z tytułu najmu. Zeznanie podatkowe (niezależnie PIT 37 czy PIT 36) należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującym po roku podatkowym.

Osobną kwestią był zwrot podatku dla emeryta, który wynikał z nowych zapisów Polskiego Ładu. Aktualne zapisy prawne zmieniły kwotę dochodu wolnego od podatku do wysokości 30 000 zł. Emeryci i renciści pobierający niższe świadczenia zostali zwolnieni z konieczności opłacania podatku dochodowego. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o odliczeniach dla emerytów, zapoznaj się z osobnym artykułem. Dowiesz się w nim, czym jest zwrot podatku dla emeryta i poznasz możliwe sposoby rozliczeń.

ikona podziel się Przekaż dalej