Źródło ulgi podatkowej i najistotniejsze ograniczenia

Istotą ulgi podatkowej jest Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304) . Znajdziemy w niej wszelkie regulacje dotyczące możliwości zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Z odliczeń podatku VAT mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które budują swój pierwszy budynek mieszkalny. Jest to pierwsze ograniczenie, stojące przed inwestorem.

Jakie wydatki można odliczyć od podatku?

Aktualnie nie możemy już ubiegać się o zwrot podatku VAT za zakup materiałów użytych do remontu domu lub mieszkania. W świetle obecnych przepisów, ulga podatkowa obowiązuje jedynie na rzecz zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Mówi o tym artykuł 20 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W myśl zapisów ustawowych, z odliczeń podatkowych można skorzystać w przypadku:

 • Budowy domu jednorodzinnego.
 • Nadbudowy budynku na cele mieszkalne.
 • Rozbudowy budynku na cele mieszkalne.
 • Przystosowania niemieszkalnej części budynku na cele mieszkalne (np. adaptacji nieużytkowanego strychu na poddasze użytkowe).

Inwestycje, o których mowa muszą być zrealizowane w oparciu o pozwolenie budowlane lub zgłoszenie, wydane po 1 stycznia 2014 roku (to jest po wejściu w życie zapisów ustawy).

Najważniejsze ograniczenia powierzchniowe

Prawodawca wprowadził do zapisów ustawy pewne ograniczenia związane z metrażem budynków. Maksymalna powierzchnia mieszkania lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać:

 • 75 m2 w przypadku mieszkania.
 • 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego.

Owe limity metrażowe zostają zwiększone, jeśli wnioskodawca posiada przynajmniej troje nieletnich dzieci. W tym przypadku maksymalna powierzchnia nie może przekraczać:

 • 85 m2 w przypadku mieszkania.
 • 110 m2 w przypadku domu jednorodzinnego.

W niektórych sytuacjach istnieje możliwość uwzględnienia dzieci, które ukończyły 18 rok życia. Chodzi tu o wszystkie dzieci (bez względu na wiek), które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Artykuł 7 ustęp 2 ustawy dopuszcza też uwzględnienie dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia „ uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych”.

Ograniczenia dotyczące wnioskodawcy

Ograniczenia ustawowe dotyczą również wieku wnioskodawcy. W myśl artykułu 20, osoba fizyczna korzystająca z ulgi nie mogła ukończyć 36 roku życia. Pod uwagę bierze się tutaj rok kalendarzowy, w którym uzyskano pozwolenie lub zgłoszenie budowlane. W tym miejscu warto wspomnieć o sytuacji małżeństw, które wspólnie składają wniosek o zwrot podatku VAT. W ich wypadku bierze się pod uwagę wiek młodszego małżonka.

Dodatkowo, do dnia złożenia wniosku osoba fizyczna nie może być:

 • Właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.
 • Osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
 • Właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jak otrzymać zwrot części wydatków na remont mieszkania lub budowę domu?
Zwrot kosztów za remont mieszkania można uzyskac na kilka sposobów. Dofinansowania są związane z dodatkową termoizolizacją, ale można także liczyć na zwrot podatku VAT za materiały budowlane.

Wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Osoby chcące odliczyć podatek VAT za materiały budowlane muszą wypełnić formularz VZM-7. Należy go przygotować i przedłożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do dnia 31 grudnia. Złożenie wniosku jest zwolnione z dodatkowych opłat, a wzór dokumentu otrzymamy w każdym urzędzie. Aby dokumentacja była zweryfikowana pomyślnie, musimy umieścić w niej wszystkie najistotniejsze dane. Będą to:

 • Dane personalne wnioskodawcy.
 • Opis rodzaju inwestycji.
 • Wnioskowana kwota zwrotu podatku VAT.
 • Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
 • Kopia faktur potwierdzających zakup materiałów budowlanych.
 • Wskazanie sposobu zwrotu podatku (np. podanie numeru konta bankowego).
 • Podpis wnioskodawcy.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, iż faktury imienne muszą opiewać na wnioskodawcę lub małżonka (w przypadku osób składających wspólny wniosek). Małżonkowie mogą też złożyć oddzielne wnioski do różnych urzędów skarbowych. Jednak w tym wypadku konieczne będzie powiadomienie o zaistniałym fakcie urzędu skarbowego małżonka.

Pamiętajmy też, że nie wszystkie materiały budowlane podlegają możliwości zwrotu podatku VAT. Dokładny wykaz materiałów budowlanych wraz z oznaczeniami odnajdziemy w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury.

Na jaką wysokość zwrotu mogę liczyć?

Wysokość zwrotu podatku VAT za materiały budowlane jest ściśle uzależniona od wysokości opodatkowania oraz aktualnych limitów.

Stawka podatku VAT

Osoba fizyczna, która wypełniła wniosek VZM-7 może liczyć na zwrot w wysokości do:

 • 60 % - dotyczy materiałów oprocentowanych 25 % stawką podatku VAT.
 • 62,50 % - dotyczy materiałów oprocentowanych 24 % stawką podatku VAT.
 • 65,22 % - dotyczy materiałów oprocentowanych 23 % stawką podatku VAT.
 • 68,18 % - dotyczy materiałów oprocentowanych 22 % stawką podatku VAT.

Aktualne limity finansowe

Powyższe wartości nie oznaczają całkowitej kwoty zwrotu, który otrzyma osoba fizyczna. Ustawodawca wprowadził też dodatkowe limity ograniczające kwotę zwrotu. Wartość limitu zależy od stawki podatku VAT naniesionej na materiały budowlane. I tak:

 • W przypadku 25 % stawki podatku VAT – maksymalna wartość odliczenia może wynieść do 12 % kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni budynku mieszkalnego.
 • W przypadku 24 % stawki podatku VAT - maksymalna wartość odliczenia może wynieść do 12,097 % kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni budynku mieszkalnego.
 • W przypadku 23 % stawki podatku VAT - maksymalna wartość odliczenia może wynieść do 12,295 % kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni budynku mieszkalnego.

Warto przy tym zaznaczyć, że cena 1 m2 budynku mieszkalnego jest przedstawiana kwartalnie przez GUS. We wniosku bierzemy pod uwagę kwartał poprzedzający datę złożenia dokumentacji.

Przydatna wskazówka

Nie zawsze opłaca się kupować materiały budowlane i starać się o uzyskanie zwrotu z podatku VAT. Pamiętajmy, że niektóre usługi budowlane są oprocentowane jedynie 8 % stawką podatkową. Mówi o tym ustawa o podatku od towarów i usług. W myśl jej zapisów, 8 % stawką podatku VAT obejmuje się usługi polegające na budowie, modernizacji, termomodernizacji oraz przebudowie budynków. Dlatego w wielu przypadkach korzystniej będzie zakupić dany materiał (np. okna) wraz z usługą montażową. W ten sposób wszystkie materiały potrzebne do montażu zostaną opatrzone jedynie 8 % podatkiem VAT. Takie działania okazują się prostym sposobem na poczynienie oszczędności, bez konieczności składania wniosków i ubiegania się o zwrot.

Planujesz budowę domu lub remont mieszkania? Wypełnij ten prosty formularz, a otrzymasz oferty od sprawdzonych firm! Pamiętaj, że zbierając i porównując wiele ofert możesz zaoszczędzić tysiące złotych!

ikona podziel się Przekaż dalej