Pomoc de minimis – co znaczy i kogo obejmuje program?

Dofinansowanie de minimis – definicja, najważniejsze informacje

Państwo może objąć pomocą nie tylko osoby prywatne, ale także firmy. Jedną z form wsparcia jest pomoc de minimis. Państwo może udzielić pomocy na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr. 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. W dokumencie znajdują się najważniejsze zasady, dotyczące pomocy dla przedsiębiorców. Wspomniane rozporządzenie dotyczy stosowania artykułu 107 oraz 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Artykuł 107 Traktatu mówi, że:

„wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim w pływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.”

Pomoc de minimis jest wyodrębnieniem od powyższego zakazu, umożliwiającym wsparcie rządowe. Definicja formalnoprawna przytoczona na oficjalnej stronie www.sejm.gov.pl traktuje, iż pomoc de minimis oznacza:

pomoc publiczną, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego). Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy jest ona w całości lub w części finansowana z środków unijnych.”

Z pomocą de minimis wiąże się także rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania artykułu 107 oraz 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie publicznym (Dz.U.UE.L.2012.114),

Akt prawny umożliwia zwiększenie limitu pomocy do kwoty 500 tys. euro w przeciągu 3 lat podatkowych. Tak oszacowany limit dotyczy wyłącznie pomocy dla firm i przedsiębiorstw, które świadczą usługi w ogólnym interesie publicznym. Wyżej wymieniona wysokość pomocy może łączyć się z innymi rodzajami wsparcia de minimis. Górny próg pomocy określa się na 500 tysięcy euro w przeciągu 3 lat podatkowych.

Jakie formy przybiera publiczna dotacja de minimis?

Wiemy już, co znaczy wsparcie pomocą de minimis. Warto także wyjaśnić, co obejmuje publiczna dotacja dla firm i dla przedsiębiorców. Pomoc publiczna de minimis obejmuje różne formy wsparcia. Program pomocowy może obejmować wsparcie inwestycji, szkoleń lub być pomocą w formie umorzenia odsetek ZUS lub innych zobowiązań wobec państwa.

Dotacja związana z pomocą de minimis obejmuje także takie działania jak jednorazowe amortyzacje dla firm lub zwolnienia podatkowe. Pomocą mogą być także preferencyjne kredyty dla firm i dla przedsiębiorców. Program pomocowy niejednokrotnie oznacza odczuwalne wsparcie dla niewielkich firm. Publiczna pomoc de minimis obejmuje różne działalności.

Program wsparcia posiada limity kwotowe. Inwestorzy, którzy chcą dowiedzieć się o limitach związanych z pomocą de minimis otrzymają informacje w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dofinansowanie de minimis może być przyznane na drodze postępowania administracyjnego lub umowy. Szczególne zasady dotacji mogą być regulowane przez kodeks postępowania administracyjnego lub inne przepisy prawne.

Limity kwotowe, gwarancje de minimis

Dotacja dla firm – limity programów pomocy

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, publiczna pomoc de minimis nie może przekraczać limitów zawartych w Rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Aktualne zapisy prawne umożliwiają pomoc dla przedsiębiorców w maksymalnej kwocie 200 tysięcy euro w przeciągu kolejnych trzech lat. Jest to kwota brutto, od której należy odliczyć należne podatki.

Dofinansowanie de minimis może posiadać niższą kwotę maksymalną. Sytuacja dotyczy wszystkich firm z sektora transportu drogowego towarów. Unijny limit obejmuje pomoc do maksymalnie 100 tysięcy euro brutto. Wyjątkiem są usługi zintegrowane. Przez usługi zintegrowane rozumie się usługi, w których transport towarów pozostaje tylko jednym z kilku elementów działalności przedsiębiorstwa.

Należy także zaznaczyć, że zasada maksymalnego limitu obejmuje wszystkie formy wsparcia de minimis. Dlatego przedsiębiorca powinien sprawdzać, czy dana pomoc publiczna została oznacza pomoc de minimis i przeanalizować, czy nie przekracza maksymalnego limitu. Zasada trzech lat kalendarzowych oznacza lata podatkowe i powinna być obliczana każdorazowo przy korzystaniu z kolejnych form pomocy. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Co znaczy gwarancja de minimis?

Gwarancje kredytowe są jedną z podstawowych form pomocy de minimis. W uproszczeniu, termin ten oznacza pomoc publiczną na zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Jest to forma pomocy skierowana do mikroprzedsiębiorstw, małych firm oraz średnich przedsiębiorstw. Pomoc publiczna w ramach gwarancji de minimis nie oznacza przekazania przez państwo środków pieniężnych, a przez to nie rodzi skutków podatkowych dla przedsiębiorcy. Wsparcie obejmuje zabezpieczenie kredytowe do określonej wysokości.

Ogólna zasada gwarancji dla kredytów obrotowych mówi, że pomoc jest udzielona na okres maksymalnie 27 miesięcy. Gwarancja może zabezpieczać do 60 procent kredytu lub 80 procent kwoty kredytu do 31 grudnia 2021 roku. Co istotne, pomoc może zabezpieczać kredyty w obcej walucie.

Gwarancja de minimis zostaje zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy i nie może obejmować odsetek oraz innych dodatkowych kosztów związanych z obsługą kredytu. Stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 procent kwoty gwarancji w stosunku rocznym lub 0 procent dla prowizji przypadających do zapłaty od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku 2021.

Kobieta wypełnia dokumenty, jak starać się o pomoc de minimis, pomoc de minimis a rozporządzenie Unii Europejskiej
Pomoc de minimis dla firm i osób prywatnych, jakie formy przybiera publiczna dotacja de minimis

Gwarancja do kredytów inwestycyjnych z BGK zostaje objęta nieco odmiennymi warunkami. Pomoc publiczna jest udzielana na maksymalnie 99 miesięcy lub 120 miesięcy do 31 grudnia 2021 roku. Obowiązuje także zasada, że zabezpieczenie może obejmować kredyty udzielane w walucie obcej. Maksymalna kwota zabezpieczenia wynosi do 60 procent kwoty kredytu lub do 80 procent kwoty kredytu (do 31 grudnia 2021 roku). Podobnie jak w przypadku kredytów obrotowych, gwarancja nie obejmuje odsetek ani kosztów dodatkowych. Stawka prowizji BGK wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym lub 0% w przypadku prowizji przypadających do spłaty w czasie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. Gwarancja de minimis może obejmować kredyty obrotowe lub inwestycyjne w przypadku całkowitej spłaty zadłużenia zaciągniętego w Banku Kredytującym bądź innych bankach.

Pomoc publiczna w postaci gwarancji de minimis może dotyczyć kredytów obrotowych, wykorzystanych na bieżące finansowanie przedsiębiorstwa. W tej kategorii znajdzie się na przykład uregulowanie zobowiązań podatkowych, opłacenie faktur za towary, spłatę kredytu w innym banku czy finansowanie celów rozwojowych firmy. W przypadku kredytów inwestycyjnych mogą być one spożytkowane na zakup urządzeń i maszyn potrzebnych dla usprawnienia pracy przedsiębiorstwa lub na budowę, nadbudowę, rozbudowę bądź modernizację obiektów związanych z daną działalnością przedsiębiorstwa.

Grupy przedsiębiorców nieobjętych pomocą de minimis

Pomoc de minimis obejmuje różne grupy przedsiębiorców, jednak posiada także pewne ograniczenia. Pomocą nie mogą zostać objęci przedsiębiorcy i firmy, które działają w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Jest to wynik regulacji rozporządzenia Rady (WE) NR 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.

Pomoc de minimis nie jest także przeznaczona dla przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku numer I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej. Kolejną grupą przedsiębiorców są firmy, które prowadzą działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprawdzonych z zagranicy.

Pomoc de minimis nie zostaje również przyznawana firmom, które prowadzą działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych, bądź wprowadzonych na rynek, lub jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów. Dofinansowanie państwowe nie obejmuje także działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich.

ikona podziel się Przekaż dalej