Zwrot podatku dla emeryta w 2022 roku. Najważniejsze zasady

Kto mógł liczyć na zwrot podatku z emerytury. Kiedy będzie wypłata z ZUS?

Podstawowe zasady zwrotu podatku dla emeryta dotyczą tylko niektórych osób pobierających świadczenie z ZUS. Kto mógł otrzymać zwrot podatku dla emeryta? Co do zasady, zwrot części podatku od emerytury dotyczył świadczeń, które utrzymywały się w przedziale od 4 920 do 12 800 zł.

Kiedy odbędzie się zwrot podatku dla emeryta? Wypłaty z ZUS miały charakter jednorazowy. Zwrot nadpłaconego podatku z ZUS następował od lutego bieżącego roku. Zasady rozliczenia nadpłaconego podatku były jednakowe dla wszystkich świadczeniobiorców, których emerytura mieściła się w opisanym wyżej zakresie.

Podatnik nie musiał składać żadnego wniosku o zwrot podatku dla emeryta. Wypłaty z ZUS były realizowane automatyczne i dostarczane wraz ze świadczeniem emerytalnym należnym za kolejny miesiąc.

Polski Ład a inne zmiany dla emerytów i rencistów

Wiemy już, jak wyglądał zwrot podatku dla emeryta, kto mógł z niego skorzystać i jakie były zasady wypłaty z ZUS. Jednak zapisy Polskiego Ładu wpłynęły także na wysokość innych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej ponad 90% emerytów i rencistów otrzymało wyższe świadczenia od nowego roku. Roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrosła do wysokości 30 000 zł. Oznacza to, że najniższe emerytury i renty zostały zwolnione z konieczności opłacania podatku dochodowego.

Istotną zmianą jest także wzrost wartości pierwszego progu podatkowego, który w 2022 roku wynosi 120 000 zł. Co do zasady, składka zdrowotna nie będzie pomniejszała zaliczki na podatek.

Emeryt pobierający świadczenie w wysokości około 2 500 zł brutto przed wprowadzeniem zapisów Polskiego Ładu otrzymywał z ZUS 2 088 zł. Od stycznia 2022 roku kwota została pomniejszona o podatek, co przełożyło się na wzrost świadczenia do wysokości 2 275 zł netto. Daje to miesięczną podwyżkę w wysokości 187 zł, co w skali roku wynosi 2 244 zł.

Minimalne emerytury w wysokości 1 250,88 zł brutto oznaczały 1 067 zł na rękę. Zmiany w opodatkowaniu emerytur i rent sprawiły, że minimalne świadczenie wzrosło (w styczniu 2022 roku) do kwoty 1 138 zł. Było to następstwo zwolnienia z podatku w wysokości 71 zł miesięcznie. 1 marca 2022 roku nastąpiła waloryzacja rent i emerytur. Od tej daty, minimalna wysokość emerytury wynosi 1 338,44 zł brutto. W przeliczeniu na wartość netto, minimalne świadczenie emerytalne z ZUS wynosi 1 217,98 zł. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o podatkach.

Zwrot podatku dla emeryta a zeznanie podatkowe

Emeryci i renciści, którzy w roku rozliczeniowym nie osiągnęli żadnych dodatkowych przychodów, nie muszą składać zeznania podatkowego. Sytuacja zmienia się w chwili chęci skorzystania z ulg podatkowych bądź osiągnięcia dodatkowego zarobku.

Emeryci, którzy otrzymali PIT-11A i nie uzyskali innych dochodów, ale chcieliby skorzystać z przysługującej im ulgi podatkowej lub uzyskali dochód z tytułu umowy zlecenia, umowy o pracę bądź umowy o dzieło, powinni złożyć zeznanie PIT-37. W przypadku emerytów, którzy uzyskali dochód za granicą lub prowadzą działalność rejestrową, działy produkcji rolnej, najem bądź działalność gospodarczą, wymagane jest zeznanie PIT – 36.

Kiedy trzeba będzie złożyć zeznanie podatkowe? Zeznanie składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zatem najbliższy termin na złożenie zeznania to 15 lutego – 30 kwietnia 2023 roku.

Zwrot podatku dla emeryta może nastąpić na podstawie prawa do posiadanych ulg. Podatnik może skorzystać z ulgi na internet, ulgi na dziecko, wypłaty z IKZE, ulgi rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej oraz ulgi abolicyjnej. Podatnikowi przysługuje także odliczanie darowizny od podatku.

Odliczanie darowizny od podatku – kto i kiedy może skorzystać z ulgi podatkowej?

Odliczanie darowizny od podatku jest możliwe, jeśli podatnik spełni określone w przepisach warunki. Darowizna będąca źródłem ulgi od podatku może być przeznaczona na kilka podstawowych celów. Jest to:

  • Darowizna dla organizacji pożytku publicznego (darowizna OPP).
  • Darowizna na krwiodawstwo.
  • Darowizna na kult religijny.
  • Darowizna na kształcenie zawodowe.
  • Darowizna na Covid-19.
  • Darowizna na komputery przenośne.
  • Darowizna na odbudowę zabytków.
  • Darowizna wynikająca z innych ustaw (np. na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, wynikającą z poszczególnych ustaw dotyczących danego Kościoła wyznaniowego).

Kto może uzyskać odliczanie darowizny od podatku? Odliczanie darowizny od podatku przysługuje podatnikom, którzy uzyskują dochody podatkowe według skali podatkowej. Do odliczeń uprawnione są również osoby objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencyjnych.

Co istotne, odliczanie darowizny od podatku nie przysługuje w przypadku darowizn uiszczonych na rzecz osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów z metali szlachetnych wyrobów przemysłu piwowarskiego, paliwowego, elektronicznego, tytoniowego, winiarskiego, piwnego oraz produkcji alkoholu powyżej 1,5%. Odliczenie nie przysługuje także w przypadku darowizn na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ani od darowizn, które zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. Odliczenie darowizny od podatku nie przysługuje również w przypadku darowizn odliczonych od dochodu na podstawie ustawy PIT.

Wiemy już, kto może skorzystać z odliczenia darowizny od podatku i na jakich zasadach będzie przyznawana. Warto również poznać maksymalny limit odliczenia. Odliczeniu będzie podlegała kwota darowizny w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika.

Fakt uiszczenia darowizny musi być udokumentowany. Dokumentem potwierdzającym darowiznę może być dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub dowód wskazujący dane identyfikujące darczyńcę (wraz z określeniem wartości przekazanej darowizny). Druga sytuacja dotyczy darowizn niepieniężnych, które powinny być potwierdzone oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu.

Wiesz, kto mógł uzyskać zwrot podatku dla emeryta. Omówiliśmy także, kiedy można skorzystać z ulg i odliczeń od podatku. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych informacji, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. Przeczytasz w nich między innymi, czym jest podatek katastralny i podatek estoński. A może zainteresuje Cię również podatek od pożyczki lub wymiana dowodu osobistego?

ikona podziel się Przekaż dalej