Wniosek o wpis w księdze wieczystej – kto go składa, w jakich okolicznościach i ile kosztuje?

Z wnioskiem o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może wystąpić właściciel nieruchomości oraz jej użytkownik wieczysty. Uprawniony jest również wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może zostać wpisane do księgi. Jeżeli obciążenie nastąpiło z mocy ustawy, wtedy wniosek o wpis w księdze wieczystej składa uprawniony organ. O wpis do księgi wieczystej może ubiegać się także osoba, na której rzecz wpis ma nastąpić. Zmiany w księdze wieczystej dokonywane są w przypadku nabycia nieruchomości. Z wnioskiem występuje wtedy właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty, uprawniony i współuprawniony.

 Zmiany w księdze wieczystej wprowadza się w przypadku podziału nieruchomości, wyodrębnienia jej części, odłączenia, przyłączenia do innej istniejącej księgi. Przyczyną zmiany może być ustanowienie służebności, hipoteki, ustanowienia praw i roszczeń. Mogą to być prawo pierwokupu, dzierżawy, prawo dożywocia, najmu. Kolejną okolicznością wymagającą wpisu do księgi wieczystej są takie sytuacja jak: nabycie spadku, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, stwierdzenie niezgodności stanu faktycznego z treścią księgi, sprostowanie oznaczenia nieruchomości czy ujawnienie budynku bądź urządzenia. Wniosek o wpis w księdze wieczystej składa się również w celu wykreślenia z księgi lub jej zamknięcia.

Opłata stała za wpis do księgi wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczenia prawa rzeczowego wynosi 200 zł. Za wpis udziału w prawie wnioskodawca zapłaci część opłaty stałej, lecz nie mniej niż 100 zł. Za wpis w księdze wieczystej własności na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku oraz zniesienia współwłasności, opłata wynosi 150 zł. Tyle samo zapłacimy od wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń, zmiany ograniczeń praw rzeczowych, a także w przypadku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżonków. Za założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, a także wpis ostrzeżenia o niezgodności rzeczywistego stanu prawnego ze stenem prawnym ujawnionym w księdze pobierana jest opłata stała w wysokości 100 zł. Tyle samo zapłacimy za zamknięcie księgi. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o księdze wieczystej.

Wpis do księgi wieczystej - jak go złożyć?

Zmiany w księdze wieczystej wymagają złożenia wniosku w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Służy do tego formularz KW – WPIS. Druk można otrzymać bezpłatnie w siedzibie sądu. Wzór formularza KW – WPIS znajdziemy również w Internecie. Można także samodzielnie wydrukować wzór wniosku i go wypełnić drukowanymi literami. Powinien on mieć format A- 4 i zachować wygląd wzoru. Należy wydrukować go dwustronnie. Do wniosku dołącza się załączniki. W zależności od sytuacji może to być akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający powód złożenia formularza.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się w biurze podawczym wydziału KW lub wysyła poczta, jako list polecony. Istotne jest, by formularz złożyć w dwóch egzemplarzach. Jeden druk będzie dla sądu, a drugi jako potwierdzenie złożenia wniosku dla składającego. Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę. Można dokonać tego w kasie sądu lub przelewem na konto. Dla każdego dostępna jest księga wieczysta online. Wystarczy znać jej numer, by śledzić zmiany za pomocą systemu teleinformatycznego. Księga wieczysta online dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ekw.ms.gov.pl. to także dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis. Niezbędny do tego jest profil zaufany ePUAP. Dzięki niemu księga wieczysta online daje możliwość pobrania odpisu i wyciągu z księgi czy zaświadczenia o zamknięciu księgi. Jest to istotne szczególnie dla osób, dla których ważne jest, ile trwa wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Musi to nastąpić przed złożeniem wniosku o wpis do KW. Uzyskane zwolnienie od kosztów dołącza się do składanego wniosku. Nie może to jednak przekroczyć terminu trzech miesięcy od otrzymania decyzji o zwolnieniu od kosztów sądowych. Po przekroczeniu tego czasu zwolnienie będzie nieważne.

Jak przebiega procedura wpisu do księgi wieczystej i ile trwa?

W wielu przypadkach wpis do KW nie wymaga wizyty w sądzie. Może być dokonany przez notariusza, w tym samym dniu, w którym wykonano czynność notarialną. Oznacza to, że np. w przypadku kupna domu, notariusz zajmie się nie tylko podpisaniem umowy kupna, ale także wpisem do księgi wieczystej. Jeżeli wniosek składany jest w sądzie rejonowym, wtedy wpisu do księgi dokonuje w imieniu sądu sędzia lub referendarz sądowy.  Sąd sprawdza wniosek pod względem formalnym, sprawdza księgi wieczyste, dołączone do wniosku załączniki i jeżeli nie ma przeciwwskazań, dokonuje wpisu. Wszystkie dokumenty i pisma stanowiące podstawę wpisu składane są do akt KW. Jeżeli sąd oddali wniosek o wpis, wtedy wnioskodawca ma prawo złożenia apelacji do sądu okręgowego. Może także złożyć skargę do sądu rejonowego na orzeczenie referendarza. Gdy wpis zostanie dokonany, sąd informuje o tym zainteresowanych. Zmiany w księdze wieczystej trafia do centralnej bazy ksiąg wieczystych.

Ile trwa wpis hipoteki do księgi wieczystej i ile kosztuje? To Ile trwa wpis hipoteki do księgi wieczystej, zależy od sądu, do którego składamy wniosek. Wydziały KW mają różne obłożenie pracą w zależności od miast i rejonu kraju. W jednym czas oczekiwania wyniesie kilka dni, a w innym nawet kilkanaście miesięcy. Aby dowiedzieć się, ile trwa wpis hipoteki do księgi wieczystej w danym sądzie, warto zadzwonić do sekretariatu lub sprawdzić na stronie internetowej. By mieć pewność, że wniosek zostanie szybko rozpatrzony, można złożyć równolegle z nim wniosek o przyśpieszenie rozpatrzenia. Jeżeli sąd zdecyduje się go uwzględnić, wtedy czas oczekiwania może się skrócić.  Istnieje także możliwość przyspieszenia wprowadzenia wzmianki w KW. Od 2016 roku notariuszom przyznano certyfikat umożliwiający składanie wniosków do ksiąg wieczystych do systemy teleinformatycznego. Dzięki temu notariusz ma obowiązek złożenia wniosku do sądu nie później niż w dacie podpisania aktu notarialnego. Wzmianka pojawia się natychmiast w danej księdze wieczystej online.

Wszystkie zmiany w księdze wieczystej wymagają złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej, którego wzór jest łatwo dostępny. Procedura jest nieskomplikowana, lecz może być czasochłonna. Dlatego wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony i uzupełniony niezbędnymi załącznikami, co może przyśpieszyć tok sprawy.

ikona podziel się Przekaż dalej