Przychód a dochód – definicja podjęcia, podstawowe różnice

Czym są przychody i co wpływa na ich wysokość?

Aby precyzyjnie określić, czym różni się przychód a dochód, musimy omówić obydwa pojęcia. W uproszczeniu, przychody to łączna kwota, którą uzyskaliśmy w danym okresie rozliczeniowym. Przychody mogą dotyczyć firm sprzedających towary, usługodawców lub osób prywatnych. Przychody uzyskuje się z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, pracy nakładczej, stosunku pracy i pracy realizowanej w ramach stosunku służbowego. Przychody można także uzyskać poprzez wynajem nieruchomości.

Od przychodów nie musimy opłacać podatku dochodowego. Możemy określić go jako łączny przypływ kapitału brutto. Przychodem nie można zatem nazwać kwoty netto, którą faktycznie zarobiła dana firma lub osoba prywatna. Czym przychód różni się od dochodów? Różnice widzimy na podstawie wartości netto i brutto.

Czym jest dochód, w jaki sposób różni się od przychodów? Co oznacza

Czym różni się przychód a dochód? Jak wyglądają różnice pomiędzy tymi dwiema definicjami? Różnica okazuje się dość istotna. Za dochody uznawana jest kwota uzyskanego przychodu, pomniejszona o koszt jej uzyskania. Możemy zatem przyjąć, iż dochody stanowią realną wysokość zarobków firmy lub osoby prywatnej. Dochody stanowią różnicę pomiędzy wysokością uzyskanego przychodu a kosztem podatkowym i kosztami dodatkowymi.

Wyróżniamy dochody brutto i dochody netto. Jaka jest różnica? Dochody brutto to kwota uzyskana po odjęciu kosztów uzyskania przychodów, jednak przed opodatkowaniem. Różnica pomiędzy dochodem netto jest dość znacząca. Za dochód netto uznaje się kwotę uzyskanego przychodu, pomniejszoną o koszt jej uzyskania oraz o podatek dochodowy.

Jak widzimy, uproszczona definicja dochodów różni się od definicji przychodów. Dochodem można nazwać realny zarobek firmy lub osoby prywatnej. Będzie to przychód pomniejszony o koszt jego uzyskania i podatek dochodowy (dochód netto). Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o podatkach.

Koszty uzyskania przychodu, czyli różnice pomiędzy przychodem a dochodem

Wiemy już, co oznacza definicja przychodu i dochodu. Ustaliliśmy także, czym różni się kwota netto i brutto. Aby określić różnice pomiędzy przychodem a dochodem, należy wskazać koszty uzyskania przychodu. Jak już wspomnieliśmy, na podstawie kosztów uzyskania przychodu można obliczyć dochód firmy lub osoby prywatnej.

Czym zatem są koszty uzyskania przychodu? Definicja tego pojęcia znajduje się w ustawach regulujących podatek dochodowy. W artykule 22 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czytamy:

„Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Według zapisów artykułu 23 wspomnianej ustawy, na koszty uzyskania przychodu nie mają wpływu:

 • Wydatki na reprezentację.
 • Wydatki na spłatę rat pożyczek i kredytów. W tym przypadku za koszt uzyskania przychodu można uznać wyłącznie część odsetkową raty kredytu lub pożyczki (o ile została opłacona).
 • Odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań budżetowych i podatkowych.
 • Odpisy amortyzacyjne, które przekraczają wartość 150 000 zł w przypadku samochodów osobowych.
 • Wydatki poniesione na ubezpieczenie AC pojazdu osobowego w wartości przekraczającej ich część ustaloną w takiej samej proporcji, w której pozostaje równowartość 150 000 zł.

Wiemy już, co nie ma wpływu na koszty uzyskania przychodu. W ustawach podatkowych nie znajdziemy zamkniętego katalogu wydatków, które można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Ustawodawca wskazał jednak podstawowe warunki, którym muszą odpowiadać wydatki. Kosztem uzyskania przychodu można nazwać wydatki spełniające łącznie cztery podstawowe warunki.

 • Zostały poniesione przez podatnika.
 • Są bezzwrotne.
 • Powstały w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.
 • Nie są ujęte w katalogu wykluczeń, opisanych w artykule 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zostały udokumentowane (np. fakturą lub zapisem w księgach).
 • Zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów i nie mają cech wydatków o charakterze osobistym dla podatnika.

Spełnienie wszystkich powyższych warunków oznacza, że dana kwota może wliczać się w koszty uzyskania przychodów. Różnice pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu oznaczają dochody (brutto lub netto). Istotną klasyfikację kosztów uzyskania przychodu znajdziemy również w potwierdzeniu Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretacji indywidualnej (z dnia 21 września 2018 sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.353.2018.4.AP)

„Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów”.

Wiemy już, czym różni się przychód a dochód. Warto także poznać różnice pomiędzy bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu a kosztami pośrednimi. Za bezpośredni koszt uzyskania przychodu uznaje się wydatki, które mają bezpośredni związek z uzyskanym przychodem. Będzie to na przykład koszt produkcji towaru przeznaczonego na sprzedaż. Pośrednie koszty uzyskania przychodu to z kolei wydatki, które nie są bezpośrednio związane z danym przychodem, jednak mogą wpływać na podstawę obliczenia dochodu. Kosztem pośrednim może być na przykład koszt utrzymania biura, obsługa sekretariatu lub opłacenie rachunków za media.

Dochód a podatek dochodowy

Znana jest nam różnica pomiędzy przychodami a dochodami. Dochód równa się przychodowi pomniejszonemu o koszty uzyskania przychodu. Wskazana i udokumentowana różnica oznacza dochód firmy, przedsiębiorcy lub osoby prywatnej wykonującej pracę nakładczą, prowadzącą działalność gospodarczą bądź pozostającą w stosunku pracy.

W efekcie powyższych obliczeń uzyskujemy dochód brutto. Jest to podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym. Wysokość podatku dochodowego będzie uzależniona od stawki podatkowej (CIT w przypadku osób prawnych bądź PIT w przypadku osób fizycznych). Od 1 lipca 2022 roku nastąpiła zmiana wysokości podatku dochodowego w pierwszym progu podatkowym. Pierwszy próg podatkowy dotyczy kwot nieprzekraczających 120 000 zł. W tym przypadku stawka podatku dochodowego wynosi 12% (przed lipcem 2022 wynosiła 17%).

Dochody przekraczające 120 000 zł należy zaliczyć do drugiego progu podatkowego. Wysokość podatku dochodowego wynosi wtedy 32%. Po potrąceniu podatku dochodowego otrzymujemy wartość dochodu netto. Co bardzo ważne, podstawą opodatkowania jest jedynie przychód, a nie dochód. Wyjątek stanowi ryczałt. Różnica polega na tym, że w przypadku ryczałtu podatek dochodowy potrąca się od przychodu.

Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych informacji, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. Podpowiemy w nich między innymi, jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem netto i wynagrodzeniem brutto. Omawiamy także zasiłek dla bezrobotnego i ustalamy, kto musi opłacać podatek od deszczówki.

ikona podziel się Przekaż dalej