Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Kto może składać wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy, którego wysokość wynosi obecnie 4000 zł, przysługuje nie tylko członkowi rodziny. Jeśli chodzi o członków rodziny, to zasiłki pogrzebowe dotyczą:

 • małżonka, także w separacji orzeczonej sądownie,
 • rodziców, macochy i ojczyma, osoby przysposabiającej,
 • dzieci własne i drugiego małżonka oraz przysposobione,
 • dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej,
 • rodzeństwo,
 • wnuki i dziadkowie.

Uprawnieni do złożenia wniosku, jeśli pokryli koszty pogrzebu, są również:

 • pracodawca,
 • gmina, powiat,
 • dom pomocy społecznej,
 • kościół lub związek wyznaniowy,
 • osoba obca dla zmarłego.

Osoby, po których śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy

Koszty pogrzebu zostają zwrócone przez ZUS lub KRUS po śmierci osoby, która:

 • ma ubezpieczenie w ZUS,
 • ma przyznaną emeryturę, emeryturę pomostową albo rentę (renta z tytułu niezdolności do pracy),
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po wygaśnięciu ubezpieczenia,
 • pobierała świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,
 • spełniała warunki do uzyskania emerytury lub renty, lecz nie miała jej przyznanej,
 • miała przyznaną rentę socjalną,
 • zmarła na skutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Wypłata zasiłku pogrzebowego jest wypłacana tylko z jednego tytułu. Dla członków rodziny aktualna kwota zasiłku wynosi 4000 zł, bez względu na wysokość poniesionych kosztów w związku z pochówkiem. Pozostali uprawnieni do złożenia wniosku, którzy pokryli koszty pogrzebu, mogą liczyć na zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów, ale tylko do wysokości 4000 zł. Jeśli pogrzeb był opłacony przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS lub KRUS jest dzielony między nich proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Terminy składania wniosku i jak długo czeka się na wypłatę zasiłku?

Prawo do zasiłku pogrzebowego nie jest bezterminowe; jeśli wniosek o wypłatę nie zostanie zgłoszony w odpowiednim terminie, prawo to wygasa. Na złożenie wniosku osoba uprawniona ma 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której zasiłek dotyczy. Ze względu na późniejsze odnalezienie zwłok albo problemy z identyfikacją, następuje przedłużenie prawa do zasiłku do 12 miesięcy od dnia sporządzenia aktu zgonu. W tym wypadku potrzebne jest potwierdzenie z policji lub prokuratury, ewentualnie odpis zupełny aktu zgonu.

ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy niezwłocznie i na wypłatę czeka się najpóźniej do 30 dni od wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i potwierdzenia prawa do zasiłku.

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego

Ubiegając się zwrot kosztów pochówku w ustalonej urzędowo wysokości, należy złożyć wniosek oraz dodatkowe dokumenty. Wniosek znajduje się na druku oznaczonym symbolem Z-12 i można wypełnić go na papierze albo logując się na Platformie Usług Elektronicznych. W drugim przypadku potrzebny jest profil zaufany umożliwiający zdalne załatwianie wielu spraw urzędowych.

Po zalogowaniu wybiera się usługę składania dokumentu Z-12 i uzupełnia dane w formularzu elektronicznym. Odpowiedź można wybrać w takiej samej formie albo drogą listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Należy podać numer konta bankowego, na które ma zostać dokonany przelew zasiłku. Po podpisaniu wniosku za pomocą profilu zaufanego można wniosek wysłać do ZUS drogą elektroniczną. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o świadczeniach i zasiłkach.

Pozostałe dokumenty, które trzeba załączyć do wniosku, to:

 • Odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Może być też akt zgonu wystawiony za granicą.
 • Oryginały rachunków potwierdzające poniesienie kosztów pogrzebu. Jeśli oryginały zostały w banku, należy załączyć kopie rachunków potwierdzone przez bank.
 • Dokumenty, które potwierdzają pokrewieństwo bądź powinowactwo osoby składającej wniosek z osobą zamarłą. Mogą to być dowody osobiste lub skrócone odpisy aktów tanu cywilnego z wymaganymi danymi.
 • Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.
 • W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu przez gminę, powiat albo organizacje społeczne lub polityczne, odpowiednie zaświadczenie stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu przez te podmioty.

Po dopełnieniu wszystkich formalności czeka się na wypłatę zasiłku pogrzebowego albo na decyzję o odmowie. Od otrzymanej decyzji istnieje możliwość odwołania się do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jest na to czas jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Kwota wypłacana przez ZUS lub KRUS jako zwrot kosztów pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem, które przynajmniej częściowo zwraca poniesione koszty pochówku. Do marca 2011 roku wysokość zasiłku pogrzebowego w Polsce odpowiadała dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które obowiązywało w dniu śmierci danej osoby. Była to kwota 6400 zł.

Aktualna wypłata zwrotu kosztów pogrzebu wynosi, obowiązująca od 1 marca 2011 roku, wynosi 4000 zł. Zasiłki pogrzebowe są wypłacane tylko wówczas, jeśli osoba zainteresowana złoży wniosek o wypłatę w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek albo w ciągu 12 miesięcy od daty pogrzebu, gdyby zwłoki zostały odnalezione później. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza przyjęły projekt nowelizacji ustawy, który rozszerza zasiłek pogrzebowy na nową grupę uprawnionych. Zgodnie z tym projektem prawo do zasiłku pogrzebowego miałoby przysługiwać osobom, które pokryły koszty pogrzebu dziecka martwo urodzonego, dla którego sporządzono kartę zgonu, bez względu na czas trwania ciąży.

ikona podziel się Przekaż dalej