Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – podstawy prawne, najważniejsze informacje

Zanim ustalimy, czym dokładnie jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i kto wydaje zgodę, wskażemy na podstawę prawną. Jest nią ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ustawa zawiera cały rozdział poświęcony decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (rozdział 3). To właśnie tam uzyskamy najistotniejsze informacje. Artykuł 71 traktuje o istocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Według zapisów ustawowych:

„1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.”

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie konieczne w przypadku planowanych przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto ustawa traktuje, że uzyskanie decyzji będzie konieczne także w przypadku planowanych przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W jakich przypadkach wymagana jest tak zwana decyzja środowiskowa? Zgoda musi zostać wydana przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna być także uzyskana przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę obiektów jądrowych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu (wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgoda może być też niezbędna przed uzyskaniem koncesji na poszukiwanie bądź rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż bądź przez uzyskaniem koncesji na podziemne składowanie odpadów czy bezzbiornikowe, podziemne magazynowanie substancji.

Zgoda środowiskowa będzie ponadto niezbędna przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, wykonanie urządzeń wodnych lub na wydobywanie z wód kamienia, żwiru piasku i innych materiałów.

Co istotne ustawa obliguje także inwestorów, którzy chcą uzyskać decyzję o zmianie lasu na użytek rolny (wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach). Zgoda związana z uwarunkowaniem środowiskowym będzie ponadto niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie też wymagana w przypadku inwestycji dotyczących lokalizacji linii kolejowej,

Pełna lista inwestycji objętych koniecznością uzyskania decyzji o uwarunkowanie środowiskowe została sprecyzowana w artykule 72 ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Sprawdź także inne, zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Decyzja środowiskowa – kto wydaje, gdzie i jak złożyć wniosek?

Wspomniana wyżej ustawa reguluje wszystkie kwestie związanymi z decyzjami o uwarunkowanie środowiskowe. Co do zasady, wniosek o wydanie decyzji może złożyć inwestor bądź jego pełnomocnik. Cała procedura formalna rozpoczyna się od złożenia wniosku decyzji o uwarunkowanie środowiskowe.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej bądź w formie dokumentu elektronicznego. W tym miejscu pojawia się podstawowe pytanie, gdzie składać dokument i kto wydaje decyzję? Odpowiedź na pytanie, kto wydaje decyzję nie jest prosta, bowiem miejsce składania dokumentu będzie uzależnione od charakteru inwestycji. Kwestię reguluje artykuł 75. Ustawa traktuje, iż decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych może zostać wydana przez:


 • Regionalnego dyrektora ochrony środowiska – (np. w przypadku dróg, napowietrznych linii energetycznych, sztucznych zbiorników wodnych, elektrowni wiatrowych czy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko).
 • Generalnego dyrektora ochrony środowiska – dotyczy inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ( do których zastosowanie znajduje ustawa z dnia 29 czerwca 2011 roku o przygotowaniu realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących).
 • Starostę – decyzja środowiskowa w przypadku scalania, wymiany bądź podziału gruntów.
 • Dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – uwarunkowanie środowiskowe w przypadku inwestycji polegających na zmianie lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytki rolne.
 • Wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć objętych, które obejmuje decyzja środowiskowa.

Uwarunkowanie środowiskowe może być też wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Sytuacja dotyczy inwestycji obejmującej przynajmniej dwa przedsięwzięcia, realizowane w ramach jednej inwestycji, dla których właściwe rzeczowo są przynajmniej dwa organy, w tym regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Wniosek o uwarunkowanie środowiskowe składa się do właściwego organu administracji państwowej. Decyzja środowiskowa może zostać wydana jedynie na podstawie kompletnego, właściwie uzupełnionego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami. Zgoda środowiskowa otwiera drogę do rozpoczęcia dalszej procedury formalnej (np. uzyskania pozwolenia na inwestycję).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – opłaty, wymagane załączniki, ważność dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uiszczenia opłaty urzędowej. Jest to 205 zł za wydanie decyzji oraz 17 zł za dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa bądź prokury.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, zgoda może zostać wydana jedynie w przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku, który zostanie uzupełniony o podstawowe załączniki. Specyfika załączników będzie podyktowana charakterem przyszłej inwestycji. Najczęściej do wniosku dołącza się:

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli inwestor wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie artykułu 69, niezbędna będzie karta informacyjna przedsięwzięcia.
 • Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej – dokument musi być poświadczony przez właściwy organ i udostępniony w wersji papierowej bądź elektronicznej.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia – załącznik stosowany w przypadku inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Mapa w skali zapewniającej czytelność danych z zaznaczeniem przewidywanego terenu inwestycji.
 • Mapa przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek.
 • Wypis z rejestru gruntów bądź inny dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania – dokument można dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej.
 • Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Analiza kosztów i korzyści – dla której podstawą prawną jest ustawa z 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.5. Zastosowanie artykułu 10a ustęp 1.

Decyzja środowiskowa jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosków o pozwolenie bądź zgłoszenie. Złożenie wniosku musi nastąpić w terminie 6 lat liczonych od dnia, w którym wydana została ostateczna decyzja środowiskowa. Ustawa przewiduje jeden wyjątek. Złożenie wniosku o pozwolenie bądź zgłoszenie może nastąpić w terminie 10 lat od dnia wydania decyzji środowiskowej. W tym przypadku musi istnieje warunek, w którym strona składająca wniosek o wydanie decyzji środowiskowej otrzymała informację od organu wydającego decyzję o tym, że jego stanowisko jest aktualne. Warunkiem jest również to, by wydanie stanowiska zostało złożone przed upływem terminu 6 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji środowiskowej. Co więcej, organ administracji państwowej wydaje stanowisko na wniosek uwzględniający informacje dotyczące stanu środowiska oraz możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji środowiskowej.

Wiesz już, czym jest zgoda środowiskowa i kto wydaje decyzję. A może zainteresują Cię również inne tematy? W osobnym artykule dowiesz się, czym jest kategoria obiektu budowlanego bądź sprawdzisz, ile trwa separacja.

ikona podziel się Przekaż dalej