Czym jest umowa o roboty budowlane?

Umowa o roboty budowlane została sprecyzowana w przepisach prawa. Definicje i zakres tego pojęcia znajdziemy w zapisach kodeksu cywilnego. Artykuł 647 kodeksu cywilnego określa najważniejsze zobowiązania wykonawcy i inwestora.

„Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”.

Przekazanie terenu budowy powinno być potwierdzone stosownym protokołem. Co bardzo ważne, przejęcie terenu budowy przez wykonawcę wiąże się z przejęciem odpowiedzialności za ewentualne szkody, które zostały wyrządzone na terenie budowy. Przekazanie terenu budowy powinno nastąpić w terminie i na warunkach określonych w umowie o roboty budowlane.

Umowa o wykonanie usługi budowlanej – ustna czy pisemna?

Wiemy już, czym jest umowa o roboty budowlane. Ważną kwestią jest również sama forma jej dokonania. Polskie prawo nie nakazuje zawierania umowy w formie pisemnej, a umowa ustna również jest wiążąca. Mimo tego nawet prosta, sporządzona na piśmie umowa o wykonanie usługi jest znacznie lepszym zabezpieczeniem dla obydwu stron. W przypadku sporu będzie można w łatwy sposób udowodnić, która strona dopuściła się nieprawidłowości. W przypadku umowy zawartej w formie ustnej sporne postępowanie sądowe byłoby znacznie utrudnione. Sąd mógłby być zmuszony do powoływania świadków i przesłuchiwania stron sporu. Umowa o roboty budowlane jest w tym przypadku znaczącym ułatwieniem.

Warto także zauważyć, że umowa zawarta w formie ustnej nie stanowi zabezpieczenia w przypadku wadliwego wykonania robót budowlanych. W tym przypadku inwestor nie może domagać się rękojmi, a wadliwie wykonane prace prawdopodobnie będą naprawione z jego budżetu. Dlatego warto przeanalizować wzór dokumentu i sporządzić go w formie pisemnej. Im bardziej szczegółowo sporządzona będzie umowa o roboty budowlane, tym mniejsze potencjalne problemy w dochodzeniu swoich roszczeń.

Według kodeksu cywilnego umowa nie musi być sporządzana w formie pisemnej, jednak wykonanie pisma jest dobrą i zalecaną praktyką. Warto także pamiętać, iż konieczne będzie wykonanie aneksu do umowy, w przypadku wprowadzania wszelkich zmian. Prosta umowa o wykonanie usługi budowlanej musi zawierać najważniejsze informacje o inwestycji i stronach umowy. Konieczne będą także takie informacje jak przekazanie terenu budowy (sporządzone w formie protokołu). Poniżej opiszemy wszystkie najważniejsze składowe umowy o roboty budowlane. Sprawdź także ten artykuł na temat zagospodarowania terenu budowy.

Jakie informacje powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Jak już wskazaliśmy, umowa o wykonanie usługi budowlanej powinna mieć postać pisemną. Na wielu stronach branżowych bez trudu odszukamy wzór takiego dokumentu. Warto pamiętać, że nawet bardzo prosta umowa o roboty budowlane powinna zawierać najważniejsze informacje dotyczące wykonywanej usługi.

Pierwszym i bardzo istotnym elementem dokumentu jest określenie stron umowy. Przeglądając wzór umowy o prace budowlane, z pewnością zauważymy takie informacje jak dane stron umowy, data i miejsce podpisania dokumentu. Na końcu dokumentu powinno znajdować się miejsce na podpis inwestora oraz podpis wykonawcy.

Dobrze przygotowana umowa o wykonanie usługi budowlanej musi zawierać precyzyjny zakres wykonywanych prac. Wszystkie objęte umową o prace budowlane powinny być dokładnie wyszczególnione. Jednocześnie jest to spis robót, które wchodzą w zakres usługi wykonawcy. Wszystkie prace budowlane powinny posiadać opis technologii ich wykonania. Wzór umowy o wykonanie usługi budowlanej powinien też zawierać informacje o terminie wykonania prac oraz przekazaniu dokumentacji i takie informacje jak przekazanie terenu budowy.

Prosta umowa o roboty budowlane powinna także zawierać informacje o wynagrodzeniu usługodawcy. Ważne będzie określenie wysokości wynagrodzenia, a także sposobu i terminu jego przekazania. Jeśli prace budowlane będą wymagały zatrudnienia podwykonawców, powinno to być wyszczególnione w dokumencie.

Informacje takie jak przekazanie terenu budowy, odbiór robót, termin rozpoczęcia prac i termin odbioru powinny być precyzyjnie wyszczególnione. Pamiętajmy, że umowa o roboty budowlane, która nie zawiera informacji o terminach zakończenia robót budowlanych, będzie umożliwiała odbiór w poszczególnych etapach.

Według zapisów kodeksu cywilnego wykonawca ma prawo do żądania od inwestora, przyjęcia poszczególnych etapów robót budowlanych. Przyjęcie częściowych prac budowlanych wiąże się z wypłatą części wynagrodzenia za usługę. Dlatego warto doprecyzować tę kwestię w umowie. Bardzo istotne będzie również to, by nawet prosta umowa zawierała informację o sposobie postępowania w przypadku wadliwego wykonania usługi budowlanej.

Wiemy już, jakie informacje zawiera umowa o roboty budowlane. W pozostałych artykułach można odszukać więcej przydatnych wskazówek. Podpowiadamy między innymi, jak napisać wypowiedzenie z pracy. A może zainteresuje Cię również, ile wylewki betonowej na m2?

ikona podziel się Przekaż dalej