Kiedy wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych?

Podstawa prawna, udzielająca odpowiedzi na powyższe pytanie, to ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Jest to nadrzędny akt prawny regulujący procesy budowlane. Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku nastąpiła w styczniu 2017 roku. Nowe zmiany poszerzają zakres inwestycji, których budowa nie musi być realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę. W rozdziale czwartym ustawy znajdziemy opis postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych. Artykuł 28 prezentuje katalog inwestycji, których budowa nie wymaga pozwolenia budowlanego. Od stycznia 2017 roku katalog został rozszerzony. Znajdziemy w nim między innymi:

 • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
 • naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 metrów,
 • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany, przydomowe ganki oraz oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • zjazdy z dróg krajowych i zatoki parkingowe na tych drogach,
 • przepusty o średnicy do 100 cm,
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Jeśli szukasz także informacji na temat umowy o roboty budowlane, znajdziesz je w tym artykule.

Artykuł 30 ustawy Prawo Budowlane odnosi się bezpośrednio do inwestycji, których budowa wymaga zgłoszenia. W katalogu znajdują się wspomniane powyżej wolnostojące budynki jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce. Wszystkie obiekty wymienione w artykule 30 ustawy Prawo Budowlane wymagają zgłoszenia. W katalogu znajdziemy między innymi:

 • docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
 • budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu,

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Przed rozpoczęciem inwestycji warto przeanalizować artykuł 30 ustawy. Pozwoli to sprawdzić, czy nasza inwestycja znajduje się w katalogu obiektów, które mogą zostać zrealizowane w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. Sprawdź także: Cennik robót budowlanych w różnych regionach Polski.

Pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót budowlanych może trochę potrwać. Jest to najważniejsza formalność, którą trzeba załatwić przed rozpoczęciem budowy.
Jak złożyć zgłoszenie robót budowlanych? Poradnik krok po kroku

Inwestycje realizowane bez konieczności zgłaszania robót budowlanych

Nowelizacja prawa budowlanego poszerzyła katalog obiektów zwolnionych z konieczności uzyskania zgłoszenia robót budowlanych. Listę uzupełniono o:

 • budowę parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • budowę suszarni kontenerowych do 21 m2,
 • budowę instalacji klimatyzacyjnych, przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 m2,
 • budowę zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach,
 • budowę wiat o powierzchni do 35 m2 przy czym bez liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Gdzie składać zgłoszenie robót budowlanych i skąd pobrać wzór wniosku?

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych należy złożyć we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, czyli do starosty, wojewody bądź prezydenta miasta na prawach powiatu. W placówce znajdziemy wzór formularza zgłoszeniowego oraz listę potrzebnej, dodatkowej dokumentacji. Wzór możemy też pobrać bezpośrednio ze stron www jednostek administracji państwowej.

Wypełniamy wniosek o zgłoszenie robót budowlanych

W pierwszej części wniosku wpisujemy swoje pełne dane oraz miejsce i datę wypełniania dokumentu.

Nasz wzór zawiera też miejsce, w którym opisujemy rodzaj obiektu i sposób przeprowadzenia planowanych prac budowlanych. Nieodłącznym elementem każdego prawidłowo wypełnionego dokumentu będzie również:

Czy wiesz, że...

Ceny usług firm budowlanych mogą się różnić nawet dwukrotnie. Dlatego przed podpisaniem umowy dobrze jest porównać oferty z różnych źródeł.

Najłatwiej zrobić to z wykorzystaniem usługi Szukaj Wykonawcy na KB.pl. Wypełniasz prosty formularz i na jego podstawie otrzymujesz oferty od sprawdzonych firm z Twojej okolicy. Formularz jest dostępny tu.

Sprawdź!
 • Numer działki ewidencyjnej,
 • Adres działki budowlanej,
 • Termin planowanego rozpoczęcia prac.

Do wniosku dołączamy także załączniki. Podstawą będzie dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od specyfiki oraz lokalizacji naszej inwestycji potrzebne mogą być także:

 • Szkice i rysunki,
 • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

W przypadku budowy domów jednorodzinnych konieczne będzie również:

 • Projekt budowlany w czterech egzemplarzach,
 • Zaświadczenie potwierdzające , że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów. Zaświadczenie musi być wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego oraz być aktualne na dzień, w którym został opracowany projekt.

Niektóre inwestycje mogą być relaizowane bez koniecznosci zgłoszenia robót i uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy
Jak złożyć zgłoszenie robót budowlanych? Poradnik krok po kroku

Ile kosztuje zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych?

Prawo budowlane przewiduje, że nie trzeba płacić za zgłoszenie robót budowlanych w przypadku domu mieszkalnego. Darmowy powinien być także wzór zgłoszenia. Wyjątek stanowi sytuacja, w której część obiektu mieszkalnego zostanie przeznaczona na inne cele niż mieszkaniowe (np. prowadzenie działalności gospodarczej). W tym wypadku stosuje się opłatę w wysokości 1 zł/m2. Jednak maksymalna kwota do zapłaty nie może przekraczać kwoty 539 zł. Warto pamiętać, że opłata administracyjna musi zostać uiszczona na samym początku. Dowód wpłaty należy dołączyć jako załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych. Jeśli planujesz budowę, w tym miejscu znajdziesz niezbędny cennik usług budowlanych.

Kto może złożyć zgłoszenie robót budowlanych?

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku umożliwia złożenie wniosku osobie posiadającej prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jednak inwestor może też ustanowić swojego pełnomocnika, który złoży wniosek i załatwi wszystkie sprawy formalne. Pełnomocnikiem może być jedynie osoba fizyczna. Do wniosku trzeba też dołączyć oryginał lub urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.

Kiedy mogę rozpocząć wykonywanie robót?

Uzyskując pozwolenie na budowę, musieliśmy oczekiwać na informację ze strony organów władzy państwowej. Jednak w przypadku zgłoszenia nie otrzymamy żadnego dokumentu czy pisemnego pozwolenia na realizację projektu budowlanego. Starosta czy prezydent miasta udziela tak zwanej milczącej zgody w sprawie pozwolenia na budowę. Jeśli w terminie 30 dni od daty przedłożenia wniosku nie otrzymamy żadnego sprzeciwu, oznacza to, że możemy rozpocząć wykonywanie robót i realizację projektu budowlanego.  Inwestor może też zwrócić się do urzędu o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu. Dokument można uzyskać w trybie artykułu 217 kodeksu postępowania administracyjnego.

Po 30 dniach od daty złożenia wniosku inwestor powinien odebrać z urzędu egzemplarz projektu budowlanego oraz ostemplowany dziennik budowy.

Zgłoszenie robót budowlanych może wygasnąć

Warto pamiętać, że uzyskanie milczącej zgody na wykonywanie robót budowlanych może wygasnąć. Sytuacja ta następuje jeśli nie rozpoczniemy budowy obiektów budowlanych w ciągu 3 lat od daty przedłożenia wniosku. Wygaśnięcie zgody na wykonywanie robót budowlanych następuje także w przypadku, gdy inwestor przerwał budowę domu na okres dłuższy niż 3 lata.

Po przekroczeniu powyższych terminów inwestor musi ponownie przedłożyć w urzędzie zgłoszenie robót budowlanych i uzyskać milczącą zgodę na budowę. W tym artykule znajdziesz także szereg innych zagadnień z zakresu prawa budowlanego, które mogą cię zainteresować.

ikona podziel się Przekaż dalej