Przekazanie terenu budowy a umowa o roboty budowlane

Pierwszym krokiem zmierzającym do realizacji inwestycji jest sporządzenie stosownej umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Umowa o roboty budowlane powinna być sporządzona na piśmie. Wszelkie umowy ustne są ważne, jednak nie zabezpieczają interesów wykonawcy ani inwestora.

Spisana umowa o roboty budowlane powinna zawierać dane wykonawcy i inwestora. Wzór dokumentu powinien być opatrzony podpisem obydwu stron oraz uzupełniony o specyfikę robót budowlanych. Dobrze sporządzona umowa o roboty budowlane zawiera takie informacje jak zakres robót, termin ich rozpoczęcia i zakończenia oraz opis technologii ich wykonania.

W dokumencie warto także wyszczególnić ustalenia dotyczące wysokości wynagrodzenia i sposobu rozliczania robót budowlanych. Umowa o roboty budowlane powinna zawierać informacje o postępowaniu w razie niedopełnienia jej warunków. Ważnym elementem będzie również przekazanie terenu budowy. W umowie uwzględnia się termin i warunki przejęcia. Zwyczajowo spisuje się protokół przejęcia placu budowy.

Przekazanie terenu budowy – co daje protokół przejęcia placu?

Protokół przejęcia placu budowy umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych. To ważny etap zarówno dla wykonawcy, jak i dla inwestora. Przejęcie placu budowy zostało uregulowane przepisami kodeksu cywilnego.

Przekazanie terenu budowy (sporządzony protokół przekazania) przenosi na rzecz wykonawcy odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy. Przekazanie terenu budowy bez sporządzenia protokołu nie jest korzystne dla inwestora. W tym przypadku nie można obciążyć wykonawcy kosztami ewentualnych szkód. Przejęcie placu bez protokołu wiąże się z faktem, iż inwestor w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy.

Protokół przekazania placu budowy wykonawcy musi zawierać podstawowe informacje o terenie i inwestycji. Na stronach branżowych bez trudu odnajdziemy wzór tego dokumentu. Spisane w formie protokołu przekazanie terenu budowy powinno być podpisane przez inwestora i wykonawcę oraz opatrzone datą.

Warto zauważyć, że przekazanie terenu budowy może obejmować cały plac lub jego część. Przejęcie całego placu budowy dotyczy generalnego wykonawcy, który wykonuje wszystkie roboty budowlane. Protokół przejęcia może też obejmować część terenu budowy. Taka praktyka jest stosowana w przypadku umów zawieranych z podwykonawcami. Od chwili podpisania protokołu, podwykonawcy są odpowiedzialni za przekazaną im część terenu budowy. Istotna będzie również spisana w formie pisemnej umowa o roboty budowlane. Warto wyszczególnić w niej zakres robót budowlanych wraz z terminami i opisem rodzaju wykonywanych prac.

Inwestor powinien przekazać wykonawcy gotowy pod inwestycje teren budowy. Jeśli na placu budowy znajdują się elementy uniemożliwiające realizację robót budowlanych, wykonawca może odmówić podpisania protokołu. W osobnym artykule podpowiadamy, z czego budować dom energooszczędny. Sprawdź także ten artykuł na temat zagospodarowania terenu budowy.

Jakie informacje powinien zawierać protokół przekazania placu budowy? Wzór

Jak już wiemy, przekazanie terenu budowy powinno być sporządzone w formie protokołu. Wzór dokumentu obejmuje podstawowe informacje o inwestycji oraz stronach umowy. Na wstępie należy wyszczególnić datę i miejsce przekazania terenu budowy. W dalszej części należy wpisać dane personalne inwestora oraz wykonawcy.

Protokół przekazania terenu budowy powinien zawierać informacje o numerze i dacie zawarcia umowy o roboty budowlane. W dalszej części wpisuje się oświadczenie o przeniesieniu odpowiedzialności za szkody wynikłe na przejętym terenie budowy.

Przekazanie terenu budowy wiąże się z zobowiązaniem wykonawcy do właściwego ogrodzenia i oznakowania terenu budowy. Zadaniem generalnego wykonawcy może być również opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązuje się także do wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami w zakresie PPOŻ i przepisami BHP. W dalszej części protokołu następuje oświadczenie traktujące, iż roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem (konieczne oznaczenie wskazanej w protokole dokumentacji).

Wzór protokołu z przekazania terenu budowy winien także zawierać informacje o istniejących przyłączach, zabezpieczeniu terenu budowy w energię elektryczną oraz wodę. Wszystkie uwagi powinny być sporządzone w formie pisemnej i zawarte w zapisach protokołu. W końcowej części dokumentu znajduje się miejsce na podpisy wszystkich stron przekazania placu budowy (zazwyczaj dotyczy to inwestora i wykonawcy). Podpisy powinny być czytelne i opatrzone datą.

Tak sporządzony protokół umożliwia przejęcie terenu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych. Co bardzo istotne, przekazanie terenu budowy powinno odbywać się przy udziale przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. Stroną reprezentującą interesy inwestora może być inspektor nadzoru budowlanego, który dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną, znajomością projektu i wiedzą na temat przekazywanego terenu budowy. Inwestor ma prawo do powołania kilku osób, które będą reprezentowały jego interesy i uczestniczyły w przekazaniu terenu budowy. Podobne prawo przysługuje wykonawcy. Przekazanie terenu budowy musi odbywać się przy obecności kierownika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do przejęcia terenu poprzez zapisy prawa budowlanego. W artykule 22 prawa budowlanego znajduje się spis obowiązków kierownika budowy. Należy do nich między innymi:

„1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego”.

Wiesz już, jak wygląda przekazanie terenu budowy i jakie informacje powinien zawierać protokół. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych wskazówek, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. Podpowiadamy w nich między innymi, jak zmniejszyć wilgoć w mieszkaniu.

ikona podziel się Przekaż dalej