Operat wodnoprawny – opracowanie i jego części składowe

Cel opracowania i wymagania wobec operatu wodnoprawnego

Dokumentacja hydrologiczna, którą sporządza osoba mająca odpowiednie uprawnienia, musi spełniać wymagania przepisów prawa wodnego. Operat wodnoprawny, niejako z założenia, ma przedstawić uzasadnienie potrzeb użytkownika wód, ubiegającego się na przykład o zgodę na budowę stawu. Nawiasem mówiąc, „operat” oznacza pisemne opracowanie jakiegoś zagadnienia technicznego, a „wodnoprawny” – pochodzi od prawa wodnego. Dlatego też określenie „operat wodny” albo „operaty wodne” w urzędowej nomenklaturze nie występuje.

Cele i zakres planowanego korzystania z wód powinny być opisane precyzyjnie i wyczerpująco. Uzasadniający opis ma być podstawą do akceptacji planów wnioskodawcy. Dla organu wydającego pozwolenie wodnoprawne operat stanowi narzędzie wspomagające. Musi przedstawiać w nim materiał dowodowy łącznie z analizą wszelkich uwarunkowań. Chodzi o uwzględnienie istniejących warunków technicznych i prawnych, jak też dotyczących środowiska.

Planowane korzystanie z wód powinno być rozwiązane kompleksowo, uwzględniając zastrzeżenia wszystkich zainteresowanych stron. Idealny wzór opracowania rzadko bywa prezentowany, co wynika czasem z braku wystarczających danych albo umiejętności wykonawcy. Faktem jest, że nie w pełni wiarygodny operat wodnoprawny może spowodować wydanie nieuzasadnionych decyzji przez urząd, a w rezultacie mieć szkodliwy wpływ na kompleksową gospodarkę zasobami wodnymi. Zamawiając takie opracowanie, należy pamiętać, że nie cena i koszt operatu wodnoprawnego jest najważniejsza, ale kompetencje i uprawnienia twórcy dokumentacji. Ceny dokumentacji hydrologicznej uzależnione są od rodzaju obiektu. Jeśli planujesz inwestycję, sprawdź także ten artykuł o sprawdzaniu poziomu wód gruntowych.

Operaty wodnoprawne - części składowe operatu wodnoprawnego

1. Część opisowa operatu wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, odprowadzanie ścieków deszczowych albo na przykład wykonanie urządzeń wodnych, jest wydawane na podstawie operatu wodnoprawnego. Ceny sporządzenia opracowania są ustalane indywidualnie dla każdej inwestycji. Koszt operatu wodnoprawnego to cena usługi powiększona o odpowiednie opłaty skarbowe. Ten kluczowy dokument składa się z dwóch zasadniczych części:

Kompletny operat, jako wzór dokumentu, zawiera stronę tytułową części opisowej, na której figuruje:

 • numer i data zawarcia umowy;
 • nazwa inwestycji;
 • nazwa zleceniodawcy;
 • nazwisko opracowującego;
 • data opracowania.

W dalszej części opisowej operatu wodnoprawnego znajduje się:

 • podstawa prawna opracowania;
 •  zakład albo osoba ubiegająca się o pozwolenie z podaniem adresu;
 • organ wydający pozwolenie wodnoprawne;
 • cel i zakres korzystania z wód;
 • stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego korzystania z wód;
 • obowiązki występującego o pozwolenie wobec osób trzecich;
 • wpływ planowanej gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne;
 • planowany rozruch oraz sposób postępowania na wypadek wstrzymania działalności albo awarii;
 • formy ochrony przyrody występujące w obszarze oddziaływania planowanej działalności.

Podpisywanie dokumentu oraz operat wodnoprawny, czyli operaty wodne, opracowanie, wzór dokumentów, porady i wymagania
Operat wodnoprawny krok po kroku – wymagania, opracowania, porady

2. Część graficzna operatu wodnoprawnego

W części rysunkowej opracowania podaje się m.in. nazwę i numer rysunku oraz skalę, w jakiej plany zostały sporządzone. Do tej części operatu wodnoprawnego należą:

 • poglądowy plan lokalizacji danego obiektu;
 • plan zagospodarowania terenu łącznie z danym obiektem;
 • schemat technologiczny obiektu;
 • mapa stanu prawnego łącznie z wykazem właścicieli gruntów;
 • przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych;
 •  rysunki z inwentaryzacji istniejących obiektów technologicznych.

Opracowania pozwolenia wodnoprawnego w zależności od przeznaczenia

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych

Dokumentacja hydrologiczna („operaty wodne”) jest sporządzana nie tylko na potrzeby dużych zakładów produkcyjnych, ale również drobnych inwestorów. Korzystanie z wód, odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych również wymaga sporządzenia dokumentacji.

W przypadku planowanego poboru wody większego niż 5 m3/dobę zachodzi potrzeba sporządzenia operatu. Zawiera on między innymi następujące informacje:

 • warunki geologiczne i hydrogeologiczne;
 • bilans potrzeb wodnych;
 • przewidywany wpływ obiektu na wody powierzchniowe i podziemne;
 • informacje o formach ochrony przyrody, znajdujących się na obszarze objętym oddziaływaniem planowaną inwestycją.

Część graficzna opracowania zawiera szereg załączników, m.in.:

 • mapa z zaznaczoną lokalizacją studni ujęciowej;
 • schemat obudowy studni;
 • lokalizacja ujęć wody w pobliżu planowanej instalacji.

Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych

Odprowadzanie wód opadowych albo ścieków do ziemi albo wódwymaga bardzo rozbudowanego operatu. Do jego sporządzenia wymagana jest specjalistyczna wiedza z dziedziny hydrologii. Określenia wymaga wiele różnych czynników:

 • ilość i jakość odprowadzających ścieków;
 • określenie charakterystyki odbiornika ścieków;
 • ocena przepustowości odbiornika;
 • wpływ ilościowy i jakościowy gospodarki wodnej inwestycji na środowisko, a w szczególności na wody podziemne i powierzchniowe.

Zanim zostanie wydane pozwolenie wodnoprawne

Projektowanie urządzeń, które wiążą się z przepisami prawa wodnego, nie należy do rzadkości. Wszelkie formy korzystania z wód, budowa stawów rybnych i przeznaczonych do rekreacji, wykonywanie budowli przeciwpowodziowych, spiętrzających i wiele innych wymagają właśnie pozwolenia wodnoprawnego. A wydanie takiego pozwolenia uzależnione jest od odpowiednio opracowanego operatu wodnoprawnego.

ikona podziel się Przekaż dalej