Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót - przepisy

O tym, jak należy wykonać zgłoszenie zakończenia robót, a także jakie dokumenty należy do takiego wniosku dołączyć, mówią dokładnie przepisy w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Interpretując przepisy, widzimy, że druk musi zawierać oświadczenie kierownika budowy o tym, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem, a także warunkami, które obejmowało zgłoszenie rozpoczęcia budowy. Dodatkowo przepisy informują, że kierownik budowy składa oświadczenie o uporządkowaniu terenu. Jest to bardzo ważne, ponieważ zgłoszenie zakończenie robót budowlanych musi być jednoznaczne z brakiem jakichkolwiek utrudnień stwarzanych względem sąsiadujących dróg lub działek.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 57 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennik budowy;

<1a) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2;>(Dodany pkt 1a i nowe brzmienie pkt 4 w ust. 1a w art. 57 wejdą w życie z dn. 19.09.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu

Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł o odbiorze domu do użytkowania.

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót - wzór

Poniższy wzór podpinany jest pod zgłoszenie zakończenia robót budowlanych. Druk zawiera oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, a także oświadczenie o uporządkowaniu terenu. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie możesz pobrać taki druk w przypadku zakończenia swoich prac budowlanych, to warto zajrzeć na stronę PINB Warszawa. Na tej stronie można znaleźć nie tylko wzór na oświadczenie o uporządkowaniu terenu i zakończeniu prac budowlanych, ale również druk na zgłoszenie rozpoczęcia budowy.

O Ś W I A D C Z E N I E

kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego

Ja, niżej podpisany………………………………………………………………..……………………………….

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2   ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) oraz zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego:

oświadczam o:

1.       zgodności z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, wykonania

obiektu budowlanego …………………………………………………………………………………………...

na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym...................... położonej w ……………………………...

........................................................... przy ul................................................. Nr ………………………

Roboty wykonano na podstawie pozwolenie na budowę nr …………………………………………………...

wydanym dla …………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                           (wskazać inwestora)

2.      Doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

3.      Dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych

w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ponadto oświadczam, że dla obiektu budowlanego objętego ww. decyzją o pozwoleniu na budowę: „wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowanie „B” lub „CE” i załączoną informację o wyrobie, instrukcję jeżeli była wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004 r. posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami”.

Stwierdzam również , że w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenie na budowę w toku wykonywanych robót budowlanych, wprowadzono następujące zmiany:

a)     istotne ……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………

b)     nieistotne …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………, dnia............................................

                     (miejscowość)                                                           (data)

......................................................                (pieczęć i podpis kierownika budowy)

Potwierdzam dokonane zmiany:

..............................................                                                             .........................................

                  (inspektor nadzoru inwestorskiego)                                                                                                                                   (projektant)

Pozostałe druki i wzory - PINB Warszawa

W PINB Warszawa możemy pobrać także inne druki, nie tylko te, które dotyczą zakończenia prac budowlanych. Oczywiście każdy druk jest dostępny na stronach każdego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednak na stronie PINB Warszawa mamy pewność, że wszystkie z nich są aktualne, czyli zgodne z obowiązującymi przepisami. Na tej stronie nie znajdziemy jednak druku oświadczenia kierownika o zakończeniu robót elektrycznych,

Warto mieć na uwadze druk na zgłoszenie rozpoczęcia budowy. Zanim będziemy myśleć o wypełnianiu wniosku o zakończeniu budowy, najpierw musimy wystąpić o zgłoszenie rozpoczęcia budowy. W takim druku należy wypełnić termin, kiedy zamierzamy rozpocząć roboty budowlane, a także, jakiej dotyczą one inwestycji. Oczywiście taki druk wypełniamy na podstawie wcześniej wydanej decyzji przez odpowiednie organy.

Kolejny druk, jaki często mamy do wypełnienia to oświadczenie o zakończeniu robót elektrycznych. W tym przypadku wzór przedstawiający oświadczenie kierownika o zakończeniu robót elektrycznych również możemy pobrać z serwisu przeznaczonego nadzorom inwestorskim. Kierownik robót elektrycznych, który wypełnia taki wniosek, oczywiście musi posiadać odpowiednie uprawnienia. W oświadczeniu o zakończeniu robót elektrycznych znajduje się stwierdzenie, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

ikona podziel się Przekaż dalej