Pozwolenie na użytkowanie budynku - prawo budowlane

Użytkowanie obiektu budowlanego, gdy wystąpi zakończenie budowy jest regulowane przez Ustawę z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane. Dzięki zawartym w ustawie przepisom, będziemy wiedzieli, kiedy złożyć wniosek o użytkowanie obiektu budowlanego, a także jakie dokumenty trzeba do niego dołączyć. Odbiór domu do użytkowania jest regulowany przez poszczególne przepisy zawarte w całym rozdziale 5b Zakończenie budowy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

Art.54. [1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłaszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.] (Nowe brzmienie ust. 1 w art. 54 wejdzie życie z dn 10.09.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 471.))

2. Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 55. 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

(...)

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

<1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może obejmować:

1)     obiekt budowlany lub jego część;

2)     niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłaszaniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2.

1b. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem). (Nowe brzmienie ust. 1 w art. 54 wejdzie życie z dn 10.09.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 471.))

2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z

wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

(...)

Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o

udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

(...)

2) oświadczenie kierownika budowy:

a)     o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b)     o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

(...)

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo

geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego

z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu

sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie

geodezji i kartografii;

(...)

<1b. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego

jednorodzinnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 4 i 6, nie stosuje się z wyjątkiem

obowiązku dołączeniu protokoły badania szczelności instalacji gazowej.> ((Nowe brzmienie

ust. 1 w art. 54 wejdzie życie z dn 10.09.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 471.))

Jeśli szukasz więcej informacji i porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o odbiorze domu do użytkowania.

Podpisywanie dokumentu przez kobietę oraz pozwolenie na użytkowanie budynku i obiektu
Prawo budowlane a pozwolenie na użytkowanie budynku lub obiektu

Wniosek i dokumenty na użytkowanie obiektu budowlanego

W Art. 55 ust. 2 ustawy prawo budowlane znajduje się informacja o tym, że wniosek o zakończenie budowy może zastąpić wnioskiem o wydanie decyzji na pozwolenie na użytkowanie budynku. Natomiast cały Art. 57 informuje nas, jakie dokumenty należy złożyć, jeżeli interesuje nas odbiór domu do użytkowania. Z listy dokumentów został wyłączony pkt 1, 4 oraz 6, które dotyczą innego rodzaju budynków.

Do dokumentów potrzebnych o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku zaliczymy m.in:

  • Projekt techniczny
  • Oświadczenie kierownika budowy
  • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
  • Dokumentację geodezyjną
  • Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
  • Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi - w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej
  • Protokół szczelności instalacji gazowej
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • W przypadku pełnomocnictwa - dołączenie pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Prawomocne użytkowanie budynku jednorodzinnego

Jak już wcześniej wspomniano, użytkowanie domu jednorodzinnego, gdy nastąpi zakończenie budowy, musi być prawomocne. Jeżeli złożymy wszystkie dokumenty, a decyzja w ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia tych dokumentów nie będzie odmowna, możemy rozumieć to jako pozytywną odpowiedź urzędu na odbiór domu do użytkowania.

Należy mieć na uwadze, iż użytkowanie obiektu budowlanego, które nie jest prawomocne, podlega karze grzywny. Kara finansowa jest wyznaczana przez nadzór budowlany. Wylicza się ją na podstawie dziesięciokrotności iloczynu stawki opłaty 500 zł, kategorii budynku (s), a także jego wielkości (w). Wzór wysokości kary finansowej za nielegalne użytkowanie obiektu: 5000 zł x (k) x (w). Zatem jak widać, należy dopiąć wszelkich formalności, by po zakończeniu budowy rzeczywiście móc się wprowadzić do swojego domu i bez żadnych nieprzyjemności ze strony prawnej.

ikona podziel się Przekaż dalej