Pozwolenie wodnoprawne – procedura uzyskania

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

W artykule 140 Prawa wodnego istnieją zapisane zakazy i ograniczenia, które obowiązują na obszarach ochronnych. Są tam wyszczególnione zakresy robót i czynności, które mogą być ograniczone lub zakazane ze względu możliwość trwałego zanieczyszczenia gruntu albo wody. W takich wypadkach decyzja wodnoprawna należy do kompetencji marszałka województwa albo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

W zakresie prac dotyczących zagospodarowania ścieków, poza sytuacjami wymienionymi w art. 140 PW, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta.

O tym, kto wydaje pozwolenie wodnoprawne decyduje lokalizacja planowanego obiektu. Procedura udzielania zgód wodnoprawnych wiąże się z opłatami. Koszt operacji obejmuje przewidziane prawem opłaty oraz wydatek na operat wodnoprawny, który jest każdorazowo podstawą do wydania decyzji. Ceny w każdym roku kalendarzowym ulegają zwykle zmianie, trudno więc określić konkretny koszt prac przygotowawczych. Budowa wymaga także dopełnienia szeregu innych formalności, dlatego sprawdź zebrane w tym miejscu artykuły o pozwoleniu na budowę.

Strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Stronami postępowania w procesie ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne są według przepisów Prawa wodnego m.in.:

 • wnioskodawca, którego dotyczy decyzja wodnoprawna;
 • właściciel wody, na którą wpłynie planowany obiekt;
 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej;
 • zarządzający powierzchnią ziemi, której dotyczy planowana budowa.

Skutki prawne decyzji wodnoprawnej

Pozwolenie wodnoprawne nie powoduje prawa do nieruchomości i urządzeń, ani nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich. Na wspólne korzystanie z wód przez kilka zakładów wystarczy jedno pozwolenie. Wymagany jest wniosek tylko jednego zakładu, traktowanego jako zakład główny.

Tego typu decyzja wodnoprawna jest wydawana na czas określony. Zgodnie z art. 127 ten czas wynosi:

 • nie więcej niż 20 lat na szczególne korzystanie z wód;
 • nie więcej niż 10 lat na odprowadzanie do wód lub ziemi ścieków;
 • nie więcej niż 4 lata na odprowadzanie do wód lub urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • nie więcej niż 5 lat na wycinanie roślin oraz wydobywanie kruszywa z wód albo obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Pozwolenie wodnoprawne, a może wystarczy tylko zgłoszenie?

Koszt uzyskania zgód wodnoprawnych

W bieżącym roku ceny za udzielenie zgód wodnoprawnych kształtują się następująco (wg obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 października 2018 roku):

 1. cena za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego – 88,74 zł;
 2. cena za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 221,34 zł;
 3. ocena wodnoprawna – 885,36 zł.

Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych przewidzianych przez Prawo wodne

Pozwolenie wodnoprawne trzeba koniecznie uzyskać:

1. Na wykonanie urządzeń wodnych, m.in.:

 • budowle piętrzące, przeciwpowodziowe, regulacyjne, upustowe;
 • rowy i kanały;
 • stopnie wodne i zbiorniki;
 • zbiorniki na staw rybny, na staw przeznaczony do rekreacji albo oczyszczania ścieków;
 • obiekty do gromadzenia wód powierzchniowych i podziemnych;
 • obiekty związane z energetyką wodną;
 • urządzenia do połowu ryb o charakterze stałym;
 • pomosty, przystanie, nabrzeża, kąpieliska.

Podpisywanie dokumentu oraz pozwolenie wodnoprawne oraz jego procedura i kto wydaje pozwolenie wodnoprawne, a także cena i formalności
Pozwolenie wodnoprawne krok po kroku – jak, kiedy, w jakiej cenie?

2. Na szczególne korzystanie z wód, np.:

 • pobieranie wód podziemnych albo powierzchniowych;
 • odprowadzanie ścieków do ziemi albo do wód;
 • piętrzenie albo retencjonowanie wód powierzchniowych;
 • wykorzystanie wód do celów energetycznych;
 • wykorzystanie wód do żeglugi i spławu;
 • wydobywanie kruszywa (żwir, piasek, kamienie i inne materiały);
 • wycinanie roślin z brzegu i z wód;
 • wykorzystanie wód powierzchniowych do celów rybackich. 

3. Wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych.

4. Odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych.

5. Obniżenie poziomu wód podziemnych długotrwałe.

6. Odwadnianie wykopów oraz zakładów górniczych.

7. Regulacja wód albo zmiana ukształtowania terenu przylegającego do wód.

Zgłoszenie przedsięwzięcia zamiast ubiegania się pozwolenie wodnoprawne

Nie wszystkie działania podlegające prawu wodnemu wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Niektóre z nich, zgodnie z ustawą, wystarczy tylko zgłosić:

 • pomost o długości do 25 m i szerokości do 3 m;
 • wyznaczenie albo wykonanie miejsca do kąpieli wykorzystywanego okazjonalnie;
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;
 • wykonanie stawów napełnianych wodami opadowymi, roztopowymi albo gruntowymi o powierzchni nie większej niż 500 m2 i głębokości poniżej 2 m;
 • wykonanie przepustu lub inna przebudowa rowu na długości nie większej niż 10 m;
 • wydobywanie kruszywa (piasku, żwiru, kamieni i innych materiałów) z wód w związku z utrzymaniem dróg wodnych lub ich remontem, wynikającym z obowiązków właściciela wód.

Działania związane z Prawem wodnym, które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia

Całkowicie zwolnione są z obowiązku ubiegania się o zgodę oraz zgłoszenia takie działania, jak:

 • żegluga po śródlądowych szlakach wodnych;
 • spław drewna;
 • wycinanie roślin w związku z utrzymaniem albo remontem dróg wodnych;
 • prace zabezpieczające podczas powodzi;
 • urządzenia do poboru wody na zwykłe potrzeby z ujęć o głębokości do 30 m;
 • pobór wód powierzchniowych albo podziemnych w ilości do 5m3 na dobę w skali średniorocznej;
 • zatrzymywanie wody w rowach;
 • wykorzystanie wód śródlądowych do celów rybackich.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego – forma udzielenia zgody wodnoprawnej

Zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym większość zamierzeń budowlanych, które dotyczą wód powierzchniowych albo podziemnych, wymaga ubiegania się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Tego rodzaju decyzja wodnoprawna musi być uzyskana przed rozpoczęciem innych prac związanych z realizacją planowanego obiektu. Za udzielenie zgód wodnoprawnych przewidziane są uregulowane prawem opłaty. Podstawą do ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne jest operat wodnoprawny.

ikona podziel się Przekaż dalej