Przekazanie placu budowy - kilka istotnych informacji

Przejęcie placu budowy w świetle prawa budowlanego

Aby omówić szerzej protokół przekazania placu budowy, należy zapoznać się z aspektami prawnymi. Pierwszą z ważniejszych informacji jest definicja placu budowy.

Według ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane za plac budowy uważa się

„przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.”

Znamy już prawną definicję terenu budowy. W dalszej części warto dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za jego przekazanie. Odpowiedź znajdziemy w zapisach kodeksu cywilnego. W myśl artykułu 647, odpowiedzialność za przekazanie terenu budowy spoczywa na inwestorze. A może zainteresuje cię także ten artykuł na temat kosztów budowy domu?

Wykonawca jest zobowiązany przejąć plac budowy i wykonać czynności przygotowawcze. Protokolarne przejęcie placu budowy jest z kolei obowiązkiem kierownika budowy. Wynika to z artykułu 22 prawa budowlanego, w którym czytamy:

„Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego…”

Osobą obecną podczas przekazania terenu budowy lub przekazania budynku powinien być inwestor lub jego przedstawiciel, wykonawca, którego może reprezentować inspektor nadzoru. Na miejscu powinien znaleźć się również kierownik budowy. Podpisanie protokołu to jedna z ważniejszych formalności przed budową domu i warto o niej pamiętać. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat budowy domu.

W jakim celu sporządza się protokół przekazania odbioru?

Przekazanie placu budowy lub frontu robót budowlanych to jedna z ważniejszych formalności pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Możemy przyjąć, iż jest to w pewnym sensie zabezpieczenie interesów inwestora.

Po zakończeniu odbioru terenu przez wykonawcę, to on przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie inwestycji. Jeśli przed rozpoczęciem prac inwestor nie sporządzi pisemnego protokołu, wówczas sam ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione na terenie inwestycji.

Aby dopełnić powyższych formalności przed budową domu, inwestor musi zadbać o należyty stan terenu. Przekazanie placu budowy lub frontu robót budowlanych może być możliwe tylko wtedy, jeśli teren nadaje się do rozpoczęcia prac budowlanych. W przeciwnym wypadku wykonawca może odmówić odbioru terenu. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł o budowie domu krok po kroku.

Jak przebiega przejęcie placu budowy?

Co musi zawierać protokół przekazania placu budowy?

Planując przekazanie placu budowy, warto wykorzystać gotowy wzór dokumentu. Znajdziemy go na wielu branżowych stronach internetowych. Wzór zawiera niezbędne dane dotyczące przekazania i odbioru terenu przez wykonawcę. Dokument powinien znajdować się także w umowie o roboty budowlane.

Wzór musi zawierać wskazanie inwestora oraz wykonawcy. Niezbędne będzie także wskazanie miejsca i daty sporządzenia dokumentu. W dalszej części dokumentu przekazania budynku lub przekazania terenu budowy znajdziemy dokładny opis inwestycji. Konieczne będzie wyszczególnienie jej nazwy, dokładnej lokalizacji oraz oznaczeń administracyjnych.

Protokół przekazania placu budowy lub terenu budowy sporządzany przez mężczyznę, sposób wypełniania - porady praktyczne
Protokół przekazania placu budowy - co musi się w nim znaleźć - poradnik praktyczny

Wzór odbioru terenu lub przekazania budynku powinien też zawierać dokładny opis przedmiotu przekazania. Znajdziemy tam informacje dotyczące specyfiki przekazywanego terenu budowy oraz jego stanu przed rozpoczęciem prac. Jest to dość istotna część dokumentu i warto wykonać opis w sposób bardzo dokładny.

Protokół przekazania placu budowy musi także zawierać informacje dotyczące działań przeprowadzonych w chwili odbioru terenu. Będzie to istotne ze względu na późniejsze rozliczenia inwestora z wykonawcą.

Wypełniając protokół przekazania budynku lub frontu robót budowlanych trzeba także pamiętać o potwierdzeniu obydwu stron. Owe potwierdzenie dotyczy spełnienia wszystkich obowiązków organizacji placu budowy. Strony potwierdzają także sprawdzenie granic frontu robót budowlanych. Sprawdź także ten artykuł o formalnościach przed budową domu. Protokół przekazania placu budowy to jedna z ważniejszych formalności przed budową domu.

Odmowa odbioru terenu

Jak już wiemy, protokół przekazania placu budowy powinien być sporządzony przed rozpoczęciem prac i jest dokumentem wiążącym inwestora oraz wykonawcę. Warto także pamiętać, iż wykonawca może odmówić odbioru terenu.

Aby ułatwić formalności przed budową domu, warto sporządzić dokładną umowę z wykonawcą. Dobrze będzie określić w niej podstawy do odmowy odbioru terenu przez wykonawcę. Ułatwi to ewentualne, dalsze postępowanie formalne.

Wykonawca może odmówić odbioru w uzasadnionych przypadkach. Będzie to na przykład sytuacja, w której na terenie budowy znajdują się substancje toksyczne lub warunki uniemożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac budowlanych. Odmowa przejęcia może też nastąpić w sytuacji, gdy na placu budowy znajduje się jeszcze poprzedni wykonawca.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż odmowa przejęcia terenu budowy może nastąpić w przypadku okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie prac. Okoliczności, które jedynie utrudniają wykonanie robót budowlanych, nie są wystarczającą przesłanką do odmowy przejęcia terenu budowy. Mimo wszystko ich obecność powinna być dokładnie opisana w protokole, a przekazanie placu budowy lub frontu robót budowlanych może dojść do skutku. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także te artykuły o wszystkim, co warto wiedzieć przed budową domu.

ikona podziel się Przekaż dalej