Przekwalifikowanie budynku krok po kroku

Czym właściwie jest zmiana sposobu użytkowania budynku?

Każdy obiekt budowlany posiada swoje przeznaczenie użytkowe. Wpływa ono na warunki techniczne, jak i opłaty od nieruchomości. Przepisy prawne umożliwiają zmianę sposobu użytkowania budynku (na przykład z gospodarczego na mieszkalny). Widzimy zatem, że przeznaczenie użytkowe może mieć charakter zmienny.

Ustawa Prawo Budowlane posiada własną definicję zmiany sposobu użytkowania obiektu. Przepisy zawarte w artykule 71 traktują następująco:

„Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
…podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”.

Ustawa Prawo Budowlane określa także warunki umożliwiające przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny. Tego typu przebudowa musi zostać zgłoszona właściwemu organowi administracji państwowej. Zazwyczaj będzie to starosta powiatowy lub prezydent miasta na prawach powiatu. Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o przepisach i procedurach.

Przekwalifikowanie budynku a zgłoszenie

Jak już wiemy, adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny wymaga dokonania zgłoszenia. Wniosek zgłoszenia możemy uzyskać w placówkach administracji państwowej. Trzeba przy tym pamiętać, że przepisy prawne wymuszają na inwestorze dostarczenie kilku istotnych dokumentów. Bez nich nasz wniosek nie będzie kompletny.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
  • Opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń.
  • Oświadczenie, o którym mowa w tryb wydawania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego ust. 4 pkt 2.
  • Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy mogą też nakładać na inwestora obowiązek dołączenia ekspertyzy technicznej, wykonanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Dodatkowe, lokalne przepisy prawne mogą też nakładać obowiązek dołączenia pozwolenia, uzgodnień bądź opinii. Sprawdź także ten artykuł o adaptacji pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne.

Kiedy należy składać wniosek?

Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny nie może być rozpoczęta przed złożeniem wniosku. Zgłoszenie musi zostać przedłożone do starosty lub prezydenta miasta. Aktualne przepisy prawa budowlanego mówią, że organ administracji państwowej ma 30 dni na dokonanie odpowiedzi.

Jeśli w ciągu 30 dni nie uzyskamy żadnej odpowiedzi, oznacza to, że organ administracji państwowej udzielił tak zwanej milczącej zgody. Po tym czasie możliwe jest legalne rozpoczęcie prac i zmiana sposobu użytkowania budynku.

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny a zgłoszenie oraz pozwolenie na budowę i regulacje prawne krok po kroku
Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny - przepisy i koszty

Warto także wiedzieć, że prawo budowlane określa czas ważności zgłoszenia. Zezwolenie na przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny będzie ważne przez dwa lata. Jeśli w tym czasie nie nastąpi przebudowa, zgłoszenie traci swoją ważność. Inwestycja rozpoczęta po ponad 2 latach wiąże się z koniecznością przedkładania kolejnego wniosku ze zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Zmiana sposobu użytkowania budynku - koszty i możliwe utrudnienia

Jakie są koszty inwestycji?

Przekwalifikowanie budynku z gospodarczego na mieszkalny może wiązać się z dość sporą skalą wydatków. Budynek przeznaczony na cele mieszkalne musi spełniać najważniejsze normy budowlane. Dlatego w wielu przypadkach niezbędna będzie przebudowa (np. rozciągnięcie instalacji, ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien czy połaci dachowej). A może zainteresuje cię także ten artykuł o budowie domu na działce rolnej?

Ostateczne koszty inwestycji zależą od skali wykonanych prac. Podstawowa adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny może kosztować kilka do kilkunastu tysięcy złotych. Przebudowa dotycząca izolacji przegród zewnętrznych, zmiana dachu czy konieczność generalnego remontu znacznie spotęgują skalę wydatków.

Koszty będą też uzależnione od zakresu formalnego. Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny przeważnie wymaga jedynie zgłoszenia. Jednak w niektórych przypadkach zmiana sposobu użytkowania wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia. Co prawda składanie wniosków jest bezpłatne, jednak koszty inwestycyjne będą spotęgowane przez dodatkowe ekspertyzy i projekty.

Kiedy adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny wymaga pozwolenia?

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny może niekiedy wymagać uzyskania pozwolenia budowlanego. Dzieje się tak w przypadku, gdy planowana inwestycja zostaje objęta pojęciem przebudowy.

Pamiętajmy, że niektóre wymagane prace nie kwalifikują się pod pojęciem prac remontowych, a wspomnianej wcześniej przebudowy. Według prawa budowlanego, przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Przebudowa obiektów budowlanych wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia budowlanego. Wyjątkiem są jedynie wolnostojące, parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym ich liczba nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki). Sprawdź także ten artykuł na temat budowy domu na wąskiej działce.

Przebudowa wspomnianych wyżej obiektów wymaga jedynie zgłoszenia. Jednak w praktyce większość inwestorów dysponuje budynkami gospodarczymi o znacznie większej powierzchni zabudowy. Zatem ich inwestycja zakwalifikowana jako przebudowa, w dalszym ciągu wymaga konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego.

ikona podziel się Przekaż dalej