Od czego zacząć stawania o warunki zabudowy? 

Przed przystąpieniem do składania wniosku należy sprawdzić, czy dla danego terenu nie stworzono już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W niektórych sytuacjach zdarza się, że plan jeszcze nie obowiązuje, jednak jest już opracowywany. W tym wypadku warto jeszcze trochę poczekać.

Jeśli natomiast plan miejscowy nie istnieje i nie jest tworzony, pozostaje nam wypełnienie stosownej dokumentacji. Wniosek o warunki zabudowy powinniśmy przedłożyć na samym początku, jeszcze przed zakupem projektu budowlanego.

Podstawa prawna – która ustawa mówi o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynika z aktualnych wymogów prawa budowlanego. Podstawą prawną regulującą warunki zabudowy jest ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powyższy akt prawny wskazuje wymogi, które trzeba spełnić, by otrzymać warunki zabudowy. Są to:

 • Teren musi mieć dostęp do drogi publicznej.
 • Na terenie znajduje się lub będzie wykonywana sieć uzbrojenia terenu (przyłącza prądu, wody itp).
 • Działka na której planujemy budowę nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne).
 • Teren nie jest objęty przepisami, które uniemożliwiają budowę budynków (np. ustawą o ochronie zabytków).
 • Przynamniej jedna działka sąsiednia (znajdująca się po tej samej stronie drogi publicznej) została już zabudowana w sposób, który pozwoli określić wymagania dla nowej zabudowy. Jest to tak zwana zasada dobrego sąsiedztwa.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, by inwestor mógł otrzymać decyzje o warunkach zabudowy. Warto wiedzieć, że wniosek o warunki zabudowy może przedłożyć także osoba, która nie jest właścicielem działki. Decyzję otrzymuje wnioskodawca, właściciel działki, a także właściciele działek sąsiadujących. Każda ze stron ma 14 dni na odwołanie się od decyzji. Odwalanie musi być skierowane do kolegium odwoławczego i nie wymaga umotywowania.

Wniosek o warunki zabudowy składa się w urzędzie architektury, skąd można wziąć także plan zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy - gdzie i jak złożyć wniosek?

Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy otrzymamy w urzędzie miasta (wydział architektury). Druki mogą się nieznacznie różnić w zależności od wymogów konkretnej placówki. W razie wątpliwości możemy zapytać urzędnika, jak wypełnić wniosek i jaką dokumentację dodatkową dołączyć. Na formularzu z pewnością będziemy musieli podać informacje dotyczące:

 • Danych wnioskodawcy.
 • Oznaczenia terenu, jego adresu, numeru ewidencyjnego oraz granic. Oznaczenie granic terenu musi być zaznaczone na mapie ewidencyjnej bądź kopii mapy zasadniczej. Mapa musi zawierać także zarys działek sąsiednich, na które może wpłynąć nasza budowa.
 • Zapotrzebowania na dostęp do przyłączy energetycznych, wodnych, wodno kanalizacyjnych itp. Wnioskodawca musi także określić wszystkie potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej (np. dostępu do drogi publicznej).
 • Planowanego sposobu zagospodarowania terenu. W tym miejscu trzeba będzie wyszczególnić przybliżone rozmiary domu, jego wielkość, szerokość, liczbę pięter . Wymagany będzie opis w formie pisemnej oraz graficznej (plan zagospodarowania terenu musi być oznaczony na mapie).
 • Przeznaczenia użytkowego budynków.
 • Ewentualnego wpływu budowy na środowisko naturalne. Jednak w przypadku domów jednorodzinnych owe dane są wymagane jedynie sporadycznie.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga od wnioskodawcy podania przybliżonych danych. Inwestor określa co chciałby zbudować, a urząd rozpatruje wniosek i przedstawia własne warunki. Decyzje podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta (w porozumieniu z innymi organami władzy państwowej). Orientacyjny czas oczekiwania na decyzje wynosi około 2 miesięcy.

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Warto wiedzieć, że zmiana decyzji o warunkach zabudowy jest możliwa do wykonania. Wszystkie strony (mające prawo do dysponowania nieruchomością) mogą domagać się wprowadzenia poprawek. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy jest w gruncie rzeczy nową decyzją i wymaga zgromadzenia całej dokumentacji ( np. map z naniesionymi parametrami działki ). Każda strona postępowania musi być poinformowana o planowaniu poprawek. Co więcej, osoba planująca złożenie wniosku musi posiadać pozwolenie wszystkich stron postępowania. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy zostanie wydana, jeśli przemawia za tym interes społeczny, bądź interes strony postępowania zostanie uznany za słuszny. Wnioskodawca musi wskazać zakres proponowanych zmian oraz wykazać własny interes w tej sprawie.

Jak długo będzie ważna decyzja o warunkach zabudowy?

Dokument jest bezterminowy, jednak jego zapisy mogą stracić ważność w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Drugi przypadek dotyczy sytuacji, w której inny wnioskodawca otrzymał pozwolenie na budowę na tej samej działce.

Przydatne informacje

Powyżej wskazaliśmy, jak wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyi określiliśmy ogólne zasady postępowania. Warto jeszcze wiedzieć, jakie informacje znajdują się w owym dokumencie.  Wnioskodawca otrzyma dokładne informacje o:

 • Możliwości wykonania danej inwestycji.
 • Możliwych sposobach zaopatrywania przyszłego budynku w media.
 • Warunkach dotyczących kubatury budynku, geometrii dachu i rodzaju użytych materiałów budowlanych.
 • Warunkach uregulowanych przez odrębne przepisy (np. ustawę o ochronie środowiska naturalnego).

Warto też wiedzieć, że złożenie wniosku o warunki zabudowy nie wiąże się z koniecznością uiszczania żadnych opłat skarbowych. Niektórzy inwestorzy myślą, że decyzja jest potrzebna jedynie przed budową budynku. Jednak jest to błąd, bowiem dokument będzie także potrzebny podczas przebudowy domu, a także zmiany sposobu jego użytkowania.

ikona podziel się Przekaż dalej