Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym

Niektóre inwestycje niewymagające pozwolenia na budowę

W określonych przepisami prawa budowlanego przypadkach wystarczy wniosek zgłoszenia budowy bez konieczności ubiegania się o pozwolenie. Do takich przypadków należy budowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce budowlanej. To pojęcie obszaru oddziaływania dotyczy głównie odległości ścian budynku od granic sąsiedniej działki, jednak dla uniknięcia ewentualnych problemów w przyszłości dobrze jest zlecić ocenę sytuacji fachowej firmie.

Uproszczona procedura zgłaszania budowy nie wymaga uzyskania urzędowego potwierdzenia na piśmie. Jeśli urząd nie dopatrzy się w zgłoszeniu uchybień, może je przyjąć przez tak zwaną milczącą zgodę albo przed upływem 21 dni wydać zaświadczenie o barku podstaw do wnoszenia sprzeciwu. W każdym razie nie należy rozpoczynać robót zanim ten urzędowy termin upłynie, ponieważ w przypadku zastrzeżeń mielibyśmy do czynienia z samowolą budowlaną. Analogicznie, decyzję o sprzeciwie wydaną zbyt późno, po terminie 21 dni, można uznać za brak sprzeciwu.

Odwołanie od decyzji o sprzeciwie w sprawie wykonania robót budowlanych podanych w zgłoszeniu należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Organem odwoławczym od decyzji starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu jest urząd wojewódzki. Odwołanie w sprawie urzędu wojewódzkiego składa się natomiast do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W obu przypadkach dokumenty odwoławcze składa się za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję.

Dokumenty dołączane do wniosku o zgłoszenie budowy

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w przypadkach niewymagających pozwolenie na budowę, składa się wniosek o zgłoszenie takich robót w starostwie powiatowym albo urzędzie wojewódzkim. Do wniosku należy dołączyć:

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Projekt budowlany, w którego skład wchodzą dodatkowe dokumenty, jak m.in. projekt zagospodarowania działki. Jest to aktualna mapa z zaznaczonymi granicami działki, oraz obrysem i lokalizacją istniejących obiektów. Mapa zawiera też sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny i zieleni. W skład projektu budowlanego wchodzi też informacja o obszarze oddziaływania obiektu. Nawiasem mówiąc, jeśli ten obszar nie pokrywa się z działką budowlaną, zachodzi konieczność ubiegania się o zezwolenie na budowę, a nie zgłaszania budowy.
 • Decyzję o warunkach zabudowy, która określa m.in. rodzaj inwestycji, warunki kształtowania ładu przestrzennego i ochronę środowiska.
 • Dowód uregulowania opłaty skarbowej.

Właściwy urząd sprawdza kompletność zgłoszenia i powiadamia o ewentualnym terminie usunięcia braków. Nie zastosowanie się do podanego terminu skutkuje decyzją o sprzeciwie wobec zgłoszonej budowy.

Zgłoszenie budowy bez projektu budowlanego

Obiekty i roboty budowlane wymagające zgłoszenia bez projektu budowlanego

Niewielki parterowy budynek gospodarczy, pomost albo taras można zbudować bez ubiegania się o zezwolenie i kompletowania projektu budowlanego. Wystarczy budowę zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem we właściwym urzędzie. Do takich obiektów należą m.in.:

 • Bezodpływowe zbiorniki na ścieki o pojemności do 10 m3.
 • Przydomowe oczyszczalne ścieków o wydajności do 7,50 m3/dobę.
 • Wiaty, garaże i parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2. Liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 powierzchni.
 • Ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2.
 • Parterowe budynki do sezonowego pobytu w ramach rekreacji. Powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 35m2.
 • Przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2.
 • Ogrodzeń powyżej 2,20 m.
 • Obiektów do produkcji rolnej, jak płyty do składowania obornika albo szczelne zbiorniki na gnojówkę.
Wypełnianie dokumentów do zgłoszenia budowy, a także porady, dokumenty, formalności, przepisy
Zgłoszenie budowy krok po kroku, czyli zasady, formalności, porady i potrzebne dokumenty

Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł na temat rozpoczęcia budowy domu krok po kroku.

Dokumenty składane razem ze zgłoszeniem budowy

Chociaż budowa niektórych obiektów nie wymaga sporządzania projektu budowlanego, to jednak do zgłoszenia o budowie trzeba załączyć m.in.:

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Szkice i rysunki.
 • Projekt zagospodarowania działki.
 • Potwierdzenie uregulowania opłaty skarbowej.

Jak zwykle, urząd ma 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia. Po tym terminie brak decyzji o odrzuceniu wniosku uważa się za milczącą zgodę na zgłoszoną budowę. Aby nie narażać się na zarzut samowoli budowlanej, należy bezwzględnie wstrzymać się z rozpoczynaniem prac budowlanych do końca terminu. Jeśli urząd wskaże braki w zgłoszeniu, należy je uzupełnić we wskazanym terminie.

Bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia

Obowiązujące obecnie przepisy, zmienione Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, podają w Art. 29.2 tej ustawy przypadki, kiedy niepotrzebny jest wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych, ani nawet zgłoszenie budowy. Do takich obiektów należą między innymi:

 • Obiekty związane z produkcją rolną i zabudową zagrodową w obrębie działki siedliskowej. Są to przede wszystkim parterowe budynki gospodarcze o powierzchni do 35 m2.
 • Wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wiaty do 50 m2.
 • Ogrodzenia o wysokości do 2,20 m.
 • Przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2.
 • Stawy i zbiorniki wodne o powierzchni do 1000 m2 i głębokości do 3 m położone w całości na gruntach rolnych.
ikona podziel się Przekaż dalej