Bon na zasiedlenie dla młodego bezrobotnego

Wysokość kwoty bonu zasiedleniowego

Zasiłek na przesiedlenie przyznawany na wniosek bezrobotnego nie jest określony odgórnie przepisami. Kwota jest zawarta w umowie, a jej wysokość nie może przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło we wrześniu 2021 roku 5841,16 zł, łatwo wyliczyć, że bon zasiedleniowy może osiągnąć maksymalną wysokość ok. 11682 zł.

Pieniądze w formie bonu są ustalane indywidualnie i kwota jest zapisywana w umowie zawieranej między starostą właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania i bezrobotnym. Koszty utrzymania różnią się niewątpliwie w zależności od miejscowości, w której zamierza podjąć pracę bezrobotny. Mając pewne rozeznanie, składający wniosek załącza deklarację przewidywanych kosztów.

Deklaruje się tutaj szacunkową kwotę potrzebną do wykonania przeprowadzki, a także niezbędne na starcie opłaty, jak czynsz za wynajem mieszkania albo bilet okresowy. Zwykle weryfikacja wydatków nie jest zbyt drobiazgowa i na pewno nie jest potrzebne żadne referendum lokalne do zatwierdzenia złożonej deklaracji. Bon zasiedleniowy nie jest opodatkowany.

Warunki ubiegania się o bon zasiedleniowy

Ta forma pomocy dla bezrobotnych jest przeznaczona tylko dla osób młodych, które nie ukończyły jeszcze 30 lat. Osoby starsze szukające pracy mogą skorzystać z innego programu aktywizacji zawodowej. Drugim podstawowym warunkiem, oprócz wieku, jest chęć podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania. O bon zasiedleniowy mogą się ubiegać osoby bezrobotne, czyli zarejestrowane w urzędzie pracy. Do listy wymaganych warunków należy też dopisać:

  • Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca przesiedlenia musi wynosić co najmniej 80 km albo czas dojazdu do pracy i z powrotem musi być dłuższy niż 3 godziny.
  • Wynagrodzenie w nowo podjętej pracy musi być wyższe niż minimalne krajowe i musi podlegać ubezpieczeniom społecznym.
  • W czasie 8 miesięcy od momentu przyznania bonu zasiedleniowego okres umowy o pracę albo prowadzenia działalności gospodarczej musi wynieść co najmniej 6 miesięcy.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o bon zasiedleniowy

Postępowanie po złożeniu wniosku do starosty

Zaraz po zarejestrowaniu się Urzędzie Pracy i uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej można zgłosić się do uczestnictwa w programie aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych, chętnych do przeprowadzki na znaczną odległość. We wniosku należy opisać swoje plany migracji zarobkowej oraz rodzaj przewidywanej pracy albo działalności gospodarczej. Potrzebna jest też osoba, która zapewni poręczenie spłaty otrzymanych środków, jeśli warunki umowy nie zostaną dotrzymane.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o zasiłek relokacyjny i mieszkaniowy wymaga zgłoszenia się do starostwa powiatowego wraz z poręczycielem. Ponieważ ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków nie jest powszechne, na zaciągnięcie zobowiązań finansowych przez jednego z małżonków musi wyrazić zgodę drugi współmałżonek. Z tego wynika, że bon zasiedleniowy muszą poręczyć oboje małżonkowie. Poręczenie polega na podpisaniu weksla zabezpieczającego.

Składanie wniosku o maksymalne dofinansowanie przesiedlenia nie musi oczywiście oznaczać otrzymania wnioskowanej kwoty. Starosta może przyznać bon zasiedleniowy w kwocie obniżonej według jego kryteriów. Wpływ na wysokość zasiłku mają realia miejscowości, do której planuje przeprowadzkę bezrobotny; same opłaty mieszkaniowe w wielkim mieście są niewątpliwie wyższe niż małej miejscowości.

Obowiązki osoby, która otrzymała bon zasiedleniowy

Otrzymanie do dyspozycji prawie 12 000 zł jest dla młodej i bezrobotnej osoby znacznym wsparciem, ale nie bezwarunkowym. W ciągu maksymalnie 30 dni od otrzymania bonu bezrobotny powinien dostarczyć do powiatowego urzędu pracy potwierdzenie podjęcia zatrudnienia albo rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Poza ewentualną umową o pracę albo zaświadczeniem o działalności, potrzebne jest też potwierdzenie spełnienia warunku odległości minimum 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Osoba korzystająca z bonu zasiedleniowego musi udokumentować ciągłość zatrudnienia albo prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu. Należy przy tym nadmienić, że nie chodzi tutaj o zatrudnienie u jednego pracodawcy. Można zmieniać firmę dowolną liczbę razy, byle zatrudnienie zawsze odpowiadało warunkowi odpowiedniej odległości oraz wynagrodzenia. Ważna jest też ciągłość zatrudnienia przez pół roku.

O utracie zatrudnienia lub przerwie w działalności gospodarczej oraz o podjęciu nowego zatrudnienia trzeba w ciągu 7 dni powiadomić powiatowy urząd pracy i przedstawić ponowne potwierdzenia odległości albo czasu dojazdu. Wszelkie dokumenty można przesyłać do urzędu w formie papierowej lub elektronicznej. Przestrzeganie wszelkich zobowiązań i terminów leży w bezpośrednim interesie osoby, która korzysta z bonu pomocowego. Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności, ale też znajomość przepisów pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji (weźmy przykładowo taki problem, jak parking strzeżony a kradzież czy uszkodzenie samochodu albo rozdzielność majątkową). Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Konsekwencje niepowodzenia pomysłu na przesiedlenie

Bon zasiedleniowy jest obwarowany wieloma warunkami i niewywiązanie się z nich oznacza, że pieniądze trzeba w całości zwrócić. Jeśli pomysł relokacyjny się nie powiedzie, osoba zainteresowana zwraca kwotę bonu w terminie do 30 dni od doręczenia wezwania. Szczegółowe warunki zwrotu całości lub części kwoty mogą różnić się w konkretnych urzędach. Przed podpisaniem umowy dobrze jest odwiedzić lokalny urząd pracy, aby uzyskać aktualne i wiążące informacje. Urząd pracy dysponuje również drukami wniosków o dofinansowanie aktywnego poszukiwania pracy.

Dodatek relokacyjny w formie bonu podlega obowiązkowi zwrotu, jeśli nie zostaną przez bezrobotnego wypełnione określone warunki. Chodzi przede wszystkim o wykonywanie pracy zarobkowej przez co najmniej 6 miesięcy za wynagrodzeniem wyższym od minimalnego. Zasiłek na zasiedlenie wymaga też podjęcia pracy w miejscu oddalonym od poprzedniego miejsca zamieszkania o 80 km i więcej. Liczy się też czas łączny dojazdu dłuższy niż 3 godziny.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 85,9% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły