Czym dokładnie jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Realizacja inwestycji budowlanej w Polsce musi być zgodna z przepisami prawnymi. Kwestie prawa budowlanego reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. W artykule 4 wspomnianej ustawy znajdziemy bardzo istotne wskazanie inwestorów, którzy mogą realizować inwestycje. Według zapisów prawa:

„Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami”.

Co za tym idzie, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może być niezbędne przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej. Powyższą kwestię reguluje artykuł 32 ustawy Prawo Budowlane, określający tryb wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub obiektu budowlanego.

Inwestycje budowlane, których rozpoczęcie wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego wymagają dopełnienia niezbędnych formalności. Podstawowe i niezbędne dokumenty zmierzające do uzyskania pozwolenia budowlanego będą uzależnione od charakteru inwestycji. Mogą to być między innymi pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przez przepisy szczególne. Niektóre inwestycje budowlane będą ponadto wymagały przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko bądź oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W niektórych przypadkach niezbędne dokumenty to także zgoda wydana przez ministra właściwego do spraw energii. Według zapisów art. 32 pkt. 2 decyzja o wydaniu pozwolenia budowlanego może być wydana, jeśli inwestor:

„złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – jakie informacje zawiera wzór dokumentu?

Według zapisów polskiego prawa, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ma znormalizowany wzór. Kwestia ta została uregulowana przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Rozporządzenie określa wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokumenty stanowią integralny załącznik do rozporządzenia. Ich wykorzystanie będzie niezbędne w przypadku oświadczeń składanych po wejściu w życie rozporządzenia.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa się na formularzu BP-5. W sekcji dodatkowych informacji znajdziemy wskazanie, czym dokładnie są owe dokumenty. Według zapisów:

„Oświadczenie na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych”.

Wzór musi zostać uzupełniony o niezbędne dane. W sekcji pierwszej należy wpisać wszystkie wymagane dane inwestora. Będzie to między innymi imię i nazwisko, kraj, województwo i dokładny adres. Druga sekcja dokumentu obejmuje informacje o osobie upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora.

Niezbędne będzie także uzupełnienie dokumentu o dane nieruchomości, które wpisujemy w sekcji trzeciej. Będzie to między innymi województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, miejscowość i kod pocztowy. W dokumencie należy także wpisać numer ewidencyjny działki. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być zwieńczone czytelnym podpisem inwestora lub osoby upoważnionej do złożeniu oświadczenia w jej imieniu. Niezbędne będzie także wskazanie daty podpisania dokumentu.

Warto także zauważyć, że oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Inwestor nie musi przedkładać dodatkowych dokumentów, które potwierdzałyby własność bądź prawo do nieruchomości. Organy administracyjne nie są uprawnione do weryfikacji prawidłowości danych złożonych w oświadczeniu. Jeśli natomiast dojdzie do sytuacji, w której zebrane dokumenty wskazują na nieprawdziwość oświadczenia, organ administracyjny może zakwestionować dokument, a na inwestorze będzie spoczywała odpowiedzialność karna na podstawie artykułu 233 Kodeksu Karnego (artykuł dotyczy występku składania fałszywych zeznań). Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

W jakich przypadkach niezbędne będzie wykorzystanie oświadczenia?

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może być wymagane w kilku przypadkach. Pierwszym jest opisane powyżej wykorzystanie dokumentu do celu uzyskania pozwolenia budowlanego. Dokument będzie także niezbędny w przypadku wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie też integralnym załącznikiem do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowieniu robót budowlanych. Niezbędne będzie także wykorzystanie dokumentu do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie również wymagane w celu zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Wykorzystanie dokumentu będzie także niezbędne do wniosku o przeniesienie praw wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ administracyjny nie wniósł sprzeciwu.

Co bardzo istotne, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie także niezbędne do zgłoszenia budowy bądź robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

Wiesz już, w jakich następuje wykorzystanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Być może zainteresują Cię również inne artykuły w naszym serwisie. W osobnym artykule wskazujemy, jak wygląda dom ze stodoły i jak wygląda realizacja tego typu inwestycji.

ikona podziel się Przekaż dalej