Zabudowa zagrodowa a przepisy i prawo budowlane

Niestety definicja zabudowy zagrodowej nie jest regulowana przez żadne przepisy. Jednak każda ustawa nawiązuje również do tego typu nieruchomości. Dobrze jest zatem sprawdzić, która konkretna ustawa, chociaż nawiązuje do zabudowy siedliskowej. Wtedy będziemy mieli pewne rozeznanie, co mówią przepisy w tej kwestii.

Budownictwo zagrodowe jest określone w takich ustawach, jak:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Art. 59. 1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Art. 55³. Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Art. 61 ust. 4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  • płyt do składowania obornika,
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
  • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m2 i wysokości nie większej niż 7 m,
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2
  • silosów na kiszonkę

Działka zagrodowa - definicja

Z powyższych przepisów wynika, że teren zabudowy zagrodowej wpisywany jest w działkę rolną. Naczelny Sąd Administracyjny w sygn., II OSK 1536/07 mówi, że za budownictwo zagrodowe można uznać teren zabudowy obejmujący zabudowania gospodarskie i wiejski dom, które znajdują się na jednej działce. Z powyższych ustaw definicja ta jest dodatkowo uściślona, że chodzi tutaj przede wszystkim o grunty rolne. Istotne jest jednak, aby działka zagrodowa nie miała mniejszej powierzchni niż 1 hektar.

Zabudowa zagrodowa obejmuje także grunty leśne, a także znajdujące się na terenach rolnych budynki wraz z całym inwentarzem, a także obejmującym wszelkie urządzenia. Należy mieć na uwadze, że teren zabudowy zagrodowej podlega przepisom prawnym m.in. w ustawie prawo budowlane, które kierowane jest do gospodarstw rolnych. Jak dalej przepisy mówią, działka zagrodowa jest lub może być przeznaczona do produkcji rolnej, a dokładnie produkcji zwierzęcej oraz roślinnej.

Warto mieć na uwadze również to, że zabudowa zagrodowa jest tożsama z gospodarstwem rodzinnym. Pod tym względem rozumiemy teren zabudowy, który jest własnością rolnika. Działka zagrodowa musi zatem wyróżniać się powierzchnią od 1 ha, ale nie przekraczać 300 ha. Należy pamiętać, że teren zabudowy musi być odpowiednio zagospodarowany.

Zabudowa zagrodowa krok po kroku, czyli definicja, działka zagrodowa, teren zabudowy
Zabudowa zagrodowa a prawo budowlane, czyli definicja, działka zagrodowa, teren zabudowy

Jak wspomniano, budownictwo zagrodowe rodzinne, prowadzone jest przez rolnika indywidualnego. Pod tym względem również trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Rolnik indywidualny musi być właścicielem, dzierżawcą lub chociaż użytkownikiem wieczystym zabudowy siedliskowej. Suma powierzchni, jaką posiada zabudowa zagrodowa, nie może przekroczyć 300 ha. To również nas informuje, że nie trzeba posiadać gruntów skupionych w jednym miejscu. Ponadto rolnik indywidualny posiadający budownictwo zagrodowe powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje rodzinne. Status rolnika indywidualnego można zyskać dopiero po 5 latach zamieszkiwania w gminie, w której znajduje się przynajmniej jeden obiekt znajdujący się w inwentarzu zabudowy siedliskowej. A może zainteresuje cię także ten artykuł na temat działki siedliskowej?

Warunki zabudowy zagrodowej

Znając już definicję zabudowy siedliskowej, warto dowiedzieć się, na jakiej podstawie ustala się warunki zabudowy zagrodowej. Prawo budowlane definiuje, w jakich sytuacjach nie musimy ubiegać się o pozwolenie na budowę. Należy jednak pamiętać, aby chęć postawienia lub rozbudowania zabudowy siedliskowej w tych przypadkach zgłaszać do odpowiednich organów.

Warunki zabudowy zagrodowej są określone ściślej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W art. 61. ust. 1 pkt. 1 dowiemy się o konieczności spełnienia dobrego sąsiedztwa. Co ciekawe, takie warunki zabudowy zagrodowej nie dotyczą gospodarstw rolnych, które swoją powierzchnią przekracza średnią powierzchnię innych gospodarstw rolnych zaliczanych do konkretnej gminy. Na pewno jednak brak konkretnej definicji w ustawach powoduje, że dochodzi do wielu nadużyć lub po prostu niewłaściwych interpretacji.

Najczęstszym problemem, który powoduje, że warunki zabudowy siedliskowej nie są do końca spełnione, jest posiadanie większości gruntów w innej gminie, dla której został już zarządzony osobny plan zagospodarowania przestrzennego. Dlatego przed każdą inwestycją, należy dokładnie dowiadywać się o warunkach zabudowy w konkretnych urzędach gminy. W większości przypadków nie powinno być problemów, o ile rzeczywiście prowadzone jest gospodarstwo rolne. Jak widać, w Polsce przepisy prawne pod względem zabudowy zagrodowej nadal nie są zbyt ścisłe, aby jasno samemu zinterpretować swoją aktualną sytuację. Dobrze jest zatem korzystać ze wsparcia odpowiednich organów samorządów lub zasięgnąć pomocy u doświadczonych prawników.

ikona podziel się Przekaż dalej