Kto musi składać oświadczenie o stanie majątkowym?

Kwestie związane ze składaniem oświadczenia o stanie majątkowym zostały uregulowane w obwieszczeniu Marszałka Semu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2022 poz. 1110). W artykule 10 określono krąg osób, które muszą składać oświadczenie o stanie majątkowym. Do złożenia oświadczenia zobowiązani są:

 • Pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowiska kierownicze,
 • Dyrektor generalny, dyrektor parlamentu i jego zastępcy, a także naczelnik wydziału w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych,
 • Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, dyrektor wydziału oraz jego zastępcy, kierownik urzędu rejonowego i jego zastępcy oraz główny księgowy w urzędach terenowych organów rządowej administracji ogólnej,
 • Kierownik urzędu oraz jego zastępcy zatrudnieni w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej,
 • Pracownicy urzędów państwowych w tym członkowie korpusu służby cywilnej zajmujący stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem pracowników urzędów państwowych zajmujących stanowiska kierownicze,
 • Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • Dyrektor generalny Najwyższej izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, którzy zajmują się nadzorowaniem bądź wykonują czynności kontrolne,
 • Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendarze zatrudnieni w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Prawnicy zatrudnieni w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Pracownicy regionalnych izb obrachunkowych, zatrudnieni na stanowisku prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału bądź inspektora do spraw kontroli.
 • Pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych zatrudnieni na stanowisku przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego bądź etatowego członka kolegium,
 • Członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego, pracownicy NBP zajmujący stanowisko dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu oraz ich zastępców,
 • Pracownicy banków państwowych zatrudnieni na stanowisku prezesa, wiceprezesa, członka zarządu bądź skarbnika,
 • Pracownicy przedsiębiorstw państwowych zajmujący stanowiska dyrektora przedsiębiorcy, zastępcy bądź głównego księgowego.
 • Osoby pełniące w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa lub w spółkach (w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego bądź 50% liczby akcji), zajmujących stanowiska prezesa, wiceprezesa lub członka zarządu.
 • Pracownicy agencji państwowych na stanowiskach prezesa, wiceprezesa, dyrektora oddziału terenowego oraz jego zastępcy, dyrektora zespołu.
 • Osoby pełniące funkcje publiczne, objęte przez ustawę szczególną.

Jakie informacje zawiera oświadczenie o stanie majątkowym?

Wiemy już, kto musi wypełniać oświadczenie o stanie majątkowym. W zasobach internetowych bez trudu odnajdziemy wzór druku takiego dokumentu. Z pewnością warto wiedzieć, jakie informacje powinien zawierać.

Składane do sądu oświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje o posiadanych zasobach pieniężnych. Będą to także dane dotyczące posiadanych nieruchomości, posiadanych akcji i udziałów w spółkach. Druk dokumentu powinien też zawierać informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, pełnieniu funkcji w spółkach oraz spółdzielniach.

W oświadczeniu o stanie majątkowym powinny znaleźć się informacje o majątku osobistym oraz rodzinnym. Majątkiem rodzinnym jest mienie objęte małżeńską wspólnością majątkową. Reguluje to zapis kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Artykuł 37 wspomnianego kodeksu traktuje o majątku rodzinnym:

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

Informacje o stanie majątkowym osobistym i o majątku rodzinnym wyszczególnionym w oświadczeniu stanowią prawnie chronioną tajemnicę i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji o klauzuli tajności. Wyjątkiem jest oświadczenie o stanie majątkowym złożonym przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz wiceprezesów NBP. Informacje nie muszą być utajnione, jeśli osoba, która złożyła oświadczenie o stanie majątkowym wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. Sprawdź także ten artykuł z poradami, jak sprawdzić lata pracy w ZUS.

Jak wypełnić oświadczenie o stanie majątkowym do sądu? Jakie informacje zawiera wzór i druk dokumentu?

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania należy złożyć do sądu. Druk dokumentu pobierzemy na oficjalnych stronach internetowych. Należy go czytelnie wypełnić. Na wstępie dokumentu składanego do sądu znajdują się dane sądu (nazwa i siedziba, wydział), następnie sygnatura sprawy.

Na gotowym druku znajduje się też miejsce na dane osoby składającej oświadczenie. Będzie to imię i nazwisko, dokładny adres, PESEL, oraz dodatkowy NIP w przypadku przedsiębiorców.

Złożone do sądu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania obejmuje wyszczególnienie stanu rodzinnego, a także konkretnych składowych majątku. W skład majątku wchodzą nieruchomości, ruchomości, posiadane oszczędności i wierzytelności.

Wzór dokumentu zawiera także informacje o dochodach, źródłach utrzymania wnioskodawcy oraz członków jego rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. W dokumencie wpisuje się również informacje o zobowiązaniach i stałych wydatkach (na przykład o posiadanych kredytach i pożyczkach). W ostatniej części wzór oświadczenia o stanie majątkowym przewiduje miejsce na wpisanie innych danych, które według osoby składającej oświadczenie mogą okazać się istotne. Na końcu widnieje rubryka na czytelny podpis opatrzony miejscowością i datą wypełnienia dokumentu.

ikona podziel się Przekaż dalej