Kto może uzyskać jednorazowe odszkodowanie wypadkowe? Przepisy w 2022 roku

Tak zwane odszkodowanie wypadkowe przysługuje, jeśli w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nastąpił uszczerbek na zdrowiu uniemożliwiający kontynuowanie pracy. Odszkodowanie wypadkowe przysługuje osobom niezdolnym do pracy, które:

  • Posiadają ubezpieczenie wypadkowe,
  • Są długotrwale niezdolne do pracy (uszczerbek na zdrowiu powstał na wskutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej).

Kwestie związane z odszkodowaniami wypadkowymi zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W artykule 3.1 wspomnianej ustawy odnajdziemy definicje pojęcia wypadek przy pracy.

„Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie losowe wywołane przyczynami zewnętrznymi powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

  1. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  2. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia”.
  3. W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”.

Przez uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek wypadku lub choroby zawodowej rozumie się:

  • Stały uszczerbek na zdrowiu, czyli naruszenie sprawności fizycznej lub psychicznej, które powoduje nierokujące poprawy upośledzenie czynności organizmu.
  • Długotrwały uszczerbek na zdrowiu oznaczający naruszenie sprawności fizycznej lub psychicznej organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy. Przez długotrwały uszczerbek na zdrowiu rozumie się naruszenie sprawności fizycznej, które rokuje poprawę.

Ile za procent uszczerbku na zdrowiu? Warto wiedzieć, że jednorazowe odszkodowanie zostaje przyznane w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Do ustalenia konkretnej kwoty odszkodowania konieczne jest ustalenie miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych. Owa kwota zostaje ogłoszona przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Stawka zmienia się raz do roku. W dalszej części artykułu omówimy ZUS odszkodowania cennik. Podpowiemy także, ile za procent uszczerbku na zdrowiu przysługuje ubezpieczonemu.

ZUS odszkodowania cennik – kwota odszkodowania w 2022 roku

Wiemy już, co należy rozumieć poprzez uszczerbek na zdrowiu. W następnej kolejności możemy omówić, ile wynosi odszkodowanie jednorazowe. Wysokość odszkodowania na 2022 rok została zaktualizowana 1 kwietnia 2022 roku i obowiązuje do 31 marca 2023 roku.

Najniższa wartość jednorazowego odszkodowania wynosi 1 133 zł. Jest to odszkodowanie za każdy procent stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Taka sama kwota (1 133 zł) przysługuje za każdy procent stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych.

Tabela wypłat odszkodowań ZUS zawiera także wysokość odszkodowania z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Kwota jednorazowego odszkodowania dla ubezpieczonego wynosi 19 819 zł. Taka sama kwota przysługuje za odszkodowanie wypadkowe z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty.

Ile wynosi odszkodowanie wypadkowe w przypadku śmierci ubezpieczonego bądź rencisty. Małżonek bądź dziecko zmarłego ubezpieczonego zostają uprawnieni do odszkodowania w wysokości 101 926 zł. Kwota odszkodowania może ulec zmianie w przypadku, gdy do ubezpieczenia uprawniony jest inny niż małżonek lub dziecko członek rodziny. Tabela wypłat odszkodowań z ZUS wskazuje tutaj na wartość 50 963 zł.

Do pełnego odszkodowania w wysokości 101 926 zł uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Dodatkowo przysługuje 19 819 zł zwiększenia wysokości odszkodowania przysługujące na każde z dzieci zmarłego ubezpieczonego.

Kwota 19 819 zł przysługuje innym uprawnionym do odszkodowania członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Owa kwota przysługuje każdemu uprawnionemu, niezależnie od odszkodowania, które przysługuje małżonkowi lub dzieciom zmarłego ubezpieczonego.

Tabela wypłat odszkodowań jednorazowych z ZUS zawiera także wartość 51 963 zł. Jest to kwota przysługująca, w przypadku, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny, inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Dodatkowa kwota w wysokości 19 819 zł przysługuje z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego kolejnego uprawnionego. Ile za procent uszczerbku na zdrowiu. Pełna tabela wypłat odszkodowań jednorazowych ZUS znajduje się w poniższej tabeli. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Tabela wypłat odszkodowań 2022 – ile za procent uszczerbku na zdrowiu?

ZUS odszkodowania cennik 2022

Opis odszkodowania

1 133 zł 

Kwota za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

1 133 zł 

Kwota za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych.

19 819 zł 

Kwota należna z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.

19 819 zł 

Wysokość należna z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty.

101 926 zł

Kwota odszkodowania przysługująca małżonkowi lub dziecku zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty.

50 963 zł

Jednorazowe odszkodowanie wypadkowe przysługujące, jeśli do uprawnionym do niego jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego, inny niż małżonek lub dziecko.

101 926 zł

Świadczenie przysługujące, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Dodatkowe 19 819 zł przysługuje z tytułu zwiększenia odszkodowania na każde z tych dzieci.

101 926 zł

Wysokość obowiązująca z tytułu jednorazowego odszkodowania, jeśli uprawnionych do jego odbioru jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Kwota odszkodowania zwiększa się o 19 819 zł z tytułu odszkodowania na drugie i każde następne dziecko.

19 819 zł

Kwota odszkodowania przysługująca innym członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego, jeśli do jego odbioru uprawawniony jest równocześnie małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Wysokość świadczenia 19 819 zł jest niezależna od wysokości odszkodowania przysługującego małżonkowi bądź dzieciom zmarłego.

50 963 zł

Odszkodowanie wypadkowe przysługujące, w przypadku gdy uprawnieni do niego są wyłącznie członkowie rodziny inni niż małżonek bądź dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty. Dodatkowa kwota 19 819 zł przysługuje z tytułu zwiększenia na drugiego i każdego kolejnego uprawnionego.

Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/kwoty-jednorazowych-odszkodowan1

Dodatkowe świadczenia z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Wiemy już, ile wynosi odszkodowanie wypadkowe i jak prezentuje się tabela wypłat odszkodowań z ZUS w 2022 roku. Co istotne, odszkodowanie wypadkowe nie jest jedynym możliwym do uzyskania świadczeniem. Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa uprawniają ubezpieczonego także do innych świadczeń opisanych w artykule 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W myśl aktualnych przepisów prawnych, w przypadku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy może przysługiwać zasiłek chorobowy (przeznaczony dla ubezpieczonych, których niezdolność do pracy powstała w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową). Ubezpieczonym przysługuje także świadczenie rehabilitacyjne przeznaczone dla ubezpieczonych, którzy wyczerpali zasiłek chorobowy i są nadal niezdolni do pracy (dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy).

ZUS może także wypłacić zasiłek wyrównawczy, który przysługuje ubezpieczonym będącym pracownikiem, których wynagrodzenie uległo obniżeniu poprzez zaistnienie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Do świadczeń z ZUS należy także renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna oraz dodatek do renty rodzinnej. Ubezpieczony niezdolny do pracy może uzyskać dodatek pielęgnacyjny oraz pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych. ZUS może także pokryć koszty zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

ikona podziel się Przekaż dalej