Czym są wczasy pod gruszą? Najważniejsze informacje

Świadczenie na wakacje – na czym polega?

Co do zasady, wczasy pod gruszą to dopłata na wakacje pracowników. Świadczenie może być zrealizowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Fundusze tworzy się w przedsiębiorstwach, które zatrudniają przynajmniej 20 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Fundusz świadczeń socjalnych istnieje także w budżetówce (bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników). Wczasy pod gruszą w budżetówce są wypłacane na zasadach regulaminowych. Należą się między innymi pracownikom szkół i policji.

Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa, które nie posiadają zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie są zobowiązane do wypłacania pracownikom dodatkowego świadczenia na wakacje (wczasy pod gruszą). Co więcej, przedsiębiorstwa, na terenie których działa fundusz świadczeń socjalnych, wcale nie muszą wypłacać pieniędzy na rzecz wczasów pod gruszą. Pracodawca może przeznaczyć środki zgromadzone w funduszu na inne cele. Zatem w takiej sytuacji pracownik musi sfinansować wakacje ze środków własnych. Środki z funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone między innymi na pomoc finansową i rzeczową dla pracowników lub dopłat do wypoczynku dzieci pracowników.

Co równie ciekawe, firmy, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników, nie muszą zakładać funduszu świadczeń socjalnych. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie otrzymuje żadnego świadczenia. Pracodawcy wypłacają pracownikowi świadczenie urlopowe, stanowiące alternatywę dla wczasów pod gruszą. Warto pamiętać, że świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą to dwie, całkowicie odmienne formy finansowania urlopu pracownika (różna może być ich kwota i zasady przyznawania). Warunki wypłacania pieniędzy będą uzależnione od konkretnego zakładu pracy.

Komu należą się wczasy pod gruszą? Warunki, zasady

Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na różne cele. Kwota dofinansowania i zasady przyznawania świadczeń socjalnych dla pracowników mają charakter uznaniowy. Konkretne warunki i zasady (np. co ile lat należy się dane świadczenie) muszą być ustalone w regulaminie.

Możemy jednak określić ogólne założenia. Pieniądze z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należą się pracownikom oraz ich rodzinom. Z wypłacania świadczeń mogą także skorzystać byli pracownicy (emeryci, renciści oraz ich rodziny). Dla kogo przeznaczono świadczenia z funduszu socjalnego? Warto pamiętać, że świadczenia dostaje się jedynie w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie ma tu znaczenie obejmowane stanowisko, kwalifikacje czy staż pracy pracownika. Świadczenia nie przysługują natomiast pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Pracodawca ma prawo do przyznawania i wypłacania świadczeń przysługujących na podstawie regulaminu. Wszystkie zasady przyznawania świadczeń (np. wczasy pod gruszą) muszą być jasno sprecyzowane w zapisach regulaminowych. Kwota świadczenia nie ma charakteru stałego. Co do zasady, pomoc ze świadczeń winna być przyznawana pracownikom, którzy znajdują się w najgorszej sytuacji materialnej. Kwota dofinansowania na wakacje nie jest ustalana w takiej samej wysokości dla każdego pracownika. Częstotliwość wypłacania pieniędzy ze środków funduszu również może być zróżnicowana. Zarówno wysokość, jak i częstotliwość przyznawania świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych mogą być uzależnione sytuacji materialnej i życiowej pracownika. Co bardzo ważne, pracodawca może wprowadzić w regulaminie zasady, które określają dochód pracownika uniemożliwiający pobieranie świadczenia. W tym przypadku wykluczony na podstawie regulaminu pracownik może nie otrzymać żadnego dofinansowania na wakacje. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Czas urlopu i wniosek o przyznanie świadczenia wakacyjnego

Wczasy pod gruszą – ile dni mogą trwać wakacje? Czy trzeba dokumentować wyjazd

Jak już wiemy, zarówno kwota jak i zasady przyznawania świadczenia na wakacje (wczasy pod gruszą) będą uzależnione od regulaminu. Świadczenie dostaje się na określony czas. Na ogół jest to okres dwóch tygodni.

Wakacje nie muszą być organizowane przez pracodawcę. Kwota świadczenia jest wypłacana pracownikowi, który sam organizuje sobie wakacje. Co równie istotne, dni przeznaczone na wakacje nie są w żaden sposób weryfikowane. Pracodawca sam decyduje, gdzie je spędza i na co przeznaczy kwotę dofinansowania. Wczasy pod gruszą można spędzić na urlopie lub w domu. Świadczenie przysługuje każdemu pracownikowi (spełniającemu warunki regulaminowe) bez względu na jego plany urlopowe.

Świadczenie dostaje się w formie bezzwrotnej. Kwota przeznaczona na wczasy pod gruszą nie jest dodatkowo rozliczana. Pracownik nie musi przedstawiać wydatków związanych z wypoczynkiem urlopowym ani informować firmy o swoich planach na wakacje. Te same zasady obowiązują dla wypoczynku organizowanego w sezonie letnim, jak i zimowym.

Jak uzyskać świadczenie na wakacje? Wniosek o wczasy pod gruszą

Świadczenie z funduszu socjalnego nie jest naliczane automatycznie. Pracownik musi przedłożyć stosowny wniosek o dofinansowanie urlopu. Bez złożenia wniosku nie dostaje się pieniędzy ze środków wczasów pod gruszą.

Termin złożenia wniosku o świadczenie będzie uzależniony od regulaminu firmy. W regulaminie konkretnego funduszu świadczeń socjalnych znajdują się informacje o terminach składania wniosków o świadczenia, a także dane dotyczące niezbędnych dokumentów. Wczasy pod gruszą są świadczeniem o zróżnicowanej wysokości. Dlatego pracownicy będący w trudniejszej sytuacji materialnej na ogół mogą liczyć na większą wysokość świadczenia. Pracownicy o najwyższych zarobkach i najlepszej sytuacji materialnej rodziny na ogół otrzymują najniższe kwoty świadczenia lub nie uzyskają go w ogóle. W celu ustalenia wysokości dofinansowania wczasów pod gruszą, pracownik powinien przedłożyć prośbę o dofinansowanie. Konieczne będzie także określenie terminu urlopu. W wielu zakładach pracy wymagane jest również oświadczenie majątkowe pracownika. To właśnie oświadczenie jest podstawą obliczania wysokości dofinansowania na wczasy pod gruszą. W oświadczeniu powinny znaleźć się informacje o zarobkach pracownika i pozostałych osobach w gospodarstwie domowym.

Wczasy pod gruszą to coś innego niż świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą to dwa, często mylone ze sobą pojęcia. Wprawdzie są to dwa świadczenia o tym samym celu (dofinansowanie do wypoczynku pracownika), jednak istnieje wiele różnic w ich wysokości oraz ogólnych zasadach.

Wakacje pod gruszą to świadczenie o charakterze uznaniowym. Na wysokość dofinansowania do urlopu wpływa sytuacja materialna i życiowa pracownika. Mniejsze zarobki i gorsza sytuacja materialna na ogół oznaczają większą wysokość świadczenia. Dokładne warunki i zasady zostają opisane w regulaminie zakładu pracy. Jest to podstawowa różnica, która odróżnia wczasy pod gruszą od świadczenia urlopowego.

Świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim pracownikom pozostającym w stosunku pracy (świadczenie nie obejmuje byłych pracowników). Wystarczy spełnić jeden warunek, czyli wykorzystać przynajmniej 14 dni kalendarzowych na urlop pracowniczy. Świadczenie urlopowe stosuje się w przypadku mniejszych firm, zatrudniających poniżej 20 pracowników. Owe firmy nie posiadają zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Konieczność wykorzystania 14 dni kalendarzowych na urlop wynika z zapisu artykułu 162 kodeksu pracy.

„Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”.

Polskie prawo nie zmusza pracownika do skorzystania z 14 dni nieprzerwanego urlopu, nie ma też żadnych konsekwencji za podzielenie urlopu na krótsze okresy. Świadczenie urlopowe jest formą wynagrodzenia pracownika za wykorzystanie rekomendowanych 14 dni nieprzerwanego urlopu. W przypadku skorzystania z takiej opcji pracodawca musi wypłacić świadczenie najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem 2 tygodniowego urlopu wypoczynkowego. Tymczasem wczasy pod gruszą to świadczenie, które może zostać wypłacone przed, w trakcie lub po okresie urlopowym pracownika. Świadczenie urlopowe będzie wypłacane maksymalnie raz do roku. Wczasy pod gruszą mogą być wypłacane kilkukrotnie w ciągu roku.

Wiesz już, dla kogo przeznaczone jest świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą. W osobnym artykule podpowiadamy, kiedy dostaje się zasiłek dla bezrobotnego i jakie są zasady jego wypłacania.

ikona podziel się Przekaż dalej