Czy można mieć dwie umowy o pracę?

W kodeksie pracy nie znajdziemy żadnych informacji o tym, aby dwa etaty wykonywane jednocześnie łamałyby w jakikolwiek sposób prawo. W związku z tym należy rozumieć, że możliwe jest zatrudnienie, mając dwie umowy o pracę. Należy jednak uwzględnić, że muszą być spełnione określone warunki. Umowy o pracę mogą być zawarte zarówno u dwóch pracodawców, jak i również w tym samym zakładzie pracy.

Jeżeli zatrudnienie ma obejmować dwa etaty u tego samego pracodawcy, konieczne jest, aby pracownik wypełniał obowiązki na dwóch różnych stanowiskach. Jednocześnie do każdego stanowiska musi zostać sporządzona osobna umowa, w której będą zawarte wszystkie szczegółowe informacje. Do nich zalicza się między innymi zakres obowiązków, wymiar godzinowy pracy w skali dnia oraz tygodnia, a także gwarantowane wynagrodzenie. Ponadto w każdej umowie musi znaleźć się informacja o tym, jaki urlop wypoczynkowy jest przyznany, czy też, jaki okres wypowiedzenia będzie obejmować pracownika i pracodawcę.

Dwa etaty u różnych pracodawców

Zastanawiając się nad tym, czy można mieć dwie umowy o pracę jednocześnie u dwóch różnych pracodawców, okazuje się, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Jednak trzeba pamiętać o tym, aby praca u jednego z nich nie stanowiła konkurencji dla drugiego, a także odwrotnie. Taka zasada jest również ujęta w kodeksie pracy w Rozdziale IIa dotyczącym Zakazu konkurencji.

Kodeks pracy informuje jasno, że:

Art. 101¹ § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

 § 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika  wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

Art. 101². § 1. Przepis art. 101¹ § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.”

Dwa etaty a ZUS

W momencie, kiedy mamy szansę pracować na dwa etaty jednocześnie, zapewne chcemy się dowiedzieć, jak wygląda w ogóle sytuacja związana z opłacaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okazuje się, że niezależnie od tego, czy będziemy mogli podjąć się dwóch etatów u tego samego pracodawcy, czy też w dwóch różnych firmach, to mimo wszystko składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także składki społeczne wraz ze składkami emerytalnymi i rentowymi.

Potwierdzeniem tego jest prawo do pracy na dowolnej liczbie etatów, a także w dowolnym wymiarze godzin. Kodeks pracy w żaden sposób nie reguluje maksymalnej ilości przepracowanej ilości godzin, a także liczby podjętych etatów. Ponadto pracownik nie ma obowiązku informowania swojego pracodawcy o tym, iż podjął zatrudnienie również w innej firmie. Należy jednak pamiętać tylko o tym, że praca u różnych pracodawców nie może przynosić szkody żadnemu z nich.

Również dwie umowy u jednego pracodawcy wiążą się z koniecznością opłacania wszystkich składek wyliczanych na podstawie konkretnej umowy. Tutaj jednak należy koniecznie pamiętać o tym, iż mając zatrudnienie w tej samej firmie na dwóch różnych stanowiskach, mimo wszystko kodeks pracy przewiduje zachowanie wszystkich przerw w wymiarze dobowym oraz tygodniowym. Inaczej mogłoby dochodzić do poważnych naruszeń, a także wyzysku pracowników. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Zatrudnienie na dwóch etatach a urlop wypoczynkowy

Kolejnym zagadnieniem, które często spotyka się obok pytania, czy można mieć dwie umowy o pracę, dotyczy urlopu wypoczynkowego. Na szczęście pracownik, który chce pracować jednocześnie na dwóch etatach, może być spokojny o swój czas wolny. Ponieważ urlop wypoczynkowy liczony jest osobno z każdej umowy o pracę. Nawet jeżeli mamy dwie umowy o zatrudnienie u tego samego pracodawcy.

Umowa o pracę i broszury dla pracowników, a także przepisy prawa, czy można mieć dwie umowy o pracę
Dwie umowy o pracę, czyli czy można mieć dwie umowy o pracę w świetle prawa

O tym dokładnie mówi Art. 154¹. § 2. “W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.” Oznacza to dokładnie, że urlop wypoczynkowy jest wyliczany na podstawie tego, ile mamy już stażu pracy, jednocześnie nie patrząc na to, czy równocześnie jesteśmy zatrudnieni w innej firmie.

Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę, że jeżeli pracujemy przykładowo na 2 etaty u dwóch różnych pracodawców, u których przysługuje nam po 26 dni urlopu, to nie możemy tak naprawdę wziąć 52 dni urlopu w czasie trwania zatrudnienia. Ponieważ wzięcie urlopu u jednego pracodawcy, wiąże się z tym, iż musimy nadal wykonywać pracę u drugiego pracodawcy, chyba że weźmiemy urlop wypoczynkowy dokładnie w tym samym czasie.

Urlop macierzyński na dwóch etatach

Opłacając ZUS na dwóch etatach jednocześnie, szczególnie panie chcą się dowiedzieć, ile będzie wynosić ich świadczenie na urlopie macierzyńskim, a także, w jaki sposób będzie wyliczane. Bardzo często kobiety obawiają się, że ZUS obniży zasiłek na podstawie średniej wartości wynagrodzeń z dwóch umów o pracę. W związku z tym obawiają się często, iż będą musiały zrezygnować z mniej płatnego etatu, by nie zaniżyć wysokości świadczenia wyliczanego na podstawie wyższego wynagrodzenia.

Nic bardziej mylnego, ponieważ to, ile kobieta otrzyma od ZUS w czasie urlopu macierzyńskiego, nie zależy od średniego wynagrodzenia z otrzymywanych wszystkich pensji od wszystkich pracodawców. Skoro każdy pracodawca ma obowiązek płacić pełne składki ZUS, to również pracownica będzie otrzymywać dwa świadczenia, wyliczane na podstawie każdej zawartej umowy. Ważne jest jednak to, aby stosunek pracy w każdej firmie był utrzymany w dzień porodu.

Teraz widzimy, ile mitów może powstać w wyniku nieznajomości prawa. Na szczęście wyjaśnienie ich pozwala pozbyć się wszelkich obaw przed podjęciem pracy na drugim etacie. Jednocześnie będziesz wiedzieć, do jakich świadczeń oraz przywilejów masz prawo, a także, w jaki sposób możesz z nich korzystać. Wiedząc już, ile możemy skorzystać, mając dwie umowy o pracę, na pewno warto jeszcze sprawdzić kilka innych informacji mających na uwadze. Do takich informacji zalicza się między innymi to, jaka emerytura bez lat pracy będzie się należała, a także, czy staż wlicza się do lat pracy, jeśli chcemy dostać świadczenie emerytalne.

ikona podziel się Przekaż dalej