Urlop dla poratowania zdrowia – komu przysługuje prawo do urlopu

Na wstępie warto zaznaczyć, że urlop dla poratowania zdrowia został uregulowany przez prawo oświatowe. Regulacje znajdziemy w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203). Jest to akt prawny, który precyzuje, kto ma prawo do urlopu i jakie musi spełnić warunki.

Roczny urlop zdrowotny dla poratowania zdrowia można wykorzystać jedynie w dwóch przypadkach. Urlop dla nauczycieli jest przeznaczony w przypadku wystąpienia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej. Prawo do urlopu mają także nauczyciele, u których występują choroby, w których powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Jak widzimy, prawo do urlopu dla poratowania zdrowia nie przysługuje wyłącznie w przypadku choroby zawodowej. Istnieją również inne choroby (występujące na przykład pod wpływem czynników środowiskowych), które mogą kwalifikować do urlopu. Mogą to być różnego rodzaju choroby układu oddechowego, układu ruchu, a nawet choroby psychiczne czy cukrzyca. O konieczności przydzielenia nauczycielowi urlopu zdrowotnego orzeka lekarz medycyny pracy.

Jakie warunki muszą nastąpić, by nauczyciel mógł pójść na urlop dla poratowania zdrowia?

Jak już wiemy, urlop dla poratowania zdrowia został stworzony dla nauczycieli. Prawo do urlopu nie przysługuje każdemu. Nauczyciel musi spełnić określone warunki: Pierwszym wymogiem jest zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć. Po drugie, prawo do urlopu przysługuje nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony.

Kolejny bardzo istotny warunek to przepracowanie przynajmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązującego wymiaru zajęć. Praca musi mieć charakter nieprzerwany. Za nieprzerwaną uważa się również pracę, w której nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu trzech miesięcy następujących po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej bądź innej szkole. Nauczyciel, który spełnia wszystkie powyższe warunki, może starać się o urlop dla poratowania zdrowia.

Konieczne będzie uzyskanie orzeczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy, o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Lekarz medycyny pracy może także skierować nauczyciela na leczenie bądź rehabilitację uzdrowiskową. Z powyższego wynikają rodzaje urlopów zdrowotnych dla nauczycieli. Urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy bądź sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę. Drugim rodzajem jest urlop dla poratowania zdrowia udzielony w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej. Trzeci rodzaj to urlop udzielony w celu wdrożenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Wszystkie warunki uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia wynikają z karty nauczyciela.

Wiesz już, kto ma prawo do urlopu i znasz podstawowe warunki do jego uzyskania. A może zainteresują Cię również inne tematy? W osobnym artykule dowiesz się, czym cechuje się opieka nad chorym dzieckiem. Podpowiadamy też, co daje uznanie ojcostwa przed porodem, a także wskazujemy, ile zarabia pielęgniarka.

Jak często nauczyciel ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia?

Urlop zdrowotny został przeznaczony dla nauczycieli, którzy spełniają wszystkie warunki. Prawo do urlopu przysługuje w okresie całego zatrudnienia. Za maksymalny czas urlopu dla poratowania zdrowia uznaje się okres 3 lat.

Co bardzo istotne, maksymalny czas jednego urlopu dla poratowania zdrowia to jeden rok. W praktyce oznacza to, że nauczyciel w ciągu całego czasu trwania kariery zawodowej może trzykrotnie przejść na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Odstęp pomiędzy przysługującymi urlopami dla poratowania zdrowia wynosi minimum jeden rok następujący od daty zakończenia poprzedniego urlopu.

Roczny urlop dla poratowania zdrowia nie przysługuje nauczycielom, którzy za mniej niż rok uzyskają prawo do emerytury. W takim przypadku prawo dopuszcza przejście na urlop zdrowotny, który będzie następował maksymalnie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc nabycia prawa do emerytury. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, procedura przejścia na zwolnienie

Kwestia wynagrodzeń przysługujących w czasie trwania urlopu dla poratowania zdrowia została sprecyzowana w artykule 73 ustęp 5 karty nauczyciela. W myśl aktualnych zapisów prawnych nauczyciel ma prawo do pełnego, comiesięcznego wynagrodzenia w czasie trwania całego urlopu. Stosuje się tu stawkę zasadniczą wynagrodzenia. Nauczyciel zachowuje także prawo do dodatkowych, przysługujących mu świadczeń. Wlicza się w nie między innymi dodatek socjalny, dodatek za wysługę lat oraz dodatek wiejski.

Nauczyciel chcący przejść na urlop dla poratowania zdrowia musi złożyć specjalny wniosek do dyrektora szkoły. Wniosek dotyczy skierowania na badania do lekarza medycyny pracy. Dyrektor ma obowiązek przyjąć wniosek, jeżeli nauczyciel spełnia określone w karcie nauczyciela warunki.

Zadaniem dyrektora jest skierowanie pracownika na badanie lekarskie. Lekarz ocenia stan pacjenta i decyduje o możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia (określając cel i czas trwania urlopu). Jeśli nauczyciel bądź dyrektor nie zgadzają się z decyzją wystawioną przez lekarza medycyny pracy, mogą dokonać odwołania. Maksymalny czas odwołania od decyzji lekarza medycyny pracy wynosi 14 dni. Odwołanie musi być sporządzone na piśmie i przedłożone do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Ośrodek ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie odwołania i ustalenia ostatecznej decyzji.

ikona podziel się Przekaż dalej