Jakie warunki należy spełnić do emerytury?

Chociaż mogłoby się wydawać, że każdemu przysługuje prawo do emerytury, to niestety tak nie jest. Należy spełnić kilka warunków, które są narzucone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przede wszystkim warunki świadczenia emerytalnego są kierowane do osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Należy spełnić aż 3 warunki, które upoważniają do otrzymania świadczenia emerytalnego.

Wśród tych warunków wymienia się:

  • Osiągnięcie wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat w przypadku kobiet, a także 65 lat w przypadku mężczyzn
  • Staż pracy, za który opłacano składki, wynosi przynajmniej jeden dzień. Za ten okres powinny być opłacane składki emerytalne i rentowe, a także z tytułu ubezpieczenia społecznego. Nie musi to być wyłącznie praca na etacie, ale również składki mogły być opłacone z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • Osoba składająca wniosek o emeryturę nie ma przyznanego świadczenia emerytalnego z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Należy pamiętać o tym, że powyższe warunki powinny być spełnione, aby w ogóle móc otrzymać świadczenie emerytalne. Jednak z drugiej strony należy być świadomym również tego, że jeżeli nie zostanie przepracowany odpowiedni staż pracy, to świadczenie emerytalne będzie wyliczane na podstawie zgromadzonego kapitału. To niestety oznacza bardzo niskie świadczenie, które będzie adekwatne do tego, ile lat pracy zostało przepracowanych.

Ile lat pracy powinno być przepracowane do emerytury

Skoro już wiemy, że musi zostać przepracowane kilkadziesiąt lat, aby móc w ogóle otrzymać emeryturę powszechną, czyli taką, która będzie wynosiła ustalone przez Państwo minimum, warto dowiedzieć się, jakie obowiązują obecnie przepisy w tej kwestii. Kryteria podają, że kobiety powinny mieć przepracowane minimum 20 lat pracy, aby ubiegać się o świadczenie emerytalne. Natomiast mężczyźni muszą mieć przepracowane minimum 25 lat pracy, aby ubiegać się o minimalne świadczenie.

Jeżeli wspomniany staż pracy został zrealizowany, a zebrany kapitał nie pozwala na wypłacenie minimalnej emerytury, określanej również jako emerytura powszechna, to jednocześnie wnioskodawcy mogą być spokojni o wyrównanie wysokości świadczenia. Warto mieć na uwadze, że od 1 marca 2022 roku, minimalne świadczenie emerytalne utrzymuje się na poziomie 1338,44 złotych brutto, co ostatecznie daje kwotę w wysokości 1217,98 złotych netto.

Historia lat pracy do emerytury

Wielu z nas narzeka na to, jak niskie są obecne emerytury, a także jak dużo trzeba pracować, aby móc w ogóle ubiegać się o minimalne świadczenie. Warto jednak prześledzić, jak taka sytuacja wyglądała kiedyś. Okazuje się, że historia świadczeń emerytalnych jest dość ciekawa. Historia pokazuje, że system emerytalny powoli zaczął kształtować się w 20-leciu międzywojennym. Pierwsze świadczenia były wypłacane dopiero pod koniec lat 20-stych ubiegłego wieku. Jednocześnie bardzo często dotyczyły one zatrudnienia w wybranych branżach, a także były one wypłacane przez prywatne zakłady pracy.

Na pewno sporą ciekawostką jest to, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją, która powstała jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej. A dokładniej historia ZUS-u sięga aż 1934 roku. Instytucja została powołana na mocy rozporządzenia Ignacego Mościckiego, który ówcześnie pełnił rolę Prezydenta RP. Wtedy również wyliczono, ile lat należy ukończyć, aby ubiegać się o emeryturę. Bez względu na staż zatrudnienia, emerytura należała się każdemu po ukończeniu 65 roku życia. Jednak jak historia podaje, świadczenie emerytalne było wyliczane na podstawie średnich zarobków.

Kolejna bardzo ważna zmiana w systemie emerytalnym nastąpiła w 1954 roku i trwała ona aż do 1999 roku. W tamtym czasie wyliczano średnią emeryturę na podstawie 40% wynagrodzenia za zatrudnienia na poszczególnym stanowisku. Jednocześnie wprowadzono tzw. emerytury dla mundurowych, czy też pracowników mających swoje zatrudnienia w ówczesnych PGR-ach. Następnie nastąpiła bardzo poważna reforma w 1999 roku, według której świadczenie emerytalne wylicza się na podstawie zgromadzonego kapitału. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Oczywiście do dnia dzisiejszego było jeszcze kilka kluczowych reform, które niestety w większości skończyły się bardzo dużym fiaskiem. Takim projektem chociażby były OFE, które miały stanowić II filar odkładanych oszczędności emerytalnych. Jednak ostatecznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiają dużo niższe niż rzeczywiście zgromadzone na kontach. Natomiast w dniu dzisiejszym obowiązują wcześniej wspomniane zasady, które dotyczą tego, aby był przepracowany minimalny staż pracy, aby ubiegać się o powszechną emeryturę.

Jak sprawdzić lata pracy w ZUS?

Skoro już wiemy, ile lat wymaganego zatrudnienia, aby rzeczywiście otrzymać świadczenie emerytalne określane mianem emerytury powszechnej, to na pewno chcemy się dowiedzieć również, jak sprawdzić lata pracy w ZUS. Warto mieć na uwadze, iż całkowity staż zatrudnienia składa się z lat składkowych, nieskładkowych oraz uzupełniających. Do lat składkowych zalicza się nie tylko rzeczywista praca na etacie, umowach cywilnoprawnych, czy też własnej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tutaj również pojawia się pytanie, czy staż wlicza się do lat pracy liczonych do emerytury. Okazuje się, że jak najbardziej. Oprócz tego do tego okresu wlicza się również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czy też zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli jednak pobierałeś zasiłek chorobowy, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, czy też przedemerytalne, to takie okresy są uznawane za jako nieskładkowe. Dodatkowo za okres nieskładkowy zalicza się bezpłatny urlop wychowawczy, czy też naukę na studiach wyższych.

Pojawiające się jednak pytanie, które dotyczy tego, jak sprawdzić lata pracy w ZUS, a także jaka emerytura bez lat pracy nas czeka, możemy tak naprawdę sprawdzić w PUE. Niestety nie ma podanego dokładnego okresu składkowego, ponieważ na rok 2022 mamy dostępną aktualizację za rok 2020. Na uwagę w systemie PUE zasługuje przede wszystkim Kalkulator Emerytury na nowych lub starych zasadach. Będziemy mieli tam podaną informację o tym, jaka kwota zwaloryzowanych składek znajduje się na koncie, a także po wprowadzeniu odpowiednich danych będziemy mogli oszacować wysokość emerytury.

Jednak jeżeli chcemy się dowiedzieć, jak sprawdzić lata pracy w ZUS, to powinniśmy przede wszystkim w urzędzie przedstawić wszystkie świadectwa pracy. Jeszcze nie ma takiego systemu, który by gromadziłby wszystkie informacje o przepracowanych latach, a także latach składkowych. Dlatego chcąc się dowiedzieć, jak sprawdzić lata pracy w ZUS, najlepiej skontaktować się ze swoim oddziałem.

ikona podziel się Przekaż dalej