Czym dokładnie jest wniosek o alimenty i kogo może dotyczyć?

Zanim omówimy, jak napisać pismo do sądu, musimy najpierw określić, czym dokładnie jest wniosek o alimenty. Tego typu pismo ma na celu zobowiązanie danej osoby do świadczenia pieniężnego na rzecz najbliższego krewnego. Obowiązek alimentacyjny wynika z zapisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 rok Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59). W dziale 3, artykule 128 znajduje się wskazanie, na kim ciąży obowiązek alimentacyjny:

„ Art. 129. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

§ 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.”

Pozew o przyznanie alimentów najczęściej dotyczy byłych małżonków, którzy nie mogą dogadać się w kwestii utrzymania wspólnych dzieci. Przedkładany do sądu wniosek o alimenty na dziecko składa rodzic, który sprawuje opiekę nad małoletnim. Pozew o alimenty jest przedprocesową formą pisma, które daje możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Pismo składane do sądu powinno posiadać wszystkie wymagane informacje oraz uzasadnienie roszczenia. Prawidłowo złożony pozew o alimenty na dziecko może dotyczyć świadczenia, które uzyskuje się za przyszły okres. Niektóre wnioski alimentacyjne na dziecko mogą także dotyczyć okresu przeszłego. W tym przypadku strona składająca pismo domaga się o zwrot środków finansowych (na przykład zwrotu części kosztów utrzymania dziecka) z okresu maksymalnie 3 ostatnich lat. Wniosek o alimenty powinien zawierać stosowne uzasadnienie, które argumentuje powód żądania finansowego.

Jak napisać wniosek o alimenty na dziecko? Co zawiera wzór pisma do sądu?

Na stronach branżowych odnajdziemy wzór pozwu o alimenty. Pismo musi spełniać podstawowe wymagania formalne. Chcąc napisać pozew w sposób prawidłowy, musimy pamiętać o wskazaniu najważniejszych danych.

Pismo do sądu powinno być opatrzone datą i miejscowością jego sporządzenia. Pozew kierujemy do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. Pismo powinno zawierać precyzyjne określenie sądu, do którego kierujemy sprawę. W dalszej części należy wymienić wszystkie strony procesu wraz z ich adresami i numerami pesel. Wniosek o alimenty na dziecko zostaje złożony przez przedstawiciela ustawowego (na ogół jest to rodzic sprawujący opiekę nad małoletnim).

Wzór pozwu do sądu zawiera oznaczenie „pozew o alimenty”, a także miejsce na opis roszczenia. Należy napisać, co jest przedmiotem sporu i wyszczególnić żądanie alimentacyjne. Należy napisać oczekiwaną wysokość alimentów w przeliczeniu na jeden miesiąc. We wniosku skierowanym do sądu warto określić termin płatności oraz sposób jego zapłaty. Może to być określenie dnia każdego miesiąca oraz wskazanie numeru konta. Strona ubiegająca się o alimenty na dziecko może także wyszczególnić żądania odsetkowe. Jest to dodatkowe świadczenie wynikające z ewentualnego opóźnienia w wypłaceniu przyznanych przez sąd alimentów.

W dalszej części dokumentu musi znajdować się uzasadnienie pozwu. Jest to bardzo istotna część pisma do sądu. Prawidłowe uzasadnienie żądania może być bardzo pomocne w pozytywnym załatwieniu sprawy. W końcowej części dokumentu należy złożyć czytelny podpis powoda. W osobnym artykule dowiesz się, jak przebiega rozwód krok po kroku. A może zainteresuje cię także ten artykuł na temat podziału mieszkania po rozwodzie?

Uzasadnienie pozwu o alimenty na dziecko

Prawidłowo sporządzony wniosek o alimenty powinien zawierać precyzyjne uzasadnienie. Nie istnieje jednolity wzór uzasadnienia, które można przypisać do każdej sprawy. Każdy wniosek o alimenty wymaga indywidualnego podejścia. Uzasadnienie musi zawierać konkretne informacje o sytuacji powoda i podstawę żądania alimentacyjnego.

Uzasadnienie pozwu alimentacyjnego powinno zawierać informacje o pokrewieństwie pozwanego z dzieckiem. Na rodzicu ciąży obowiązek utrzymania dziecka, a co za tym idzie, także obowiązek alimentacyjny. Powód powinien podać dane dotyczące wieku dziecka, jego edukacji oraz stanu zdrowia. Wszystkie informacje uzasadniające zwiększenie wydatków na małoletniego (np. ze względu na jego stan zdrowia) powinny być precyzyjnie opisane. Warto także określić, czy pozwany dotychczas płacił alimenty i czy pomagał w utrzymaniu dziecka. Uzasadnienie pozwu powinno obejmować opis sytuacji materialnej i życiowej rodziny.

Dobrym rozwiązaniem będzie także dokładne określenie wydatków ponoszonych na dziecko. Powód może określić najróżniejsze wydatki, uzależnione od potrzeb i sytuacji materialnej rodziny. W niektórych przypadkach będą to koszty edukacji, zakwaterowania i wyżywienia, w innych koszty dodatkowych zajęć sportowych lub wyjazdów. Ważnym elementem pozwu będzie określenie możliwości finansowych pozwanego. Warto wskazać zarobki i zobowiązania finansowe pozwanego, o których wiemy. Jednym ze sposobów potwierdzenia zarobków pozwanego będzie przekazanie do sądu rozliczenia PIT. Jeśli nie znamy możliwości finansowych pozwanego, możemy złożyć wniosek o nakazanie pozwanemu dostarczenia dokumentów, które potwierdzą uzyskiwane zarobki.

Warto pamiętać, że uzasadnienie pozwu o alimenty na dziecko powinno być poparte konkretnymi faktami. Im lepiej przygotujemy uzasadnienie wniosku, tym większe mamy szanse na pozytywne zakończenie sprawy w sądzie. Do wniosku możemy dołączyć załączniki. Będzie to na przykład zaświadczenie o zarobkach powoda.

Podstawowym załącznikiem do wniosku jest odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu rozwodowego lub aktu małżeństwa. Ważnym załącznikiem będą również dokumenty, które potwierdzają wysokość wydatków ponoszonych na dziecko. Mogą to być wszystkie rachunki dotyczące kosztów mieszkania, wyżywienia, zakupu odzieży, przyborów szkolnych, zajęć sportowych, korepetycji, wyjazdów, leczenia i tym podobne.

ikona podziel się Przekaż dalej