Przedsądowe wezwanie do zapłaty – jakie informacje zawiera pismo?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to oficjalne pismo, które kieruje się do dłużnika (np. w celu wyegzekwowania opłacenia faktury). Pismo wzywa dłużnika do uregulowania należności we wskazanym terminie. W formularzu wezwania do zapłaty znajduje się żądanie uregulowania zadłużenia i informacja o konsekwencjach związanych z brakiem terminowego opłacenia należności.

Na stronach branżowych znajdziemy wzór przedsądowego wezwania do zapłaty. Tak zwane wezwanie przedprocesowe może zostać wysłane przez firmę, wierzyciela, bank lub firmę windykacyjną. Jeśli wierzytelność nie zostanie uregulowana (np. brak uregulowania faktury), sprawa może zakończyć się postępowaniem sądowym. Pismo przedprocesowego wezwania do zapłaty jest zatem formą polubownego załatwienia sprawy. Co więcej, dokument staje się dla wierzyciela podstawą do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Jest to ściśle związane z zapisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W artykule 187 KPC znajduje się zapis zobowiązujący wierzyciela do podjęcia próby polubownego rozwiązania konfliktu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Przedsądowe wezwanie do zapłaty lub ostateczne wezwanie o zapłatę spełniają to kryterium. Jeśli dłużnik w dalszym ciągu nie poczuwa się do odpowiedzialności za nieuregulowany dług, wierzyciel może wnieść sprawę do sądu.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, a ostateczne wezwanie o zapłatę. Czy istnieją różnice?

Ostateczne i przedsądowe wezwanie do zapłaty to dwa pisma o charakterze windykacyjnym. Wzór dokumentu znajdziemy na wielu stronach branżowych. Wezwanie o zapłatę może posiadać różne nazwy, jednak ich charakter i znaczenie są dokładnie takie same. Ostateczne i przedsądowe wezwanie do zapłaty różnią się od siebie nazewnictwem, jednak w rzeczywistości stanowią taką samą formę kontaktu z dłużnikiem.

Zarówno w przypadku ostatecznego, jak i przedsądowego wezwania o zapłatę wierzyciel wyraża chęć polubownego załatwienia sprawy. Uregulowanie długu (np. wypłata wynagrodzenia, opłacenie faktury) może zamknąć spór. Jeśli dłużnik nie zdecyduje się na uregulowanie należności, sprawa może zostać skierowana do sądu. Nie ma tu znaczenia to czy wierzyciel wysyłał przedsądowe, czy ostateczne wezwanie o zapłatę. Zarówno jeden, jak i drugi dokument są potwierdzeniem, iż wierzyciel próbował załatwić sprawę polubownie.

Ostateczne (np. ponowne) i przedprocesowe wezwanie do zapłaty mogą być poprzedzone próbami kontaktu z dłużnikiem. Wierzyciel może dokumentować próby kontaktu drogą mailową lub smsową. Wiadomości i próby nawiązania kontaktu z dłużnikiem mogą być dowodem w późniejszej sprawie sądowej. Nieco odmiennym pismem windykacyjnym jest sądowe wezwanie do zapłaty. Tego rodzaju pismo nie jest próbą polubownego, przedsądowego załatwienia sprawy (jak ostateczne i przedsądowe wezwanie do zapłaty). Pismo sądowego wezwania o zapłatę zostaje wysłane dopiero po zakończeniu sprawy sądowej i uprawomocnieniu się wyroku.

Co warte uwagi, ostateczne, ponowne lub przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno określać termin uregulowania należności. Jeśli termin nie został wskazany, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika. Traktuje o tym artykuł 455 Kodeksu Cywilnego dotyczący terminu spełnienia świadczenia:

„Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania”.

Dłużnik, który otrzymał pismo o zapłatę i nie spełnia świadczenia w terminie, dopuszcza się zwłoki (artykuł 476 Kodeksu Cywilnego). W takim przypadku wierzyciel może żądać od dłużnika naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (niezależnie od wykonania zobowiązania). Taką możliwość daje artykuł 477. § 1. Kodeksu Cywilnego. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Jak powinien wyglądać formularz przedsądowego wezwania do zapłaty? Wzór

Ostateczne lub przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać najważniejsze informacje o wierzycielu, długu i sposobie jego zapłaty. Na stronach branżowych bez trudu odnajdziemy wzór pisma o zapłatę. Pismo składa się z kilku podstawowych elementów.

Na wstępie znajduje się data oraz miejsce sporządzenia wezwania. Nieco niżej wpisuje się dane wierzyciela i dane dłużnika. Prawidłowo sporządzone przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno także wyszczególniać wysokość długu podstawowego, ewentualną kwotę długu naliczonego wraz z odsetkami za opóźnienie oraz informacje o podstawie prawnej do roszczenia.

W dokumencie warto także wyszczególnić termin spłaty długu oraz możliwości rozliczenia należności (wezwanie do zapłaty na wskazany w dokumencie numer konta). W zakończeniu dokumentu należy wyszczególnić informacje o konsekwencjach dalszego zaniechania spłaty długu (np. nieopłacenia faktury, niewpłacenia wynagrodzenia).

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, pismo stanowi udokumentowaną próbę polubownego załatwienia sprawy. Jeśli przedsądowe wezwanie do zapłaty nie przyniesie oczekiwanego efektu, wierzyciel może wysłać pismo ponowne bądź ostateczne. Kolejnym krokiem może być rozpoczęcie sprawy sądowej.

Kto może sporządzić wezwanie do zapłaty i jakie zadłużenia może ono obejmować?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo, które może dotyczyć każdego wierzyciela. Polskie prawo nie zawęża grona wierzycieli, którzy mogliby skorzystać z takiej formy egzekwowania należności. Pismo może sporządzić bank, w którym nie spłacamy kredytu lub pożyczki. Przedprocesowe wezwanie do zapłaty może być też sporządzone przez firmę windykacyjną, operatora telefonii komórkowej, dostawce mediów lub spółdzielnię mieszkaniową.

Co bardzo ważne, przedsądowe wezwanie do zapłaty może być także sporządzone przez niewielkie firmy i osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W ostatnim przypadku wierzyciel prywatny może chcieć odzyskać np. pożyczone pieniądze, wynagrodzenie za pracę lub pieniądze za nieopłacony czynsz z wynajmu lokalu.

Pismo można złożyć po upłynięciu terminu przewidzianego na uregulowanie należności. Warto przy tym pamiętać, że niektóre wierzytelności ulegają przedawnieniu. W przypadku nieopłaconych faktur sprzedażowych przedawnienie ulega po dwóch latach liczonych do końca roku kalendarzowego. Dokładne terminy przedawnienia należności zostały spisane w Kodeksie Cywilnym. Po przedawnieniu należności wierzyciel nie ma już możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Wezwanie do zapłaty warto złożyć w przypadku nieuregulowanego w terminie długu. Istnieje wiele kategorii wierzytelności, które mogą zostać objęte w dokumencie.  Dobrym przykładem jest wezwanie do zapłaty czynszu (może go wystawić właściciel wynajmowanego lokalu). Przedprocesowe wezwanie do zapłaty może również dotyczyć wierzytelności związanej z niewypłaconym wynagrodzeniem za pracę, wezwaniem do zapłaty abonamentu radiowo telewizyjnego lub zapłaty zachowku.

Wiesz już, czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty i jakie informacje powinno zawierać takie pismo. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych wskazówek, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. Może zainteresuje Cię, jak zaadresować list lub złożyć PIT przez internet?

ikona podziel się Przekaż dalej