Ile wynoszą koszty sądowe w sprawach karnych? Sprawdzamy

Jakie opłaty występują podczas procesu karnego? Ustawa, podstawowe informacje

Na wstępie warto podkreślić, że opłaty dotyczące postępowania karnego dzielą się na dwie grupy. Pierwsze to opłaty, które uiszcza się już na samym początku, czyli na etapie wnoszenia pisma do sądu. Druga grupa to opłaty orzeczone przez sąd. Są to koszty określone podczas zakończenia postępowania.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U.97.89.555). Ustawa reguluje kwestie związane z kosztami sądowymi i uzasadnionymi wydatkami stron.

Sama wysokość opłat w czasie procesu, ich rodzaje, tryb wymierzania oraz wysokość zostały zawarte w innym akcie prawnym. Jest to ustawa z dnia 23 lipca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych. (Dz.U.83.49.223).

Jakie opłaty obowiązują przed rozpoczęciem procesu? Opłaty od wniosków w postępowaniu karnym. Tabela

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, ile wynoszą koszty sądowe w sprawach karnych, musimy rozpocząć od opłaty za wniosek do sądu. Wysokość opłat reguluje wspomniana wyżej ustawa o opłatach w sprawach karnych. Dla przykładu, złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności kosztuje 80 zł. Wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub kary aresztu kosztuje 60 zł. Z kolei złożenie wniosku o warunkowe, przedterminowe zwolnienie lub zwolnienie z odbywania kary ograniczenia wolności to wydatek rzędu 45 zł.

Za złożenie wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności trzeba zapłacić 100 zł. Tyle samo kosztuje opłata od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności w trybie artykułu 155 paragraf 1 kodeksu karnego. Największym wydatkiem okazuje się opłata do wniosku o wznowienie postępowania, która wynosi 150 zł. Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie opłat od wniosków (uiszczane przed rozpoczęciem procesu).

Ile wynoszą koszty sądowe w sprawach karnych? Opłaty za wniesienie wniosku

Wysokość opłaty przed wszczęciem postępowania

Opłaty od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80,00 zł

Opłaty od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu

60,00 zł

Opłaty od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie

45,00 zł

Opłaty od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

45,00 zł

Opłaty od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty

2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, minimum 25,00 zł

Opłaty od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności

100,00 zł

Opłaty od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego

100,00 zł

Opłaty od wniosku o zatarcie skazania

45,00 zł

Opłaty od ponownej prośby o ułaskawienie

45,00 zł

Opłaty od wniosku o wznowienie postępowania

150,00 zł

Źródło: Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

Opłaty od wniosku należy uiścić przed jego złożeniem. Wraz z kompletnym wnioskiem złożonym do sądu należy przedłożyć potwierdzenie wniesienia opłaty do kasy sądowej.

Jakie opłaty stosuje się po zakończeniu procesu? Opłata w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub na karę ograniczenia wolności. Tabela

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych reguluje kwestie związane opłatami osoby skazanej w pierwszej instancji. Osoba skazana na karę pozbawienia wolności jest zobowiązana do wpłacenia określonej kwoty pieniędzy. Jakie opłaty występują w przypadku skazania? Wysokość opłaty jest uzależniona od orzeczonego czasu pozbawienia wolności.

Jeśli w toku postępowania, sąd orzeknie pozbawienie wolności na czas do 3 miesięcy, wówczas wysokość opłaty wynosi 60 zł. W przypadku pozbawienia wolności na okres do pół roku opłata wzrasta do 120 zł. Rok pozbawienia wolności oznacza opłatę w wysokości 180 zł. W przypadku skazanego na okres do dwóch lat pozbawienia wolności, opłata wynosi 300 zł. Skazany na okres do 5 lat pozbawienia wolności musi zapłacić 500 zł. W przypadku procesu skazującego na pozbawienie wolności do 15 lat lub do 25 lat opłata stanowi 600 zł. Dokładne dane obrazuje poniższa tabela. Sprawdź także ten artykuł na temat kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Jakie opłaty obowiązują w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub na karę ograniczenia wolności? Tabela opłat

Wysokość opłaty

Do 3 miesięcy pozbawienia wolności

60,00 zł

Do 6 miesięcy pozbawienia wolności

120,00 zł

Do 1 roku pozbawienia wolności

180,00 zł

Do 2 lat pozbawienia wolności

300,00 zł

Do 5 lat pozbawienia wolności

400,00 zł

Do 15 lat lub 25 lat pozbawienia wolności

600,00 zł

Źródło: Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

Artykuł 7 ustawy przewiduje także opłatę w przypadku, gdy nastąpi umorzenie postępowania. Wspomniane umorzenie postępowania sprawia, że oskarżony jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości od 60 do 100 zł.

Ile wynoszą koszty sądowe w sprawach karnych? Opłaty w przypadku postępowania odwoławczego

Ustawa o opłatach w sprawach karnych reguluje także koszty postępowania odwoławczego. Nieuwzględnienie apelacji wniesionej na korzyść oskarżonego, zwróconej przeciwko rozstrzygnięciu o winie bądź karze zasadniczej wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości należnej za pierwszą instancję. Jeśli apelacja nie została zwrócona przeciwko rozstrzygnięciu o winie lub o karze zasadniczej, sąd orzeka opłatę w kwocie 30 zł. Opłaty nie są pobierane w przypadku nieuwzględnienia apelacji wniesionej wyłącznie przez oskarżyciela publicznego bądź nieuwzględnienia kasacji.

Odrębną kwestią są opłaty z oskarżenia publicznego. Jeśli wyłącznym oskarżycielem stał się oskarżyciel posiłkowy lub w sprawach oskarżenia prywatnego, w razie uniewinnienia oskarżonego, sąd wymierza opłatę w wysokości 60 do 260 zł. Opłatę musi uiścić oskarżyciel posiłkowy lub oskarżyciel prywatny. Jeśli oskarżony nie został uniewinniony od wszystkich zarzucanych czynów, sąd może odstąpić od wymierzenia opłaty lub odpowiednio ją zmniejszyć. Opłata nie zostanie wymierzona w przypadku uniewinnienia, które nastąpiło z przyczyn wymienionych w artykule 31 paragraf 1 kodeksu karnego.  Artykuł otrzymał następujące brzmienie:

„Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.”

Ponadto ustawa przewiduje umorzenie, a właściwie zwolnienie niektórych oskarżycieli posiłkowych z opłat. Umorzenie/zwolnienie z opłaty dotyczy instytucji państwowych i społecznych, występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

Wiemy już, ile wynoszą koszty sądowe w sprawach karnych,  a także, kiedy stosuje się umorzenie opłaty. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych informacji, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym portalu. Omówimy w nich między innymi, jak nie płacić za dom pomocy społecznej.

ikona podziel się Przekaż dalej