Koszt zastępstwa procesowego – opłaty za czynności prawnika

Co to jest koszt zastępstwa procesowego?

Każda rozstrzygana w sądzie sprawa niemało kosztuje. W zawiłych i skomplikowanych sprawach niezbędna jest pomoc adwokata lub radcy prawnego. Wynagrodzenie zależy w dużej mierze od doświadczenia i renomy prawnika.

Koszt zastępstwa procesowego to nic innego, jak wynagrodzenie, które naliczy sobie adwokat albo któryś z radców prawnych za udział w sprawie sądowej. Koszty obejmują zastępstwo w procesie, pokrycie wydatków związanych ze sprawą oraz wynagrodzenie prawnika. Zgodnie z prawem koszty całego procesu, razem z kosztami prawnika drugiej strony, ponosi strona przegrana w procesie.

Dla uniknięcia całkowitej dowolności w kształtowaniu kosztów procesowych, opłaty za czynności adwokackie są cyklicznie ustalane przez rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Stawka adwokacka jest przy tym taka sama jak taksa radcy prawnego. Na wniosek strony wygrywającej proces, koszty sądowe pokryje strona przeciwna. Publikowane stawki są zawsze określone jako minimalne, a ich wysokość zależy od rodzaju sprawy. W szczególnie skomplikowanych sprawach stawka adwokacka może ulec przez sąd podwyższeniu nawet do sześciu razy.

Koszt zastępstwa procesowego – sprawy cywilne, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W tych sprawach minimalna stawka adwokacka zależy od wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł - 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Jeżeli dana sprawa sądowa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym lub europejskim postępowaniu nakazowym, wówczas minimalna stawka adwokacka ma obniżoną wysokość:

 1. do 500 zł - 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł - 7200 zł.

Koszt zastępstwa procesowego – sprawy prawa rzeczowego

 1. o rozgraniczenie - 720 zł;
 2. dotyczących służebności - 480 zł;
 3. o naruszenie posiadania - 320 zł;
 4. o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 240 zł;
 5. związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - 480 zł.

Koszt zastępstwa procesowego – sprawy rodzinne i opiekuńcze

 1. rozwód i unieważnienie małżeństwa - 720 zł;
 2. stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 720 zł;
 3. przysposobienie - 360 zł;
 4. pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 240 zł;
 5. ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - 480 zł;
 6. rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 480 zł;
 7. ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 720 zł;
 8. podział majątku wspólnego między małżonkami - stawkę obliczoną na podstawie wartości przedmiotu sprawy udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej stawki;
 9. alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka - 120 zł.
Kobieta w biurze adwokata, porady prawne w kancelarii prawnej, minimalna stawka adwokacka a wartość przedmiotu sprawy
Czy opłaty za czynności adwokackie są cyklicznie ustalane przez rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Koszt zastępstwa procesowego – sprawy spadkowe

 1. zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 120 zł;
 2. stwierdzenie nabycia spadku - 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 720 zł;
 3. dział spadku - stawkę obliczoną na podstawie wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania - 50% tej stawki.

Koszt zastępstwa procesowego – inne sprawy cywilne (wybrane)

 1. o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich - 720 zł;
 2. o uchylenie wyroku sądu polubownego - 2400 zł;
 3. z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego - 3600 zł;
 4. o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego - 480 zł;
 5. ze skargi na czynności komornika - 80 zł;
 6. o wyjawienie majątku - 120 zł;
 7. rejestracji spółki - 2400 zł;
 8. rejestracji spółdzielni - 2400 zł;
 9. o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności - 120 zł;
 10. o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 960 zł;
 11. o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1200 zł;
 12. o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego – 1400 zł
 13. o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy - 1080 zł;
 14. o rozwiązanie spółki kapitałowej - 1080 zł;
 15. o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - 240 zł;
 16. o ubezwłasnowolnienie - 480 zł;
 17. o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - 360 zł.

Koszt zastępstwa procesowego – sprawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 1. nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy - 180 zł;
 2. ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty - 240 zł;
 3. w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym – 180 zł. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Koszt zastępstwa procesowego – w sprawach karnych i o wykroczenia

W sprawie objętej:

 1. dochodzeniem - 360 zł;
 2. śledztwem - 600 zł;
 3. czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 180 zł.

Za obronę:

 1. przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym - 720 zł;
 2. przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 360 zł;
 3. przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym - 840 zł;
 4. przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją - 840 zł;
 5. przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym - 1200 zł;
 6. przed Sądem Najwyższym - 1200 zł.

Zastępstwo procesowe – pełnomocnictwo i umowa

W skomplikowanych sprawach sądowych reprezentowanie zainteresowanej osoby przez doświadczonego prawnika jest powszechną normą. Zadaniem adwokata lub radcy prawnego jest występowanie w czasie procesu w imieniu klienta. Jest to tak zwane zastępstwo procesowe, którego koszty są indywidualnie ustalane między klientem i prawnikiem. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, stawka adwokacka jest taka sama jak radców prawnych, a jej minimalną wysokość ustalają przepisy.

Zlecenie sprawy prawnikowi następuje poprzez pisemną umowę zlecenia. Zastępstwo procesowe opiera się na pełnomocnictwie udzielonym przez klienta. Do zastępowania klienta w sądzie pracy, karnym, rodzinnym, czy przykładowo administracyjnym, niezbędne jest pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo i zastępstwo procesowe daje prawnikowi umocowanie do wszystkich czynności procesowych, zawierania ugody, uznania powództwa i innych czynności, które nie zostały wyłączone w pełnomocnictwie. Obecność adwokata lub radcy prawnego jest zwykle niezastąpiona bez względu na to, czy chodzi o sprawę karną, czy wniosek o separację; w czasie postępowania klauzulowego, i kiedy w grę wchodzi obrona konieczna. Koszt zastępstwa procesowego pokrywa strona przegrana.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły