Koszty sądowe w sprawach cywilnych – rodzaje

Sposoby uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Jak zapewne każdy kojarzy, w sądzie można zakupić tzw. „znaczki” o różnej wartości. Jest to dowód na to, że opłaciło się dane pismo w kwocie narzuconej odgórnie. Znak sądowy przykleja się na pismo sądowe, które następnie można złożyć do rozpatrzenia przez sąd. Jest to prosty sposób na opłacenie kosztów sądowych w sprawach cywilnych, ale nie zawsze może on być wykorzystany. „Znaczek” często jest równie ważny, co dobrze napisana komparycja umowy.

Drugim rodzajem opłaty sądowej jest tradycyjna wpłata pieniężna, która może być wniesiona w kasie sądowej. W zamian za to osoba wykonująca wpłatę dostaje stosowne pokwitowanie. Koszty sądowe obecne są praktycznie w każdej sprawie niezależnie od tego, czy będzie to postępowanie uproszczone, czy subsydiarny akt oskarżenia. Wykroczenie, występek czy przestępstwo również często podlegają wysokim kosztom sądowym.

Co obejmują koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Jakby się dokładnie zastanowić, to koszty sądowe obejmują wiele różnych pism, czynności czy procedur. Konieczność uiszczenia opłat leży po stronie osoby wnoszącej dane pismo do sądu. Innym przykładem są koszty związane z prowadzeniem rozprawy jak w przypadku subsydiarnego aktu oskarżenia czy postępowania uproszczonego. Przy okazji warto dowiedzieć się, co to jest komparycja umowy, ponieważ często wchodzi się na drogę sądową z jedną stroną różnych umów.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych najczęściej dotyczyć będą pozwów rozwodowych, zażaleń, apelacji czy sporów o majątek. Do grona tych pism zaliczyć można również wnioski o ogłoszenie upadłości, wnioski o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym czy wniosek o wpis lub aktualizację księgi wieczystej. Oprócz pozwów i wniosków w sądzie można spotkać się z różnego rodzaju skargami z powództwa cywilnego. Powyżej wymienione pisma często związane są z długim postępowaniem procesowym.

Kosztom sądowym podlegają także proste pisma wnioskujące o wydanie odpisu aktu, zaświadczenia, odpisu księgi wieczystej czy innych kopii różnych akt. Najczęściej można się z tym spotkać w sądzie, ponieważ wydawane są zaświadczenia o niekaralności, odpisu aktów czy właśnie wspomniane wypisy z księgi wieczystej. Zwykle takie sprawy załatwia się w jeden dzień roboczy. Dobrze jest znać takie podstawowe procedury sądowe podobnie jak to, jaka jest różnica między wykroczeniem, występkiem czy przestępstwem.

Warto jeszcze wspomnieć o wydatkach, które są ponoszone w toku postępowania procesowego. Dotyczą one głównie zwrotu kosztów podróży świadków, opłaty za pracę biegłych czy przeprowadzenia dowodu z opinii zespołu specjalistów powołanych przez sąd. Im bardziej zawiła sprawa sądowa, tym więcej opłat i wydatków do uregulowania.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – dokładna analiza

Rodzaje opłat sądowych – krótka charakterystyka

Kosztom sądowym podlegają wymienione w rozdziale powyżej sprawy cywilne. Wykroczenie, występek czy przestępstwo już nie będą takimi sprawami, choć z pewnością podczas spraw sądowych z nimi związanych również generują się koszty konieczne do poniesienia. Sprawy cywilne charakteryzują się różnorodnością sporów, problemów i wnoszonych wniosków. Dlatego też opłaty sądowe można podzielić na trzy kategorie.

Pierwszą grupą są tzw. stałe opłaty sądowe. Są to odgórnie ustalone stawki za sprawy niemajątkowe i niektóre tylko majątkowe. Opłaty w takich przypadkach mogą sięgać nawet 5000 złotych. Jest to dość duża kwota, którą trzeba ponieść, by móc wnieść wybrany wniosek do sądu czy rozpocząć sprawę o majątek.

Kolejną grupą opłat sądowych są opłaty stosunkowe. Ich wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu czy zaskarżenia. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości wyżej wymienionych przedmiotów. Jak widać, w przypadku spraw majątkowych opłata sądowa może być już znacznie wyższa. Maksymalna jej wartość to 200 000 złotych.

Ostatnim rodzajem opłaty sądowej jest opłata podstawowa. Dotyczy ona wszystkich spraw, w których nie została ustalona opłata stała czy stosunkowa. Dlatego też wysokość opłaty podstawowej sąd ustala indywidualnie. Podsumowując, kryteria doboru opłat oraz jej wysokość jest znacząca. Wysokość opłaty sądowej może wynosić od 30 zł do nawet 100 000 zł. Aby uniknąć procesów sądowych i sporów, warto zadbać przykładowo o poprawne napisanie komparycji umowy czy nie popełniać wykroczeń, występków i przestępstw. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł o kosztach sądowych.

Wybrane koszty sądowe w sprawach cywilnych

Warto zapoznać się z podstawowymi opłatami i wydatkami sądowymi. Jest to niewielki wycinek tego, jak różnorodne mogą być opłaty konieczne do uiszczenia podczas procesów sądowych, sporów majątkowych czy wniosków o wydanie odpisów i zaświadczeń. Każdy z pewnością raz w życiu zapłacił lub zapłaci opłatę sądową.

Tabela wybranych kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Wybrana sprawa sądowa lub wniosek

Opłata sądowa

Sprawy majątkowe/zaskarżenie (maksymalna wartość przedmiotu sporu 20 000 zł)

Od 30 do 1 000 zł

Sprawy majątkowe/zaskarżenie (wartość przedmiotu sporu powyżej 20 000 zł)

5% wartości przedmiotu sporu czy zaskarżenia

Pozew o rozwód

600 zł

Pozew o ochronę dóbr osobistych

600 zł

Pozew w sprawie o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki

5 000 zł

Pozew w sprawie o naruszenie posiadania

200 zł

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2 000 zł

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

ikona podziel się Przekaż dalej