Podstawowe prawa pasażera. Co muszą zapewnić linie lotnicze? Podstawy prawne a wypłaty odszkodowania

Nie ulega wątpliwości, że samoloty są obecnie najszybszą i najwygodniejszą formą transportu na dłuższych odległościach. Wszystkie działające na terenie Unii Europejskiej linie lotnicze muszą stosować się do unijnych przepisów prawnych, a pasażerom przysługuje odszkodowanie za opóźnienie lub odwołane loty. Odszkodowanie przysługuje także w przypadku niewpuszczenia na pokład samolotu oraz przy utracie bagażu.

Podstawą prawną jest rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Przepisy zawarte w powyższym rozporządzeniu obowiązują dla wszystkich lotów, które odbywają się na terenie Unii Europejskiej. Linie lotnicze mogą pochodzić z innego państwa, jednak nadal obowiązują je te same regulacje.

Odszkodowanie za spóźniony lub odwołany lot mogą też dotyczyć lotów, które rozpoczynają się na terenie Unii Europejskiej i kończą na państwie spoza Unii. Co ciekawe, rekompensata na mocy rozporządzenia obowiązuje także dla lotów, które w całości odbywają się poza Unią (jeśli obsługiwały go unijne linie lotnicze).

W przypadku odwołanych lub spóźnionych lotów firma przewozowa będzie zobowiązana do zastosowania się do przepisów rady Unii Europejskiej. W praktyce może to oznaczać, że pasażerowi należeć będzie się wysoka rekompensata za opóźnienia i odwołanie rejsu.

Odmowa przyjęcia na pokład samolotu. Jakie obowiązki mają linie lotnicze?

Odszkodowanie od linii lotniczych może obowiązywać w przypadku odmowy przyjęcia na pokład. Dokładne zapisy prawne odnajdziemy w artykule 4 rozporządzenia Rady Europy. W myśl przepisów, jeśli obsługujący przewoźnik linii lotniczych ma uzasadnione powody do odmowy wejścia na pokład, powinien najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z rezerwacji. Ochotnicy mogą zgodzić się na rezygnację w zamian za korzyści ustalone przez linie lotnicze i pasażera.

W przypadku braku ochotników lub ich zbyt małej liczby linie lotnicze mogą wbrew woli pasażerów odmówić im wejścia na pokład. W tym przypadku podstawowym obowiązkiem linii lotniczych jest niezwłoczne wpłacenie odszkodowania.

Rekompensata może posiadać zmienną wartość, uzależnioną między innymi od długości lotu. Wysokość odszkodowania jest tu taka sama, jak w przypadku odszkodowania za opóźnienia i odwołanie lotu. Dokładne dane wyszczególnimy w dalszej części tekstu. Należy także zauważyć, że pasażer niewpuszczony na pokład samolotu powinien otrzymać pomoc od linii lotniczych, a także zwrot kosztów biletu lotniczego lub możliwość zmiany na podróż w innym terminie.

Opóźniony lot. Kiedy można otrzymać odszkodowanie za przesunięty samolot?

Firma przewoźnicza jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania za opóźnienia, a pasażer zyskuje prawo do opieki. Za opóźnienia samolotu w stosunku do planowanego startu uznaje się:

  • 2 godziny lub więcej – w przypadku lotów do 1500 kilometrów,
  • 3 godziny lub więcej – dotyczy wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych, dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500, a 3000 kilometrów,
  • 4 godziny lub więcej – sytuacja obejmuje inne loty niż te opisane we wcześniejszych punktach.

Wskazane wyżej opóźnienia wylotu sprawiają, że firma przewozowa zostaje zobowiązana do udzielenie pomocy pasażerom. Zakres pomocy za przesunięty lot obejmuje posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania na przesunięty wylot. W przypadku spóźnionych i opóźnionych lotów pasażerom przysługują także dwie bezpłatne rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, przesyłki faksowe bądź maile.

Kobieta w płaszczu i kapeluszu siedzi na ławce w walizką podróżną podpierając ręką głowę, jakie obowiązki mają linie lotnicze względem pasażerów, reklamacja kierowana do lini lotniczych za odwołanie lub opóźneinie lotu
Gdzie starać się o odszkodowanie za opuźniony lot i jaka może suma odszkodowania za przeniesienie lotu na późniejszą godzinę

Jeśli lot zostanie przesunięty o co najmniej jeden dzień, linie lotnicze muszą ponadto zapewnić pasażerom zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Powyższe prawa pasażera za spóźnionych i przesuniętych wylotów wynikają z artykułu 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Pomoc linii lotniczych jest oferowana w ramach określonych powyżej limitów w odniesieniu do poszczególnych przedziałów odległości lotów.

Opóźniony lot może wiązać się z odszkodowaniem. Taki stan rzeczy został zapewniony na mocy Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH z listopada 2009 (sygn. akt C-402/07). Odszkodowanie za opóźniony lot należy się pasażerom, którzy dotarli do miejsca docelowego minimum 3 godziny po planowanym czasie przylotu. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Odwołany samolot. Obowiązki linii lotniczych w przypadku odwołanego wylotu

Pasażerowie, którzy posiadali bilety na odwołany lot, mają pełne prawo do zwrotu należności za bilet lub do zmiany planu podróży. Linie lotnicze są także zobowiązane do udzielenia pomocy, której przedmiotem są posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. W przypadku odwołanych lotów pasażerowie powinni także otrzymać prawo do dwóch rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub mailowych.

W przypadku zmiany trasy, gdy spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień po planowanym starcie odwołanego lotu, pasażer ma prawo do darmowego zakwaterowania w hotelu, a także transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

W przypadku odwołanych lotów pasażer może także otrzymać odszkodowanie. Rekompensata nie przysługuje, jeśli firma przewozowa poinformowała o odwołaniu wylotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem lotu. Odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje także, jeśli pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu. Dotyczy to sytuacji, w której linie lotnicze zaoferowały zmianę planu podróży lub umożliwiły im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowanym czasie przylotu.

Rekompensata nie będzie także przysługiwała pasażerom, którzy zostali poinformowani o odwołaniu wylotu w okresie krótszym niż siedem dni i zaoferowano im zmianę planu podróży, który umożliwi wylot nie więcej niż na godzinę przed planowanym czasem odlotu oraz dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu.

W zapisach artykułu 9 rozporządzenia znajdziemy informację o tym, że pasażerowie powinni otrzymać wyjaśnienie dotyczące możliwości alternatywnego połączenia. Rekompensata za odwołany lot nie będzie przysługiwała, jeśli firma przewozowa udowodni, że odwołanie lotu było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Wysokość odszkodowania za odwołany lub przesunięty lot

Pasażerowie mogą otrzymać odszkodowanie za opóźnienie lub odwołane loty. Rekompensata za odwołany lub przesunięty lot będzie uzależniona od długości połączenia. Wszelkie informacje dotyczące wysokości zwrotu znajdziemy w artykule 7 wspomnianego wcześniej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Rekompensata za odwołany samolot wynosi:

250 euro – dotyczy wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów,

400 euro – dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów oraz wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500, a 3500 kilometrów.

600 euro – dla wszystkich innych lotów, które nie spełniają kryteriów wymienionych powyżej.

Firma lotnicza może wypłacić niższy zwrot w ramach odszkodowania. Na 50% bazowej kwoty mogą liczyć pasażerowie, jeśli zaproponowano im zmianę planu podróży na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu o:

  • 2 godziny – dotyczy lotów o długości do 1500 kilometrów
  • 3 godziny – w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości 1500 do 3500 km,
  • 4 godziny – dotyczy wszystkich innych lotów niż te, które mieszczą się w opisanych wyżej kategoriach.

Odszkodowanie za opóźnienie lotu lub odwołany lot. Jak uzyskać zwrot?

Jak już wiemy, opóźnienie przylotu i odwołanie wylotu mogą być podstawą do uzyskania rekompensaty. Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od wskazanych wyżej kryteriów.

Zwrot pieniędzy z tytułu odszkodowania można pozyskać na podstawie reklamacji złożonej do linii lotniczych. Firma przewozowa powinna otrzymać reklamację w formie pisemnej. Formularz reklamacyjny za odwołany lub spóźniony lot można pozyskać na stronach linii lotniczych.

Reklamacja musi zawierać wszystkie niezbędne dane. W tym planowaną datę wylotu, wskazane opóźnienie i wysokość odszkodowania, którego się domagamy. Zwrot pieniędzy w ramach odszkodowania powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni. Warto również zauważyć, że rekompensata za opóźnienie lub odwołanie lotu dotyczy wszystkich połączeń lotniczych, w tym lotów czarterowych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 88,8% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły z kategorii pytania prawne