Wycinka drzew na działce

Wycinka drzew a ustawa o ochronie przyrody

Rygorystyczne pozwolenie na wycinkę powodowało, iż wycinka drzew na działce była okraszona skomplikowanymi formalnościami i wysokimi opłatami urzędowymi. Dlatego wiele osób rezygnowało z tego przedsięwzięcia lub dokonywało wycinki nielegalnie. Oczywiście wiązało się to z ryzykiem poniesienia bardzo wysokich kar finansowych za niekierowanie się przepisami. Nastąpiły jednak zmiany w prawie.

W lutym 2017 roku weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, w której pojawiły się dość anarchiczne zapisy. Właściciele działek, a także samorządowcy mogli dokonywać wycinki drzew bez zezwolenia. Każdy zapewne zapamięta ten okres jako dość rewolucyjny. Wiele osób mogło w końcu uporać się z drzewami, które od dawna były skazane na wycinkę. Dynamiczna wycinka drzew i krzewów odbyła się również w przy drogach publicznych oraz na terenach należących do miast i gmin.

Wycinka drzew bez zezwolenia wzbudzała wiele kontrowersji. Rzeczywiście w tamtym czasie dochodziło również do wielu nadużyć, powodujących wycięcie starych drzew, będących dobrem przyrodniczym naszego kraju. Od 17 czerwca 2017 roku pojawiły się nowe przepisy, regulujące poprzednie zmiany. Obecnie wycinka drzew na działce wedle norm prawnych, prezentuje się następująco:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody:

“Art. 83a. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewu lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

(...)

6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3 organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

(...)

Art. 83b. 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu

(...)

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie ogrodowym w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;”

Pozwolenie na wycinkę drzew

Mimo że większość gatunków drzew znajdujących się na działce można wyciąć bez zezwolenia lub po uprzednim uzyskaniu formalnej zgody, w niektórych przypadkach będziemy musieli uzyskać pozwolenie na wycinkę. Dotyczy to przede wszystkim drzew znajdujących się na terenach objętych ochroną bądź wliczających się do rejestru dłużników.

Nowe przepisy określają również potrzebę uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, jeżeli chcemy jej dokonać w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wycinka drzew na działce bez zezwolenia również jest możliwa. Z ustawy o ochronie przyrody wynika jasno, iż bez zezwolenia wycinka drzew jest możliwa, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza określonej wartości dla poszczególnych gatunków. Na przykład dla takich gatunków drzew, jak topola, wierzba, klin jesionolistny i klon srebrzysty, obwód pnia nie może przekroczyć 80 cm. Usunięcie drzew takich jak kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny nie mogą mieć pnia o obwodzie większym niż 65 cm. W przypadku pozostałych gatunków drzew ten wymiar nie może przekraczać 50 cm.

Wycinka drzew i wycinka krzewów - koszty

Wycinka drzew i wycinka krzewów - koszty urzędowe

jaka jest cena za wycięcie i za usunięcie drzewa? Wysokość stawek opłat za 1 cm obwodu dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od obwodu pnia mieszonego na wysokości 130 cm:

1) Kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba

 • Cenniki wycinki drzew do 100 cm obwodu w urzędach - 12 zł/cm
 • Cenniki wycinki drzew powyżej 100 cm obwodu w urzędach - 15 zł/cm

Wycinka drzew ma dość wysokie koszty. Najczęściej należy załatwić pozwolenie na wycinkę i zaangażować specjalistów w tej dziedzinie. Obsługa czytników ekranu włączona.
Wycinka drzew - pozwolenia, aktualne przepisy, co jeszcze warto wiedzieć?

2) Brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła (z wyjątkiem jodły koreańskiej), kasztan jadalny, kasztanowiec (pozostałe gatunki), klin czerwony, klon jawor, klin zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia (z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej), żywotnik olbrzymi

 • Cenniki wycinki drzew do 100 cm obwodu w urzędach - 25 zł/cm
 • Cenniki wycinki drzew powyżej 100 cm obwodu w urzędach - 30 zł/cm

3) Ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna

 • Cenniki wycinki drzew do 100 cm obwodu w urzędach - 55 zł/cm
 • Cenniki wycinki drzew powyżej 100 cm obwodu w urzędach - 70 zł/cm

4) cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb (pozostałe gatunki), jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni

 • Ceny za wycinkę drzew do 100 cm obwodu w urzędach - 170 zł/cm
 • Ceny za wycinkę drzew powyżej 100 cm obwodu w urzędach - 210 zł/cm

5) rodzaje i gatunki drzew inne niż wymienione w grupach 1-4

 • Ceny za wycinkę drzew do 100 cm obwodu w urzędach - 25 zł/cm
 • Ceny za wycinkę drzew powyżej 100 cm obwodu w urzędach - 30 zł/cm

Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów (za 1 m2), w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku:

1) dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa

 • Koszt wycięcia krzewów o powierzchni do 100 m2 w urzędzie - 10 zł/m2
 • Koszt wycięcia krzewów o powierzchni powyżej 100 m2 w urzędzie - 10 zł/m2

2) pozostałe rodzaje i gatunki krzewów

 • Koszt wycięcia krzewów o powierzchni do 100 m2 w urzędzie - 40 zł/m2
 • Koszt wycięcia krzewów o powierzchni powyżej 100 m2 w urzędzie - 50 zł/m2

Koszt wycięcia drzewa - cena za usługę

Wycinka drzew jest czynnością zlecaną profesjonalnym firmom. Dlatego cenniki wycinki drzew wahają się mniej więcej na poziomie:

 • 50 zł - za drzewo o średnicy pnia do 20 cm
 • 80 zł - za drzewo o średnicy pnia od 21 do 30 cm
 • 100 zł- za drzewo o średnicy od 31 do 40 cm
 • 130 zł - za drzewo o średnicy od 41 do 60 cm
 • 160 zł - za drzewo o średnicy od 61 do 80 cm
 • 200 zł - za drzewo o średnicy od 81 do 100 cm
 • 250 zł - za drzewo o średnicy od 101 do 120 cm
 • 350 zł - za drzewo o średnicy od 121 do 140 cm

Koszt wycięcia drzewa jest zależny nie tylko od średnicy pnia, ale również od warunków, w jakich ono rośnie. Jeżeli znajduje się w pobliżu budynku, linii wysokiego napięcia lub innych przeszkód, wtedy koszt wycięcia drzewa będzie wyższy.

Wycinka krzewów - cennik usług:

Wycinka krzewów nie jest tak popularna jak wycinka drzew. Dlatego trudniej jest znaleźć szczegółowe cenniki oraz firmy zajmujące się takimi usługami. Orientacyjny koszt wynosi od 40 do 50 złotych za godzinę pracy. W przypadku wycinki samosiejek firmy wyceniają swoją pracę od 0,80 do 1,00 zł/m2.

Usunięcie drzew i krzewów - podsumowanie

Obecne przepisy stanowią duże ułatwienie dla osób, których interesuje wycinka drzew i krzewów. Lista gatunków drzew objętych opłatami urzędowymi uległa zmniejszeniu. Dzięki czemu ostateczny koszt wycięcia drzewa lub krzewu znacznie się obniża.

Jeżeli wybrane gatunki, które chcemy wyciąć nie znajdują się w cenniku urzędowym, to poniesiemy jedynie koszt związany z wykonaniem usługi usunięcia drzewa. W innym przypadku należy skorzystać ze stawek ustalonych w ramach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. Sprawdź także inne przepisy i procedury prawne dotyczące budowy i nie tylko.

Zobacz też aktualne koszty wycinania drzew.

ikona podziel się Przekaż dalej