Jak napisać pozew rozwodowy? Jak wygląda?

Pozew rozwodowy – oficjalnie pismo

Rozwód to zakończenie małżeństwa orzeczone przez sąd. Następuje on na skutek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jak to w rzeczywistości wygląda? Oficjalny wniosek o rozwód można złożyć, kiedy między małżonkami przerwana została więź fizyczna, duchowa i gospodarcza. W papierach rozwodowych określa się czas i powód ustania tych więzi, dlatego podanie musi być poparte wiarygodnymi argumentami.

W odróżnieniu od separacji prawnej rozwód orzekany jest w momencie, kiedy małżonkowie nie planują do siebie wrócić i ostatecznie chcą się rozstać. Problem z rozwodem pojawia się jednak, kiedy z małżeństwa są małoletnie dzieci. Temat „rozwód, a dzieci” to trudna sytuacja dla całej rodziny. W takim przypadku sąd bierze pod uwagę dobro małoletnich dzieci, orzekając o rozwodzie.

Co ująć w pozwie rozwodowym?

Wzór pozwu rozwodowego dostępny nie jest skomplikowany. Niemniej jednak zazwyczaj długo pisze się go, ponieważ zawiera dużo ważnych informacji i uzasadnień. Dobrze jest poświęcić trochę więcej czasu na napisanie pisma tak, by niczego w nim nie pominąć. Jak napisać pozew rozwodowy samemu? Przede wszystkim trzeba dobrze oznaczyć podanie odpowiednim tytułem i zaadresować je do właściwego sądu okręgowego.

Każdy pozew rozwodowy musi być złożony w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem swoim lub reprezentującego powód prawnika. Oficjalne dokumenty wysyłane do sądu muszą mieć charakter formalny. Innym przykładem oficjalnych dokumentów sądowych mogą być wnioski o tryb postępowania uproszczonego. Wracając do podania o rozwód, dobrze jest w jego kolejnej części podać dane osobowe powodu (powódki) i pozwanego (pozwanej). Zazwyczaj pisze się imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL oraz adres zamieszkania.

Pismo rozwodowe musi zawierać w sobie żądania kierowane do sądu. W przypadku orzekania o winie podaje się żądanie wskazania winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Inne przykłady żądań to: brak postępowania mediacyjnego czy brak orzekania o korzystaniu z nieruchomości, która należy do małżonków. Na koniec dobrze jest dołączyć informacje o tym, kto pokrywa koszty postępowania sądowego.

Pozwy rozwodowe to nie tylko żądania, ale także uzasadnienie wraz z argumentami, dlaczego rozwód ma zostać orzeczony. W tej części należy opisać historię małżeństwa i powody, dla których pożycie małżeńskie ustało. W przypadku pozwu z orzekaniem o winie ta część pisma musi zawierać poważne argumenty dla sądu lub dane ewentualnych świadków mogących zeznawać w tej sprawie. Inne przykłady ważnych informacji, które muszą być ujęte w pozwie rozwodowym to ilość małoletnich dzieci z małżeństwa czy proponowany podział wspólnego majątku. Warto wcześniej zastanowić się nad kwestią „rozwód, a dzieci”. Sprawdź także ten artykuł na temat rozwodu z orzekaniem o winie.

Papiery rozwodowe – porady praktyczne

Profesjonalna pomoc przy pozwie rozwodowym

Pozew rozwodowy może być z orzekaniem o winie lub bez orzekania (za porozumieniem stron). Papiery rozwodowe, w których nie ma wystosowanych roszczeń do drugiego z małżonków, nie są skomplikowane do napisania. Wnioskujący o rozwód małżonek może napisać pozew sam na podstawie powyższego wzoru. Takie pismo pisze się względnie bezproblemowo.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie w dużej większości przypadków potrzebna będzie pomoc specjalistyczna. Mowa tutaj o prawniku specjalizującym się w prawie rodzinnym. Istotą napisania pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie jest dobre jego uargumentowanie. W przypadku żądania ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego przez pozwanego konieczne jest podanie uzasadnienia na swoją tezę.

Orzekanie o winie jednego z małżonków może spowodować znaczne wydłużenie procesu sądowego. W takim przypadku obecność wynajętego adwokata na Sali rozpraw będzie nieoceniona. Będzie on mógł na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację. Małżonek, który wnosi pozew o rozwód, musi również dołączyć odpowiednie dokumenty na potwierdzenie swoich argumentów. Wśród nich mogą być korespondencja i billingi telefoniczne, rachunki, dane świadków czy ewentualne obdukcje (w przypadku stosowania przemocy w rodzinie). Doświadczony adwokat pomoże zebrać potrzebne dowody w sprawie rozwodowej.

Gdzie złożyć papiery rozwodowe?

Pozwy rozwodowe składa się w sądzie okręgowym, a dokładniej mówić w wydziale cywilnym lub rodzinnym. Który sąd okręgowy wybrać? Dokumenty należy dostarczyć do sądu właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania obojgu małżonków. Warunkiem koniecznym jest, aby w tym miejscu zamieszkania dalej przebywał jeden z małżonków. W innym przypadku pozew rozwodowy należy kierować do sądu okręgowego w nowym miejscu zamieszkania powódki/powoda.

Złożenie pozwu rozwodowego podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł. Jest to odgórnie ustalona kwota w tej sprawie cywilnej. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy dołączyć do wszystkich dokumentów. Nie można również zapomnieć o przypięciu skróconego odpisu aktu małżeństwa i urodzeń dzieci do pozwu rozwodowego. Postępowanie uproszczone praktycznie nie przysługuje podczas sprawy rozwodowej, zwłaszcza w przypadku, kiedy ważną kwestią sprawy jest temat „rozwód a dzieci”.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły