Jak wygląda procedura eksmisji?

Na wstępie warto podkreślić, iż właściciel lokalu nie jest uprawniony do usunięcia lokatora z mieszkania. Zaległość ze spłatami czynszu może doprowadzić do wypowiedzenia umowy i zakończenia stosunku prawnego. Wygaśnięcie umowy lub jej wypowiedzenie nie uprawnia właściciela lokalu do usunięcia lokatora. Jeśli lokator nie poczuwa się do obowiązku opróżnienia lokalu, można rozpocząć postępowanie egzekucyjne, które rozpoczyna drogę do eksmisji z lokalu.

Podstawa prawna do eksmisji z lokalu została opisana w Kodeksie Cywilnym. Dział piąty K.c. traktuje o ochronie własności. W artykule 222 § 1 czytamy:

„Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

W myśl artykułu 222 § 2, właściciel ma prawo do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko osobie, która bezprawnie narusza jego własność (np. lokatorowi, który nie płaci czynszu i odmawia opuszczenia lokalu pomimo wypowiedzenia umowy). Artykuł 222 § 2 otrzymał następujące brzmienie:

„Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Postępowanie egzekucyjne w sądzie i nakaz opróżnienia lokalu. Jak wygląda procedura komornicza?

Postępowanie o eksmisję lokatorów na ogół dokonuje się ze względu na nieuregulowanie płatności. W przypadku zadłużenia i nieuregulowania kwot czynszu właściciel lokalu może rozpocząć postępowanie egzekucyjne w sądzie.  Warto podkreślić, że właściciel lokalu nie może samodzielnie usunąć niechcianego lokatora. Własność nieruchomości nie uprawnia go do usuwania rzeczy z najmowanego lokalu, ani stosowania środków przymusu. Takie działania są zabronione prawem i mogą wiązać się z odpowiedzialnością karną. Jedyną skuteczną i legalną drogą do opróżnienia lokalu jest postępowanie egzekucyjne w sądzie.

Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zamieszkującego nieruchomość lokatora. Postępowanie eksmisyjne w sądzie ma na celu wykazanie, że lokator zajmuje lokal bez podstawy prawnej (np. nie wyprowadza się z mieszkania pomimo wygaśnięcia umowy). Brak podstawy prawnej do zajmowania mieszkania może wiązać się z wydaniem wyroku orzekającego nakaz jego opróżnienia. Tego typu wyrok zobowiązuje lokatora do wydania lokalu prawowitemu właścicielowi.

Korzystny dla właściciela wyrok w sądzie jest podstawą do wszczęcia procedury eksmisji z mieszkania. Właściciel w dalszym ciągu nie może samodzielnie wyegzekwować nakazu eksmisji. Konieczna jest eksmisja komornicza. Procedura komornicza może doprowadzić do skutecznego i zgodnego z wymogami prawa opróżnienia lokalu. Komornik jest jedyną osobą uprawnioną do nakazania opróżnienia lokalu i zabrania swoich dóbr. A może zainteresuje cię także ten artykuł na temat najmu okazjonalnego?

Ile trwa eksmisja z mieszkania?

Wiemy już, jak wygląda postępowanie w sądzie i jakie konsekwencje niesie ze sobą egzekucja komornicza. Kolejnym często pojawiającym się pytaniem jest to, ile trwa eksmisja z mieszkania. Procedura eksmisji nie posiada sztywnych ram czasowych. Postępowanie eksmisyjne może trwać kilka miesięcy. Jak to wygląda w praktyce? Po pierwsze, eksmisja komornicza jest możliwa jedynie poza okresem ochronnym lokatorów. Okres ochronny trwa od 1 listopada do 31 marca i jest czasem, w którym nakaz eksmisji nie może być egzekwowany.

Ile czasu trwa eksmisja z mieszkania? Pierwsza rozprawa w sądzie na ogół rozpoczyna się na kilka miesięcy po dacie złożenia wniosku. Konkretne terminy oczekiwania na postępowanie sądowe są uzależnione od danego miasta. Na ogół, im większe miasto, tym dłuższy czas oczekiwania na rozpoczęcie postępowania w sądzie.

Samo postępowanie w sądzie może zająć od jednego do kilku rozpraw. Jeśli sprawa nie budzi wątpliwości, wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie. Jeśli sąd musi zbadać kwestie, które budzą jego wątpliwości, postępowanie przeciąga się na kilka kolejnych rozpraw i zostaje rozłożone w czasie.

Wydany przez sąd nakaz eksmisji wymaga jeszcze uprawomocnienia. Termin uprawomocnienia nakazu eksmisji to 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem bądź 21 dni od daty wydania wyroku bez uzasadnienia (jeśli nikt nie złożył wniosku o uzasadnienie). Po uprawomocnieniu wyroku może nastąpić egzekucja komornicza (na podstawie klauzuli wykonalności).

Ile trwa eksmisja z mieszkania? Klauzula wykonalności eksmisji powinna być wydana w ciągu trzech dni. Na jej podstawie należy skierować wniosek o wykonanie wyroku przez komornika. Eksmisja komornicza może wykonać eksmisję niezwłocznie, jeśli dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu w którym może zamieszkać lub istnieje możliwość przeniesienia dłużnika do lokalu socjalnego. Procedura będzie wydłużona w przypadku dłużnika, który nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu, w którym może zamieszkać. W tym przypadku eksmisja komornicza może być wstrzymana do czasu reakcji gminy. Warto pamiętać, że gmina właściwa ze względu na miejsce położenia opróżnianego lokalu powinna wskazać tymczasowe miejsce zakwaterowania. Jeśli gmina nie znajdzie lokalu w ciągu sześciu miesięcy, komornik opróżni lokal i przeniesie dłużnika do placówki zapewniającej miejsca noclegowe (np. noclegowni).

Wiesz już, ile trwa eksmisja z mieszkania. A może zainteresuje Cię również, co zamiast sufitu podwieszanego będzie modnym rozwiązaniem?

ikona podziel się Przekaż dalej