Co znaczy okresowa emerytura kapitałowa? Co to dokładnie jest i komu przysługuje?

Co to jest okresowa emerytura kapitałowa? To świadczenie pieniężne przeznaczone dla kobiet, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i były członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych. Świadczenie przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego kobiet (60 lat). Okresowa emerytura kapitałowa może być wypłacana przez pięć lat, co znaczy, że kobieta może otrzymywać ją do przewidzianego dla mężczyzn wieku emerytalnego (65 rok życia).

Świadczenie zostało uregulowane przez prawo, a dokładniej przez ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr. 228, poz. 1507, z późniejszymi zmianami). Według zapisów rozdziału 2 wspomnianej ustawy, okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 65 roku życia. Uprawnienie do emerytury kapitałowej przysługuje od momentu ukończenia 60 lat. Istnieje także warunek dotyczący wysokości środków zewidencjonowanych na subkoncie. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje jedynie wtedy, gdy kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie przypadająca na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przyznania emerytury, będzie równa bądź wyższa od dwudziestokrotności wysokości dodatku pielęgnacyjnego.

Członkowi OFE, który spełnia powyższe warunki przysługuje okresowa emerytura kapitałowa, która wygasa w trzech przypadkach. Pierwszym przypadkiem jest śmierć członka, zaś drugim, wyczerpanie środków zewidencjonowanych na subkoncie. Emerytura kapitałowa przestaje być także wypłacana z dniem poprzedzającym dzień ukończenia przez emeryta 65 roku życia.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej – zasady przyznawania

Wiemy już, co to jest emerytura kapitałowa i komu przysługuje. Warto także poznać zasady uzyskiwania tego świadczenia. Rozdział 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o emeryturach kapitałowych został poświęcony zasadom i trybowi przyznawania emerytur kapitałowych. Według zapisów art. 12.1:

„Prawo do emerytury kapitałowej i jej wysokość ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w drodze decyzji, na podstawie wniosku o ustalenie prawa do emerytury złożonego przez członka otwartego funduszu emerytalnego”.

Złożenie wniosku oznacza, że członek OFE jednocześnie ubiega się o ustalenie prawa do podstawowej emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przeanalizuje kwotę środków zewidencjonowanych na subkoncie członka OFE i ustali prawo do okresowej emerytury kapitałowej. Wraz z ustaleniem owego prawa, określa się wysokość świadczenia.

Ile wynosi okresowa emerytura kapitałowa?

Ustawa określa precyzyjny sposób obliczania emerytury kapitałowej. W zapisach art. 24 znajdziemy dokładną zasadę obliczania wysokości świadczenia:

„Wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi iloraz kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie ustalonych na dzień, o którym mowa w art. 8 pkt 2, i średniego dalszego trwania życia, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

Art. 8 pkt. 2 traktuje, że kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie zostaje ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przyznania emerytury. Z kolei wspomniany w powyższym zapisie artykuł 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktuje między innymi o tym, że średnie dalsze trwania życia zostaje ustalone wspólnie dla kobiet i mężczyzn oraz wyraża się w miesiącach. Dokładne dane zostają ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski. Komunikat Prezesa GUS zostaje ogłoszony każdego roku do 31 marca.

Wiesz już co to jest i ile wynosi okresowa emerytura kapitałowa. A może zainteresuje Cię również, co znaczy odprawa emerytalna nauczyciela? W osobnym artykule omawiamy także porzucenie pracy konsekwencje.

Gdzie i jak składać wniosek o przyznanie okresowej emerytury kapitałowej?

Wiedząc, co znaczy okresowa emerytura kapitałowa, możemy przejść do zasad składania wniosku. Osoba mająca prawo do emerytury powinna złożyć stosowny wniosek do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania bądź do jednostki organizacyjnej Zakładu wyznaczonej przez prezesa ZUS. Kompletny i właściwie wypełniony wniosek zostaje poddany analizie. Po przeprowadzeniu postępowania, organ rentowy wydaje decyzje o przyznaniu emerytury. Ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosku? Według zapisów ustawowych, organ rentowy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Termin ten liczy się od czasu przedłożenia prawidłowo wypełnionego i uzupełnionego o wszystkie niezbędne załączniki dokumentu bądź od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która jest niezbędna do wydania decyzji.

Co ciekawe, wniosku nie musimy składać osobiście. Członek OFE może ustanowić pełnomocnika, który w jego imieniu złoży wniosek w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS. Wniosek można także złożyć za pośrednictwie Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego. Trzecią drogą przedłożenia dokumentacji jest elektroniczny wniosek w PUE. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat prawa i przepisów.

Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem wszystkich z warunków przyznania świadczenia (co znaczy na ogół 30 dni przed uzyskaniem wieku emerytalnego). Jeśli członek Otwartego Funduszu Emerytalnego złoży wniosek wcześniej, musi liczyć się z decyzją odmowną. W tym przypadku organ rentowy uzasadnia decyzję odmowną poprzez wskazanie warunków, które nie zostały spełnione w celu uzyskania prawa do okresowej emerytury kapitałowej.

Wniosek można złożyć także później, o ile członek OFE osiągnął wszystkie warunki wymagane do przyznania emerytury kapitałowej. W tym przypadku świadczenie zostanie ustalone od miesiąca, w którym dokonano zgłoszenia wniosku, a nie od miesiąca, w którym członek OFE nabył wszystkie uprawnienia do okresowej emerytury kapitałowej.

Warto przypomnieć, że okresowa emerytura kapitałowa nie jest świadczeniem ciągłym. Co to oznacza? Dokładnie to, iż prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek OFE kończy wiek właściwy dla wieku emerytalnego mężczyzn (czyli na dzień przed ukończeniem 65 roku życia). Pozostałe środki, które znajdują się na subkoncie OFE będą czynnikiem służącym do ponownego ustalenia emerytury właściwej. Wysokość ponownie obliczonej emerytury właściwej może być niższa niż suma uprzednio pobieranych równolegle emerytury zasadniczej i okresowej emerytury kapitałowej.

ikona podziel się Przekaż dalej