Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnego. Kiedy można starać się o uzyskanie świadczenia?

Kuroniówka może być wypłacana osobom bezrobotnym, które spełniły wszystkie warunki. Do świadczenia mają prawo osoby bezrobotne, które zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Świadczenie przysługuje osobom, które przepracowały przynajmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w Urzędzie Pracy. Świadczenie można uzyskać jedynie wtedy, gdy wnioskujący otrzymywał za swoją pracę przynajmniej minimalne wynagrodzenie, z którego odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Do okresu przepracowanego nie wlicza się urlopów bezpłatnych, trwających dłużej niż 30 dni (łącznie).

Do okresu zatrudnienia wlicza się natomiast urlopy wychowawcze, umowy agencyjne i umowy zlecenie. W przypadku umów agencyjnych i zleceń konieczna jest opłacanie składek w wymiarze nie niższym niż w przypadku minimalnego wynagrodzenia. Do okresu zatrudnienia wlicza się również okres odbywania zasadniczej służby wojskowej, czas pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, działalność gospodarcza bądź współpraca (jeśli nie opłacało się małego ZUS-u). Do okresu zatrudnienia można także wliczać okres, na jaki przyznano odszkodowanie z powodu nieprawnego rozwiązania umowy o pracę bądź skrócenia okresu wypowiedzenia.

Urząd Pracy może zaproponować bezrobotnemu ofertę zatrudnienia, stażu lub szkolenia. Jeśli PUP nie jest w stanie zaoferować żadnej propozycji pracy, bezrobotnemu przysługuje kuroniówka. A może chcesz wiedzieć, czym są wczasy pod gruszą i komu przysługują?

Kiedy nie przysługuje kuroniówka? Jakie zasady obowiązują?

Prawo przewiduje podstawowe warunki, jakich spełnienie umożliwia uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ze świadczenia nie mogą skorzystać osoby, które w ciągu pół roku przed zarejestrowaniem w Urzędzie Pracy rozwiązały stosunek pracy za wypowiedzeniem bądź poprzez porozumienie stron. Istnieją wyjątki od tej zasady. Świadczenie może być przyznane, jeśli:

  • Wypowiedzenie za porozumieniem stron było spowodowane redukcją zatrudnienia wynikającym z sytuacji zakładu pracy,
  • Wypowiedzenie za porozumieniem stron nastąpiło w wyniku upadłości pracodawcy lub ogłoszenia likwidacji zakładu pracy,
  • Rozwiązanie stosunku pracy lub wypowiedzenie nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
  • Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez zastosowania okresu wypowiedzenia (z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę).

Prawo do świadczenia nie przysługuje osobie, która została zwolniona dyscyplinarnie (choćby posiadała wymagany staż pracy). Kuroniówka nie przysługuje również w przypadku bezrobotnego, który otrzymał odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę. Ze świadczenia nie mogą również skorzystać osoby, które odbywają praktykę absolwencką, za którą odbierają wynagrodzenie w wysokości wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy jeszcze nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnego. Polskie prawo uniemożliwia uzyskanie świadczenia dla osoby, która nie skorzystała z zaproponowanego przez Urząd Pracy stażu, zatrudnienia, szkolenia bądź przygotowania zawodowego. Sprawdź także ten artykuł z informacjami, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych.

Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnego? Jak długo trwa kuroniówka?

Wiemy już, kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnego. Kolejną istotną kwestią jest to, ile trwa wypłata świadczenia. Na jak długo można uzyskać kuroniówkę? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji osoby bezrobotnej. Okres wypłacania świadczenia trwa 180 dni w przypadku, gdy bezrobotny zamieszkuje obszar, którego stopa bezrobocia nie przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (wysokość stopy bezrobocia oblicza się na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do kuroniówki).

Jak długo trwa okres wypłaty świadczenia w pozostałych przypadkach i jakie trzeba spełnić warunki? Prawo do świadczenia dla bezrobotnych może przysługiwać przez pełen okres 365 dni, jeżeli świadczeniobiorca spełnia jeden z poniższych warunków:

  • Posiada przynajmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku i ma powyżej 50 lat,
  • Zamieszkuje na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju wysokość stopy bezrobocia oblicza się na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do kuroniówki),
  • Bezrobotny samotnie wychowuje przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 15 lat,
  • Bezrobotny utrzymuje przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 15 lat, a małżonek jest osobą bezrobotną i stracił prawo do kuroniówki (upłynął termin, w jakim mógł pobierać zasiłek dla bezrobotnego).

Wysokość zasiłku dla bezrobotnego. Jakie kwoty obowiązują w 2022 roku?

Wiemy już, kiedy przysługuje prawo do świadczenia dla bezrobotnych i ustaliliśmy, ile trwa okres pobierania kuroniówki. Kolejną kwestią jest wysokość świadczenia dla bezrobotnych. Świadczenie ulega corocznej waloryzacji (w czerwcu każdego roku). 10 maja 2022 opublikowano obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej, która określa aktualne kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Wysokość zasiłku, na jaki może liczyć osoba bezrobotna będzie uzależniony od stażu pracy. Najniższą wysokość świadczenia otrzymują osoby, które przepracowały mniej niż 5 lat. W ich przypadku wypłacana jest wartość 80 procent bazowej kwoty zasiłku. Od czerwca 2022 roku jest to 1 043,28 zł brutto, czyli 855,36 zł netto. Taka kwota przysługuje przez pierwsze trzy miesiące. Po tym czasie wysokość zasiłku spada do kwoty 819,28 zł brutto, czyli 681,44 zł netto i jest wypłacana przez kolejne trzy miesiące.

Bazowa kwota w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom, które posiadają od pięciu do 20 lat stażu pracy. Wysokość zasiłku wynosi wtedy 1 304,10 zł brutto (1 058,13 zł netto) wypłacane przez pierwsze trzy miesiące. Po tym czasie kwota zasiłku spada do wartości 1 024,10 zł brutto, co stanowi 840,70 zł na rękę.

Na największe świadczenie mogą liczyć bezrobotni z najdłuższym stażem pracy, przekraczającym 20 lat. Podstawę stanowi tu 120 % wartości zasiłku podstawowego. Od czerwca 2022 roku kwota ta wynosi dokładnie 1 564,91 zł brutto (1 260,90 zł netto) wypłacane przez pierwsze trzy miesiące. Po upływie tego terminu wysokość wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych spada do wartości 1 228,91 zł brutto, czyli dokładnie 1 000,06 zł netto.

Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych wskazówek, zapoznaj się z innymi artykułami, dostępnymi w naszym serwisie. Podpowiadamy w nich między innymi, jak rozliczyć PIT przez internet. Wskazujemy też, czym są wczasy pod gruszą.

ikona podziel się Przekaż dalej