Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i jak długo jest wypłacany?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnego

O tym, ile wynosi kuroniówka, decyduje przede wszystkim dotychczasowy staż pracy bezrobotnego. Świadczenie przyznawane przez powiatowy urząd pracy osobie pozostającej bez pracy może mieć wartość podstawową, obniżoną do 80% podstawy lub podwyższoną do 120%. Wysokość zasiłku jest waloryzowana zwykle z początkiem nowego półrocza. Obecnie kwoty zasiłku dla bezrobotnych mają następującą wysokość (netto/brutto):

 • Zasiłek podstawowy – staż pracy od 5 do 20 lat
  • przez pierwsze trzy miesiące – 1058,13 zł / 1240,80 zł
  • po pierwszych trzech miesiącach – 840,70 zł / 974,40 zł
 • Zasiłek obniżony – staż pracy poniżej 5 lat
  • przez pierwsze trzy miesiące – 855,36 zł / 992,64 zł
  • po pierwszych trzech miesiącach – 681,44 zł / 974,40 zł
 • Zasiłek podwyższony – staż pracy co najmniej 20 lat
  • przez pierwsze trzy miesiące – 1260,99 zł / 1488,96 zł
  • po pierwszych trzech miesiącach – 1000,06 zł / 1169,28 zł

Okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany standardowo na sześć miesięcy. W przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza 150% przeciętnej krajowej, okres wypłaty zasiłku przedłuża się do dwunastu miesięcy.

Świadczenie przedłużone do dwunastu miesięcy przysługuje również osobom bezrobotnym w wieku powyżej 50 lat ze stażem pracy co najmniej 20 lat. Do zasiłku przedłużonego mają prawo bezrobotni utrzymujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat. Tutaj warunkiem jest bezrobocie i utrata prawa do zasiłku drugiego z małżonków.

Przedłużenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych następuje w przypadku kobiety, która w trakcie pobierania zasiłku lub miesiąc po zakończeniu, urodziła dziecko. Okres zasiłkowy wydłuża się o okres przysługiwania zasiłku macierzyńskiego.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Każda osoba mająca status bezrobotnego może utracić prawo do pobierania świadczeń jeszcze przed końcem ustawowych terminów. Stanie się tak, jeśli osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy:

 • nie będzie się kontaktować z powiatowym urzędem pracy w określonych terminach w celu potwierdzenia zainteresowania ustawowym wsparciem,
 • nie podejmie żadnego proponowanego planu działania, uczestnictwa w szkoleniach, egzaminach i kursach, mających na celu przygotowanie do wykonywania zawodu,
 • złoży wniosek o rezygnację z pomocy urzędu pracy.

Utrata statusu osoby poszukującej pracy, której przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, trwa 6 miesięcy, jeśli bezrobotny przerwał z własnej winy program przygotowania zawodowego lub nie przystąpił do przewidzianych w programie egzaminów. Na okres 120 dni przewidziano natomiast utratę prawa do kuroniówki za następujące działania lub zaniechania:

 • brak kontaktu z powiatowym urzędem pracy przez 90 dni,
 • niestawienie się w urzędzie wyznaczonym terminie,
 • przerwanie albo niepodjęcie planu działania, szkolenia lub uczestnictwa w programie finansowanym ze środków Funduszu Pracy.

Po upływie 120 dni bezrobotny może ponownie uzyskać status osoby poszukującej zatrudnienia, jeśli powtórnie zarejestruje się i spełni wymagane warunki.

Rejestracja bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy

Warunki uzyskania statusu bezrobotnego

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Warunkiem jest, aby bezrobotny w okresie 18 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy, przez co najmniej 365 dni:

 • był zatrudniony i otrzymywał za pracę wynagrodzenie nie niższe niż minimalne, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy;
 • pracował na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, jeśli podstawą wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy była kwota nie niższa od wynagrodzenia minimalnego;
 • prowadził działalność gospodarczą lub współpracę, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie była niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Do tego czasu pracy wlicza się również okres urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz odbywanie zasadniczej służby wojskowej. Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o świadczeniach i zasiłkach.

Dokumenty do rejestracji w urzędzie pracy

Bezrobotny może dokonać rejestracji w dowolnym czasie, ponieważ przepisy ustawy nie narzucają sztywnego terminu. Rejestracja liczy się od dnia, kiedy zainteresowana osoba zgłosi się do powiatowego urzędu pracy, złoży odpowiednie dokumenty i poświadczy przekazane dane własnoręcznym podpisem - oczywiście pod rygorem odpowiedzialności karnej („Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego”.)

Bez względu na to, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, jego przyznanie i wypłacenie musi poprzedzić procedura rejestracji w urzędzie pracy. Po spełnieniu warunków czasu zatrudnienia i wysokości wymiaru do naliczania składek, bezrobotny powinien skompletować:

 • dowód osobisty;
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły;
 • zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń;
 • wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo);
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);
 • książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn, którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową);
 • zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące – w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowę-zlecenie;
 • decyzja o likwidacji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o jej zawieszeniu oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;
 • oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny;
 • ewentualnie inne dokumenty wskazane przez pracownika urzędu pracy.

Rejestracja elektroniczna w urzędzie pracy i potrzebne załączniki

Osoba, które chce uzyskać rejestrację jako bezrobotny, powinna zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca zameldowania lub pobytu. Posiadanie przez bezrobotnego profilu zaufanego umożliwia elektroniczną rejestrację na stronie www.praca.gov.pl. Ta procedura pozwala na zaoszczędzenie czasu spędzanego przez bezrobotnych w urzędach pracy, w oczekiwaniu na rejestrację.

Osoba ubiegająca się o status bezrobotnego wypełnia wniosek za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji. Potrzebne dokumenty trzeba zeskanować i dołączyć do wniosku w formie załączników. Aby wniosek został przyjęty, trzeba skompletować następujące dokumenty:

 • Oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe;
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe (dotyczy osób, które mają dodatkowe kwalifikacje);
 • Oryginały wszystkich świadectw pracy;
 • Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności (wymagane w przypadku osób posiadających taki dokument.

Nie tylko zasiłek dla bezrobotnego

Aby zachęcić bezrobotnego do aktywnego poszukiwania pracy, urząd pracy może przyznać mu dodatkowe świadczenie pieniężne, jeśli tylko podejmie pracę zarobkową. Osoba, która samodzielnie znalazła sobie zatrudnienie albo skorzystała ze skierowania urzędu, będzie otrzymywać dodatek aktywizacyjny. Świadczenie wynosi obecnie do 50% zasiłku dla bezrobotnych. Wniosek o dodatek składa się razem z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia.

Inną formą aktywizacji, która ma zmniejszyć bezrobocie, jest przyznawana przez urząd pracy dotacja. Osobom pozostającym bez pracy przysługuje dotacja na podjęcie działalności gospodarczej. Wiadomo, ile zarabia się w McDonald’s i innych firmach oferujących wynagrodzenie zbliżone do minimalnego, dlatego warto ubiegać się o bezzwrotne środki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności zarobkowej. Dotacja wynosi równowartość sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

ikona podziel się Przekaż dalej