Wysokość barierek balkonowych a prawo budowlane

Wszelkie wytyczne dotyczące tego, jaką zachować wysokość barierek balkonowych, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy informują nas o konieczności zachowania minimalnej wysokości balustrady balkonowej w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowania z tego elementu konstrukcyjnego.

Poniżej znajdują się przepisy określające sytuacje, w których obecność balustrady zewnętrznej jest niezbędne, a także jakimi parametrami powinna ona się wyróżniać:

Dz.U.2019.0.1065 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania

㤠296. Schody

  1. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.
  2. (…)
  3. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią.

§ 298. Wymogi dotyczące balustrad

  1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.
  2. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli:
Wymiary wysokości i prześwitów lub otworów w wypełnieniu balustrad

Rodzaj budynków (przeznaczenie użytkowe)

Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy (m)

Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady (m)

1

2

3

Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych

0,9

Nie reguluje się

Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej

1,1

0,12

Inne budynki

1,1

0,2

  1. W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.
  2. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.
  3. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.
  4. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m.
  5. Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m.”

Wysokość poręczy w budynku jednorodzinnym

Mogłoby się wydawać, iż prawo budowlane nie jest aż tak restrykcyjne, jeżeli chodzi o wysokość poręczy w budownictwie jednorodzinnym. Okazuje się jednak, że przepisy mówią o minimalnej wysokości poręczy balkonowej wynoszącej 90 cm. Natomiast nie ma żadnych wytycznych, jeżeli chodzi o maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady zewnętrznej.

Szkłana balustrada na balkonie, a także prawidłowa wysokość balustrady i wysokość barierek balkonowych
Jaka powinna być wysokość balustrady i wysokość barierek balkonowych

Istotna jest nie tylko wysokość balustrady, ale również to w jaki sposób, a także z czego zostały one wykonane. Prawo budowlane nie zakazuje stosowania różnych materiałów. Nie mogą one posiadać żadnych ostrych zakończeń. Ponadto materiały, w tym przede wszystkim szklane balustrady, muszą być odporne na uderzenia mechaniczne. Przepisy informują również o odległościach pochwytu od ścian, które nie powinny być mniejsze niż 5 cm. Natomiast w przypadku schodów lub pochylni zewnętrznej, trzeba zadbać o przedłużenie pochwytu z każdej strony o minimum 30 cm. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o balustradach i poręczach.

Wysokość poręczy w pozostałych budynkach

Przepisowa wysokość pochwytu przy balustradzie balkonowej oraz inne parametry dotyczące poręczy przy schodach, obligują również w przypadku budynków użytku publicznego, a szczególnie w elementach przeznaczonych dla niepełnosprawnych. We wszystkich pozostałych budynkach, minimalna wysokość barierek balkonowych, powinna wynieść 110 cm. Natomiast maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełnienia nie może przekroczyć 12 cm (w przypadku budynków wielorodzinnych, szkół, ośrodków zdrowia itp.). W pozostałych budynkach, może on wynieść nawet 20 cm.

Obostrzenia dotyczące balustrady zewnętrznej dla niepełnosprawnych, zawierają w sobie dwie wysokości wynoszące 75 cm oraz 90 cm. Wysokość poręczy dla niepełnosprawnych jest niższa w porównaniu do wcześniejszych ustaleń, ponieważ najczęściej infrastruktura dostosowana jest do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Ważne jest to, aby obecność pochwytu dla niepełnosprawnych była z każdej strony.

W przypadku budynków przeznaczonych do publicznego użytkowania, nie ma zbyt wielu informacji na temat wysokości balustrady zewnętrznej. Parametry muszą być dostosowane do prawa budowlanego, jak i również do sytuacji wyjątkowych, które mogą mieć miejsce na terenie budynku. Do nich zalicza się chociażby atak paniki. Należy wtedy zastosować wysokość balustrady zapewniającą bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie budynku.

ikona podziel się Przekaż dalej