Płyta paździerzowa, płyta wiórowa, MDF lub OSB - czym są i do czego służą?

Płyta budowlana paździerzowa to półfabrykat wytwarzany z lnianych lub konopnych paździerzy. Paździerze to po prostu zdrewniałe części roślin - łodyg, które w procesie przetwarzania nabierają odpowiedniej specyfiki i struktury. Płyty paździerzowe powstają podczas procesu klejenia paździerzy konopnych lub lnianych. Do tego celu używany jest klej syntetyczny. Sam proces odbywa się w warunkach wysokiej temperatury oraz wysokiego ciśnienia.

Płyta paździerzowa jest stosunkowo gładka, jednak do celów meblarskich stosuje się rozmaite okleiny. Ma to również na celu uzyskanie połysku. Płyta paździerzowa jest wykańczana w przeróżny sposób w zależności od tego do czego ma służyć. Płyta paździerzowa podlega obróbce poprzez wyrównanie brzegów oraz odpowiednie wykończenie. Mamy więc płyty nieszlifowane, szlifowane, jedno lub dwustronnie oraz płyty które zostały poddane laminowaniu lub fornirowaniu.

Wymiary płyt paździerzowych są w gruncie rzeczy ustandaryzowane i wynoszą odpowiednio: 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 26 mm, 30 mm, 36 mm, 40 mm i 50 mm - co stanowi ich grubość. Jeśli chodzi o wymiary rzeczywiste stosowane w produkcji płyty paździerzowej spotkamy się z formatem 2 440 mm x 1 220 mm.Najpopularniejsze grubości płyt to 12 mm, 18 mm i 22 mm.

Płyta paździerzowa wymaga przechowywania w odpowiednich warunkach. Nie powinna tam panować wilgoć i musi być zachowana cyrkulacja powietrza. Płyty tego typu magazynuje się w stosach poziomych, bez oddzielania jednej od drugiej. Jednak te materiały powinny leżeć na podkładce około 20 centymetrów nad podłogą. Można również przykrywać je w celu zabezpieczenia.

Płyt MDF jest wykorzystywana na dużą skalę w przemyśle meblarskim. Robi się z niej różnego rodzaju meble, zwłaszcza pokojowe i biurowe.
Płyta paździerzowa a płyty wiórowe, OSB, MDF? Ceny, właściwości, co wybrać?

Jak już wspomnieliśmy płyta paździerzowa jest wykorzystywana obecnie w przemyśle meblarskim - jako jeden z rodzajów płyt meblowych, inne to między innymi płyta OSB, płyta wiórowa, płyta pilśniowa oraz płyty mdf. Płyta paździerzowa jest stosowana również w budownictwie, głównie jako materiał izolacyjny lub konstrukcyjny. Istnieje także pewne wąskie spektrum stosowania na polu przemysłu papierniczego.

Płyta paździerzowa, a płyta OSB, MDF, płyta wiórowa… Czym się różnią?

Płyta paździerzowa to tylko jeden spośród wielu rodzaj płyt wykorzystywanych w budownictwie i meblarstwie, równocześnie wcale nie najpopularniejszy. Omówmy w kilku zdaniach inne płyty dostępne na polskim rynku - płyty osb, płyty mdf i inne.

Płyta mdf to popularny produkt do wyrobu mebli. Powstaje w podobny sposób jak płyta paździerzowa, z ta różnicą, że jest wytwarzana ze sprasowanych włókien drzewnych, przy użyciu dodatkowych związków organicznych. Jest to więc produkt drewnopochodny. Podobnie jak płyta paździerzowa jest poddawana obróbce w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem. W zależności od obróbki płyty mdf są łatwe w utrzymaniu czystości i trwałe, mają na tym polu dużo zbieżnych cech z płytami paździerzowymi. W zależności od wykończenia płyty mdf, podobnie jak paździerzowe mogą mieć tendencje do odkształcania lub chłonięcia wilgoci. Można temu zapobiec wybierając produkty odpowiednio zabezpieczone podczas wykańczania.

Płyta wiórowa ma kilka różnych odmian. Produkuje się ją z wiórów drzewnych i klei za pomocą syntetycznych substancji.  Oprócz produkcji mebli, płyta wiórowa znajduje zastosowanie w produkcji paneli boazeryjnych oraz naturalnie w budownictwie. Płyta OSB to szczególny rodzaj płyty wiórowej. Różnica polega na trójwarstwowym prasowaniu. Jako spoiwa dla wiórów stosuje się żywice, nie są łączone klejem tak jak płyta wiórowa.

Płyta OSB jest wykonana z wiórów złączonych żywicą. Robi się z niej wyposażenie wewnętrzne, w pomieszczeniach w których nie ma ryzyka zawilgocenia.
Płyta paździerzowa a płyty wiórowe, OSB, MDF? Ceny, właściwości, co wybrać?

Płyta OSB dzieli się na rodzaje. Płyta OSB 2 oraz OSB 1, w których łącznikiem jest żywica mocznikowo - formaldehydowa jest używana wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na ryzyko wilgocenia nie należy jej stosować przy wykańczaniu ani budowaniu elementów wewnętrznych. W celu dodatkowego zabezpieczenia stosuje się lakier oraz do wyboru ochronną lazurę.

Płyta OSB 3 to płyta wiórowa o podwyższonej wytrzymałości oraz stosunkowo odporna na wilgocenie. W związku z powyższym znajduje zastosowanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Jest najczęściej stosowana. Płyta OSB 4 to produkt najbardziej wytrzymały, może być wykorzystywana do konstrukcji nośnych, jednak jest bardzo słabo dostępna na rynku materiałów budowlanych.

Ostatnim, ale nie najbardziej podrzędnym rodzajem płyty jest płyta pilśniowa. Półtwarda płyta pilśniowa to wspomniana płyta mdf. Pozostałe typy to płyta pilśniowa miękka, twarda oraz bardzo twarda czyli tak zwana płyta HDF. Twarda płyta pilśniowa charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć i temperaturę. Służy miedzy innymi do produkcji paneli podłogowych, mebli oraz niekiedy również do wykonywania poszycia drzwi.

Wymiary i cena płyt budowlanych paździerzowych, wiórowych, OSB i MDF

Cena różnego typu płyt jest uzależniona od wielu czynników. Wymiary i sposób wykończenia odgrywają tu kluczową rolę. Liczy się również rodzaj płyty.

Płyta paździerzowa oraz płyta paździerzowo - wiórowa są współcześnie spotykane coraz rzadziej i stosunkowo słabo dostępne. Jednak nadal istnieje pewna możliwość zakupu tego typu płyt, często są one nazywane płytami konopnymi lub lnianymi. Cena oraz wymiary w zależności od sprzedawcy. Przykładowo cena płyty paździerzowej o wymiarach 267 cm x 110 cm to około 68 zł za sztukę.

Płyta wiórowa surowa kosztuje od około 18 zł do nawet 40 zł za m2. Natomiast płyta wiórowa laminowana jest dużo droższa. Cena to nawet 70 zł za m2. Istnieją naturalnie dużo tańsze warianty, wtedy cena rozpoczyna się kwotą 50 zł za m2.

Cena płyt OSB z oznaczeniem 3 (najczęściej spotykany produkt) wynosi od 12 zł za m2. Niejednokrotnie producenci i sprzedawcy podają cenę za sztukę, a największe znaczenie przy ustaleniu ceny mają wymiary.

Cienkie płyty MDF w zależności od producenta nabędziemy w cenie od 14 zł za m2. Zarówno płyta pilśniowa,  płyta OSB czy płyty MDF dostępne są w większości marketów budowlano - wykończeniowych oraz w hurtowniach budowlanych.

Przy wyborze odpowiedniej płyty  musimy brać pod uwagę przede wszystkim zastosowanie, wymiary oraz założenia projektu. Innego rodzaju płyty wykorzystamy do budowy podbitek dachowych, inne lepiej nadadzą się do zabudowywania skosów poddaszy.

Ważną sprawą jest również orientacja w temacie płyt przy wyborze mebli gotowych. Niektóre meble będą bardzo nietrwałe z powodu wykorzystania do ich produkcji nieodpowiednich materiałów. Płyta, która świetnie zda egzamin przy wykańczaniu wnętrz, niekoniecznie będzie się nadawała do budownictwa szkieletowego. Stopień gładkości, struktura, wytrzymałość, trwałość oraz odporność na wilgoć i temperaturę - to wszystko musi zostać rozważone przy doborze płyty do konkretnego zastosowania.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 85,6% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły