Jak uzyskać pozwolenie na budowę w 5 krokach?

Pozwolenie na budowę to dokument niezbędny do rozpoczęcia jakichkolwiek prac budowlanych - budowy czy rozbudowy domu. Nie ważne, czy mamy zamiar wybudować niewielką altanę, czy potężny hotel, pozwolenie na budowę jest wymaganym dokumentem. Niestety zgodnie z polskim prawem jego zdobycie jest niełatwe i wiąże się aż z 32 różnymi procedurami urzędowymi. Dowiedz się więc, jak zdobyć pozwolenie na budowę w 5 krokach.

Pozwolenie na budowę to tylko pierwszy krok w budowie domu. Czy szacowałeś już koszty całej inwestycji? Jeżeli nie, zapraszamy do bezpłatnego narzędzia do kosztorysowania!

Ocena: 4,7/5 (głosów 9)

Krok pierwszy – sprawdzamy plan zagospodarowania przestrzennego

W urzędzie gminy należy sprawdzić czy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący m.in. naszej działki. Jeśli go nie stworzono to będziemy musieli wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla naszej nieruchomości.

Należy pamiętać, że możemy to zrobić dopiero po wyłączeniu działki z produkcji rolnej (odrolnieniu), ponieważ wszystkie niezabudowane działki w gminach bez planu zagospodarowania uznaje się za „rolne”. Decyzja ta zostanie wydana, jeśli na sąsiednim gruncie jest podobna zabudowa do planowanej przez nas, działka ma zaś dostęp do drogi publicznej oraz jej uzbrojenie (nawet projektowane) jest wystarczające do zabudowy.

Warto pamiętać, aby przed zakupem działki upewnić się, czy będziemy ją mogli bez większych problemów odrolnić, gdy już zdecydujemy się na rozpoczęcie budowy.

Krok drugi – uzyskujemy niezbędne dokumenty, oświadczenia i zgody

Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu musimy dysponować jakimś prawem do nieruchomości  lub do korzystania z niej. Musimy ten fakt również udowodnić i złożyć odpowiednie oświadczenie. Jeżeli jesteśmy właścicielem, do wydania decyzji wystarczy załączenie aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli działka jej nie posiada, konieczne będzie sięgnięcie po inny dowód, na przykład akt notarialny (sprzedaży, czy darowizny) lub dokument sądowy (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku). Natomiast jeżeli jesteśmy jedynie współwłaścicielami gruntu to wymagana będzie zgoda pozostałych współwłaścicieli

Krok trzeci – stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego działki i projektu architektonicznego budynku.

Kolejnym warunkiem do uzyskania pozwolenia na budowę jest uzyskanie i załączenie do wniosku projektu budowlanego na który składa się z:

  1. Projektu zagospodarowania działki zawierającego granice działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących lub projektowanych obiektów budowlanych. określenie sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz układ komunikacyjny i układ zieleni.
  2. Projektu architektoniczno-budowlanego określającego funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, system energetyczny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe budynku.

Krok czwarty - wypełniamy wniosek

Wniosek wypełniamy na urzędowym formularzu, najczęściej dostępnym na stronach internetowych starostw powiatowych. Należy w nim wskazać inwestora (osobę/ osoby finansujące budowę) oraz wskazać rodzaj inwestycji (np. dom jednorodzinny). Należy również wskazać adres miejsca budowy wraz z oznaczeniem nieruchomości tj. obręb ewidencyjny i numer działki ewidencyjnej.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy również dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami oraz zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Krok piąty - czekamy na otrzymanie pozwolenia na budowę

W decyzji o pozwoleniu na budowę starosta określa m.in. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, terminy rozbiórki: istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych, szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. Można powiedzieć, że jest to nasz harmonogram i zalecenia budowy.

Warto pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub jeśli budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata.

, aktualizacja 3 listopada 2017
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zaloguj


Jeżeli jeszcze nie masz konta, zarejestruj się bezpłatnie.
Ta strona korzysta z plików cookies.

Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.


Zamknij